Home Læserdebat SF siger ja til lokalplan om brintfabrik – med nogle forbehold
SF siger ja til lokalplan om brintfabrik – med nogle forbehold

SF siger ja til lokalplan om brintfabrik – med nogle forbehold

0

Power to X teknologi bliver et nødvendigt og væsentligt skridt i den grønne omstilling frem mod målsætningerne om 70 % reduktion af CO2 udledningen inden 2030 og et CO2 neutralt samfund i 2050. Brint er det bedste stof til lagring af vedvarende energi i form af strøm fra vindmøller og solceller, som er kernen i Power to X. Brint kan også anvendes i en langt mere miljømæssigt ren raffinering af råolie til benzin og diesel – indtil den dag vi helt kan udfase benzin- og dieselbilerne. 

SF Fredericia har tidligere (d. 11. februar 2021) bakket op om etableringen af Everfuels brintfabrik i Fredericia. Det gjorde vi i vores forslag om at indtænke uddannelser indenfor Power to X teknologien i Fredericia Kommunes Uddannelsespolitik. Nu har Fredericia Kommune sendt forslaget til lokalplan, der skal muliggøre brintanlægget, ud i offentlig høring. Derfor har vi indsendt et høringssvar fra partiforeningen.

Vi læser til vores glæde (og med en vis positiv overraskelse,) at Fredericia Kommune stiller krav om at Everfuel etablerer solenergi anlæg på fabrikken. Det mener vi at kommunen bør gøre generelt hvor det er muligt, når man fremover skal udarbejde lokalplaner for industri, lager og logistik virksomheder. 

Vi besidder jo ikke teknisk eller kemisk indsigt i brintfremstilling, men har med interesse læst organisationen GeoHavs høringsbidrag, hvor de har nogle betænkeligheder. Hvis GeoHav har ret i deres faglige bekymring angående indhold af arsen og en stærk basisk sammensætning i det vand der skal udledes fra brintfremstillingen, er vi selvfølgelig enige i at der ikke må udledes urenset og ubehandlet processpildevand til Lillebælt. Med hensyn til GeoHavs indsigelse om en mulig jordbundsforurening fra nabovirksomheden Shell Raffinaderiets olieproduktion, mener SF at kommunen må få undersøgt arealet – og i givet fald stille krav vedr. kloakering og afledning af overfladevand, inden der gives tilladelse til anlægsarbejdet. 

I SF noterer vi os endelig at lokalplanforslaget kun nævner muligheden for at etablere en afskærmende jordvold på arealet. Vi mener at By- og Planudvalget bør ændre det til et krav til Everfuel om, at denne jordvold skal etableres i forbindelse med byggeriet. Både som afskærmning mod støj fra fabrikken, og som en sikkerhedsforanstaltning mod trykbølge, hvis der – efter oplysningerne usandsynligt – skulle ske en eksplosion af brint og ilt inde på fabriksområdet. Men også som en grøn biotop i et industriområde – ligesom den omtalte lille sø der bevares på arealet i flg. lokalplanen. 

Connie M. Jørgensen, formand for SF Fredericia

Per A. Moos Laursen, bestyrelsesmedlem i SF Fredericia