Politik

Ole Steen Hansen: Der er slet ikke noget der sejler. Skoleafdelingen er presset men klarer det

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Merforbrug skubbes til kommende år, og der søges om 10 mio kroner fra Økonomi- og Erhvervsudvalget

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti stemte for indstillingen med den opmærksomhed, at handlingerne kun gælder i 2024, personalereduktioner friholdes så vidt muligt og bestyrelserne involveres i udmøntningen. I forhold til 1.C sikres minimumsnormeringer fortsat alle steder.

I mod stemte Enhedslisten. Enhedslisten ønskede, at følgende mindretalsudtalelse blev ført til protokol: Enhedslisten stemmer imod den samlede indstilling med henvisning til, at særligt besparelserne på Frederiksodde er bekymrende i en situation hvor elevtallet stiger.

Udvalgsformand Ole Steen Hansen (A) gør i et interview, som DanmarkC TV bringer lørdag fra kl. 7 i Nyhederne, opmærksom på, “Det er kun for 2024 de penge er fundet. Så skal de håndteres i 2025, og det må ske når byrådet skal lægge budget. Vores ansatte siger, at nu mener de, at de har en buffer, så de har penge til anbringelser resten af året.” fortæller Ole Steen Hansen.

Folkeskolen
Merforbruget er med udgangen af maj måned 2024 på 36,5 mio. kr., hvoraf de 8 mio. kr. vedrører driften af distriktsskolerne og befordring af skoleelever. Det fordeler sig med 6 mio. kr. til folkeskolen, og 2 mio. kr. til befordring af lever, hvilket der er et lovkrav om. Det drejer sig om elever til Frederiksodde Skolen.

De 6 mio. kr. fordeles over to til tre år. “Det er der styr på. De er udfordrede, men som det er lige nu, kan de selv håndtere det.” fortæller Ole Steen Hansen til DanmarkC TV. “Det er klart at byrådet de senere år ikke har tildelt særlige midler. Det er klar med udhulningen af priser og løn, så er folkeskolen udfordret. Men som det er lige nu, har vi styr på!”

Familieområdet
Ud af de 9 mio. kr. er de 6 mio. kr. anbringelser. “Det kan koste fra 10.000 og op til den dyreste vi har i øjeblikket, som er på 6-7 mio. kr. for ét barn,” oplyser Ole Steen Hansen.

Udvalget avde en pulje til reguleringer på 5. mio. kr., og den er nu brugt til at dække en del af undeskuddet. Løn- og prisfremskrivning er taget fra andre områder, og overført til familieområdet. Det giver ca. 4. mio. kr.. Og så skal Frederiksodde Skolen spare 1,5 mio. kr.

Sagsbeskrivelse fra forvaltningen

Baggrunden for de stigende udgifter er, at en øget andel af børn og unge i kommunen har brug for hjælp. Der er samtidig en højere grad af kompleksitet i de udfordringer børnene og de unge har og skal have hjælp til.

Det forventede merforbrug i 2024 vedrører Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde. Unge- og Uddannelsesudvalget bidrager til at kompensere grundet overlap om de unge og fordi budgettet på dette udvalgsområde er i balance. .

Nedenstående tabeller viser forvaltningens forslag til kompenserende handlinger i forhold til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024 på Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget. Tilsammen giver forslagene på tværs af udvalg en besparelse på 11,694 mio. kr.

Kompenserende handlinger Børne- og Skoleudvalget (P/L = Pris og Løn)

Punkt Initiativ Effekt Konsekvenser
1AOpstartspulje fra B2024 nulstilles4,878 mio. kr.Puljen blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 for at imødegå usikkerheder under indfasningen af besparelsesforslag. Denne buffer nulstilles hvis puljen anvendes til at kompensere for merudgifter.
1BFrederiksodde Skole, tilbagerulning af P/L.1,316 mio. kr.Budgettet på Frederiksodde reduceres med 1,4 pct., svarende til forskellen mellem pris- og lønfremskrivning som er sket på de almene distriktsskoler (2,7 pct.) og prisfremskrivningen på Frederiksoddes budgetter (4,1 pct.). Konsekvensen vil være et lavere serviceniveau på Frederiksodde, der dog pga. tilgang har visse stordriftsfordele.
1CDagtilbud, tilbagerulning af P/L.1,800 mio. kr.Budgettet på Dagtilbud reduceres med 1,4 pct., svarende til forskellen mellem pris- og lønfremskrivning som er sket på de almene distriktsskoler (2,7 pct.) og prisfremskrivningen på Frederiksoddes budgetter (4,1 pct.). Konsekvensen vil være et lavere serviceniveau på dagtilbud.
1DSFO-området og Fritidsklubber: elevtalsregulering og P/L1,000 mio. kr.Fritidsområdet er i den nuværende model uden elevtalsregulering og fremskrives med den gennemsnitlige pris- og lønfremfremskrivning fra KL. Hvis budgetrammerne reguleres i forhold til antal børn og P/L fremskrivningen justeres ned til 2,6 pct., så er vurderingen, at der kan frigøres ca. 1 mio. kr. for resten af 2024.
1EFrederiksodde Skole, lavere budgettildeling vedr. nye elever1,500 mio. kr.Det budget Frederiksodde Skole tildeles vedr. nye elever i 2024 reduceres. Konsekvenserne vil generelt være et lavere serviceniveau.
Total Børne- og Skoleudvalget10,494 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser – som forvaltningen skriver det:
Overnævnte beskrevne kompenserende handlinger svarer til en besparelse på 10,494 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalget.

Derudover bidrager Unge- og Uddannelsesudvalget 1,200 mio. kr..

Det forventes, at i alt 16,427 mio. kr. af det forventede merforbrug kan nedbringes over tid.

Merforbrug på skoleområdet forventes at blive 8,0 mio. kr. i 2024, og dette vil blive overført til 2025 og forventeligt nedbragt over tid.

Ca. 8,5 mio. kr. af det forventede merforbrug i Familie & Børn vedrører midlertidige økonomiske ubalancer i driftsenheder og myndighedsafdeling, som forventes nedbragt over tid. Dette merforbrug vil derfor blive overført til 2025.

Vurdering
Forvaltningen vurderer, at implementeringen af de nævnte tiltag vil påvirke serviceniveauet på de pågældende områder.

Beslutning:
Et flertal i Børne- og Skoleudvalget besluttede – Enhedslisten stemte imod:

1. følgende korrigerende handlinger godkendes

1A. Opstartspuljen nulstilles

1B. Tilbagerulning af PL på Frederiksodde Skole
1C. Tilbagerulning af PL på dagtilbud
1D. Elevtalsregulering og rammereduktion på fritidsområdet
1E. Lavere budgettildeling vedr. nye elever på Frederiksodde Skole.

2. drøfte hvorvidt udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der i forbindelse med behandlingen af 2. Budgetopfølgning (samlesagen) bevilges 10 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget fra Investeringspuljen.

Der skal både spares og skubbes gæld til kommende år. Foto: DanmarkC TV.