FREDERICIA

YNGLEDAMME TIL TRUEDE PADDER

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Et større naturplejeprojekt i det åbne land ved Trelde Næs, Rands Fjord og Elbodalen skal give bedre levevilkår for løvfrøer , stor vandsalamander og andre sårbare padder.

Foto H. Drews
Foto H. Drews

Fredericia Kommune har netop modtaget knap 1 mio. kr. af EU og NaturErhvervstyrelsen til et naturplejeprojekt, der skal forbedre naturtilstanden i det åbne landskab, samt støtte truede dyrearter omfattet af EU`s Habitatdirektiv og den generelle biodiversitet.

” I projektet har vi bl.a. fokus på at sikre den meget lille og sårbare bestand af løvfrø. Vi vil skabe et net af velegnede ynglevandhuller, som kan binde de små og truede løvfrøbestande i kommunen sammen til en sammenhængende, talstærk og livskraftig løvfrøbestand i området fra Hyby Øvelsesterræn over Trelde Næs, Rands Fjord og Elbodalen”, fortæller biolog Dorthe Aaboer.

De naturskønne arealer ved Trelde Næs, Rands Fjord og Elbodalen er kendetegnet ved deres store biotoprigdom med mange levende hegn, lunde, skove, diger, afgræssede arealer og dyrkede marker. Der er dog forholdsvis få velegnede ynglevandhuller for padder.  I naturplejeprojektet genskabes områdets naturlige hydrologi ved, at der skabes ca. 35 lavvandede ynglevandhuller for padder i indsatsområderne.

De nye vandhuller vil også skabe bedre forhold for mere almindelige padder og krybdyr som butsnudet frø, lille vandsalamander, skrubtudse og snog  samt  en lang række af eng-, ande- og vadefugle. Også guldsmede og andre vandløbsinsekter vil få gavn af de mange vandhuller.

Heller ikke de tobenede bliver snydt, for en del af projektet går ud på at sikre borgerne gode naturoplevelser:

”Vi vil give borgerne mulighed for at komme i nærkontakt med løvfrøen og de andre padder ved at etablere nogle af vandhullerne på lettilgængelige offentligt ejede arealer. Her kommer der  informationsskilte op, og vi forestiller os, at det også kan bruges til ekskursioner for skoler og lignende”, fortæller Dorthe Aaboer.

For at sikre, at de nye vandhuller ikke gror til og bliver uegnede, skal de helst anlægges på arealer, der afgræsses af heste, køer eller får. Derfor vil der også blive sat nye hegn op, hvor det er nødvendigt. Enkelte vandhuller bliver etableret  på græsarealer, som plejes med slåning. Indsatsområderne ligger på både  privat og offentligt ejet jord, og projektet gennemføres uden omkostninger for de involverede lodsejere.

Projektets anlægsfase forventes påbegyndt i februar 2014 og vil blive afsluttet i starten af 2015. Projektet gennemføres af Fredericia Kommune med støtte af Rana-Consult ved biolog Peer Ravn.