Læserdebat

Fredericia: En mangfoldig og god by for alle?

Læserdebat af: Helene Lykke og Poul Rand, Liberal Alliance i Fredericia

Fredericia skal være by for alle borgere. En god by, hvor alle er ligeværdige og med lige muligheder for at blive en del af fællesskabet. I Liberal Alliance Fredericia ser vi det som en menneskeret at kunne leve og indgå i fællesskaber som den, man er.

Vi ønsker, at alle borgere herunder LGBT+-borgere bliver mødt med anerkendelse og respekt og at det gode liv kan udvikle sig ud fra det liberale synspunkt:

”Vi har alle ret til at være dem vi er, og elske dem vi vil”

I Danmark udgør LGBT+’erne 8% af befolkningen, hvilket i Fredericia vil svare til 4200 personer i runde tal, bemærk dog at mange unge LGBT+’er flytter til storbyer og bliver der, fordi der er flere tilbud indenfor foreninger og sport, samt et større og mere accepterende samfund.

Unge LGBT+-personer under 30 år oplever lavere trivsel end andre aldersgrupper

27% af LGBT+-personer over 50 år føler sig ofte alene, selvom de hellere vil være sammen med andre. (Epinion 2021)

Mange LGBT+-borger mistrives, de oplever ofte større ensomhed, har dårligere fysisk og psykisk helbred end resten af befolkningen. Det gælder især LGBT+-borgere med minoritetsetnisk baggrund. Yderlig ved vi, at særligt unge og ældre LGBT+-borgere oplever ensomhed i endnu højere grad.

Derfor skal uddannelser, foreninger, kulturliv og fritidstilbud være med til at skabe trygge rammer for alle borgere inkl. LGBT+-borgerne, så fællesskabet bidrager til øget tryghed og trivsel for alle.

Vi i Liberal Alliance vil arbejde for at indsatsen mod ensomhed blandt LGBT+-borgere forbedres og indsatsen for bedre fysisk og mental sundhed styrkes.

Eksempelvis skal sundhedspersonale have kompetencerne til at møde og arbejde med LGBT+ borgere, både med et sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende øjemed.

Skolernes antimobbestrategier skal kunne håndtere mobning relateret til seksualitet, køn, kønsudtryk og kønsidentitet. Adgangen til den nyeste viden og inspirationsmateriale, som skal understøtte den pædagogiske praksis og mødet med LGBT+-borgere, og i sidste ende forebygge diskrimination, hadforbrydelser, samt skabe en tryghed i nattelivet, skal prioriteres og være lettilgængelig.

Inklusion og mangfoldighed skal øges bla. ved at Fredericia kommunes medarbejdere skal sikre implementering af denne viden i forvaltningens forskellige tilbud og indgå i dialog med byens aktører.

Liberal Alliance vil arbejde for at sikre ligebehandling, så alle børn, unge, voksne og ældre er trygge og trives, uanset hvem de er og hvem de elsker. Alle skal føle sig anerkendt og respekteret, og ingen skal have særbehandling, alle skal have ligebehandling. Målet er: Et Fredericia, en mangfoldig og attraktiv by at leve og arbejde i.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv