Politik

Styrelsesvedtægt for Fredericia Kommune: Suppleanter kan indkaldes

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Indtil i dag har det været sådan, at et byrådsmedlem skulle have forfald i en måned, før suppleanten blev indkaldt

Med ændringerne i styrelsensvedtægten vil suppleanter kunne indkaldes uanset varigheden af det lovlige forfald hos en byrådspolitiker.

Økonomi
Til behandlingen af forslaget, har forvaltningen oplyst de økonomiske konsekvenser:

Efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsen ydes diæter til stedfortrædere for deltagelse i enkelte møder i kommunalbestyrelsen. Diæterne udgør i 2023 445 kr. hhv. 890 kr. for møder af under 4 timer, hhv. over 4 timers varighed. Ud over deltagelse i enkelte møder ydes der forholdsmæssigt vederlag til stedfortræderen, erstatning for dokumenteret arbejdsfortjeneste og godtgørelse efter samme regler som til øvrige medlemmer.

Det bemærkes tillige, at indkaldelse af stedfortræder på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel og adoption i en periode på op til 9 måneder, ikke medfører bortfald af medlemmets vederlag.

I det omfang der indkaldes stedfortrædere til enkelte møder i byrådet i situationer, hvor der ikke hidtil har været indkaldt stedfortræder, vil der således være en merudgift til udbetaling af diæter, ligesom der ved indkaldelse af stedfortræder som følge af helbredstilstand, graviditet, barsel og adoption vil kunne være en dobbeltudgift i op til ca. 9 måneder. Merudgiften forventes at være af begrænset omfang, og forventes, at kunne afholdes inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme.