FREDERICIA

Ny Streetsportshal er på tegnebrættet: Sådan kan det komme til at se ud

Ny lokalplan skal bane vej for flot ny Streetsportshal ved Ungdommens hus

Frederica Kommune ønsker at opføre en ny idrætshal til streetsport i forbindelse
med Norgesgade 46A, Ungdommens Hus. Ny bebyggelse opføres som erstatning
for streetsportmiljøet i De Orange Haller, som lukkede i marts 2019. Den nye hal
opføres i forbindelse med det eksisterende streetsportmiljø ved Ungdommens Hus.

Lokalplanområdet er ca. 10.800 m² stort og anvendes i dag til offentlige formål
herunder kultur- og fritidsaktiviteter i og omkring Ungdommens Hus. Desuden
anvendes området som tværgående stiforbindelse for bløde trafikanter mellem
Fynsgade, Norgesgade og Vester Voldgade.

Området har historisk været præget afen pragmatisk tilpasning til nye behov. Bygningernes udformning og placering har været dikteret af funktion og effektivitet. Gridstrukturen er her afløst af en øst/vest
gående retning, som følger jernbanesporenes løb. Tidligere var området i højere grad bebygget af lager- og værkstedsbygninger samt remise. Læsserampen og sporene er foruden Godsbanegård, Station og retiradebygning de eneste fysiske spor af et driftigt jernbaneområde.

For at bevare fortællingen om en vigtig del af Fredericias udvikling, bør ny udvikling ske med respekt for områdets karakter, med karakterdannende elementer som skinner, retning, bygninger, farver og materialer.

Placering nøje udvalgt

Placeringen er valgt ud fra et ønske om en nær tilknytning til Ungdommens Hus, hvor der ligeledes er mulighed for at benytte fælles toilet- og badefaciliteter.
Ligeledes er placeringen valgt ud fra en dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, der foreskriver en placering uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, der er en beskyttelseszone, som skal sikre indblik til og udsyn fra volden.
Fortidsmindebeskyttelseslinjen fremgår af kortbilag 3 – Eksisterende forhold.
Hallen får indgangsparti i bygningens vestlige facade og med mulighed for indgang i bygningens nordlige facade. Etableres der en indgang i bygningens nordlige facade, skal denne placeres så tæt på Ungdommens Hus som muligt og mindst 19 m fra Norgesgade.
Ved etablering af ny bebyggelse, skal det sikres at hallens aktiviteter overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.