SAMFUND

Gruppen “For børnenes fremtid” markerer utilfredshed med Familieretshuse

Af Steen Knudsen

I en uge har gruppens bamser og skilte været opstillet ved rådhuset, og vil være det længe endnu!

Landet over samles utilfredse forældre og markerer deres utilfredshed med Familieretshusene. De gør det stille og vedvarende med skilte og ikke mindst ophængning af bamser.

At det er i Fredericia er foran rådhuset skal der som sådan ikke lægges noget i, for det er ikke de lokale politikere der rejses kritik mod. Skal der forandringer, og ikke mindst handling, til, er det Christiansborg det skal komme fra.

I denne omgang varer demonstrationen til 18. marts 2023

Dennis Gilarski er en af initiativtagerne til Facebook-gruppen “For børnenes fremtid“. Om gruppen står der:

For Børnenes Fremtid sætter fokus på at familieretshuset ikke fungerer som det skal!!
Vi har bamseudstillingsdemonstrationer stående rundt omkring i forskellige byer, blandt andet foran familieretshuset, i København. 
Vi søger bamser løbende, så har du nogle bamser du vil donere til vores projekt, sætter vi stor pris på dem.
Vi er ikke jurister eller arbejder i systemet!
Vi laver bamseudstillingsdemonstrationer for at sætte fokus på et retfærdigt familieretsligt system, hvor børnene er i fokus!
Børn har ret til at se begge forældre – også selvom der er konflikt imellem dem.

En væsentlig anke over Familieretshusene er den utrolig lange sagsbehandlingstid, og at der mens der sagsbehandles ofte ingen kontakt er fra den ene forældre til barnet. På ophængte skilte ved bamserne står der ofte, at der er gået halvandet år, hvor et barn ikke har set sin far eller mor.

DanmarkC TV har fået indblik i en lille flig af det som Dennis har oplevet. Både i sin egen sag, men også tilsvarende over hele landet. Redaktionen på DanmarkC TV har ikke mulighed for, eller ønske om, at vurdere de ofte komplicerede sager, men forundres over at så mange børn i over et år ikke har kontakt til begge forældre på jævnlig basis.

Familieretshusene gør selv opmærksom på tidsfrister som er lovbestemte:

Ifølge lovgivningen gælder følgende frister for Familieretshusets sagsbehandling:

Forældreansvarsområdet:
Familieretshuset skal visitere en sag hurtigst muligt og så vidt muligt inden fem hverdage efter modtagelsen af sagen.
I § 6-sager (familiemægling) og § 7-sager (familieretlig udredning) om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær skal Familieretshuset sende en mødeindkaldelse til parterne hurtigst muligt og så vidt muligt inden 10 hverdage efter modtagelsen af sagen. Børneenheden skal hurtigst muligt og så vidt muligt inden syv hverdage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde at udpege en kontaktperson for barnet.
I § 7-sager (familieretlig udredning) skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden syv hverdage efter visitationen af sagen sende en plan for behandlingen af sagen til parterne.
Efter modtagelsen af en anmodning om at indbringe en afgørelse for familieretten skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden 10 hverdage genoptage behandlingen af sagen eller indbringe afgørelsen for familieretten.

Ovenstående fremgår af Familieretshusloven, som kan findes i lovsamlingen under afsnittet ”Familieretshuset”.

Der er rigtig mange spørgsmål der med rette kan stilles. Er der ikke personale nok? Er personalet kvalificerede? Er der lovbestemte procedurer, som eksempelvis partshøringer, der forsinker sagsbehandlingen? Er det for nemt for den ene forældre at forhale afgørelsen? Hvad er de langvarige konsekvenser før de børn som det hele drejer sig om?

DanmarkC TV vil i den kommende tid prøve at skaffe svar. Og om kort tid bringer vi et interview med Dennis, som fortæller til kamera, om de mange problemstillinger som forældre i en svær livssituation oplever.

Ansøgning til forlængelse af demonstration efter den 18. marts er skrevet