FREDERICIA

Det Konservative Folkeparti vil skære ned på bureaukratiet for at styrke kernevelfærden

Udgivet af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Det Konservative Folkeparti i Fredericia byråd fremsætter et forslag om at reducere unødvendigt bureaukrati ved at afskaffe kommunalt besluttede regler, dokumentationskrav og administrative opgaver.

Formålet er at give kommunens medarbejdere mere tid til borgernære opgaver og kernevelfærd, især i en tid hvor økonomiske begrænsninger er en realitet.

Forslaget kommer som en reaktion på, at der over tid er blevet indført mange regler, dokumentationskrav og administrative opgaver for kommunens medarbejdere, både fra statens og kommunens side. Det Konservative Folkeparti mener, at disse krav tager tid fra kernevelfærden og ønsker i stedet at fokusere på bedre service for kommunens borgere, det fortæller det Konservative Folkeparti i Fredericia i en pressemeddelelse.

Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, udtaler: “Vi er glade for, at staten arbejder med regelforenkling og frisættelse af kommunerne, og vi håber, at deres udspil vil fjerne en stor del af det bureaukrati, som staten har skabt i kommunerne. Men kommunerne er nødt til selv at tage ansvar og fjerne deres egne unødvendige regler, dokumentationskrav og administrative opgaver.”

Forslaget er inspireret af lignende tiltag i Aalborg, Næstved, Hvidovre og Viborg kommuner, hvor det er vist, at 6-7 ud af 10 regler, dokumentationskrav og administrative opgaver er skabt af kommunen selv. Gruppeformanden for Den Konservative byrådsgruppe, Tommy Rachlitz Nielsen, tilføjer: “Vi har i mange år bebrejdet staten for at gøre det unødvendigt bureaukratisk at drive kommunerne, men det viser sig, at mange af disse regler og opgaver er selvpåførte og derfor lette at gøre op med.”

Forslaget indebærer, at alle kommunalt besluttede regler, dokumentationskrav og administrative opgaver afskaffes og efter en grundig gennemgang genindføres eller opretholdes, hvis de er nødvendige og gavner driften. Dog kræver det et godt argument og måske en politisk beslutning at opretholde en regel eller administrativ opgave. Lovpligtige regler og opgaver er naturligvis ikke omfattet af forslaget.

Forslaget kan læses herunder:

Forslag fra Det Konservative Folkeparti: Mere tid til kerneopgaven – afskaffelse af kommunalt besluttede regler, dokumentationskrav og administrative opgaver

Sagsfremstilling: Det Konservative Folkeparti ønsker at give mere tid til kerneopgaven og prioritering af de opgaver, som kommer borgerne mest mulig til gavn. Det kræver, at medarbejderne frigøres for de dokumentationskrav og administrative regler og opgaver, som kommunen selv har besluttet (enten politisk eller administrativt), og som dermed ikke er lovpligtige krav.
Undtaget er de krav, regler og opgaver, som der er en særlig begrundelse for, og som skaber værdi for kerneopgaven, og som besluttes opretholdt af det enkelte fagudvalg. Regler, dokumentationskrav og administrative opgaver, der følger af lovgivningen er ikke omfattet af forslaget.

Formålet med forslaget er, at der på længere sigt frigøres tid til kerneopgaven for de ældre, børn, unge samt borgerne i Fredericia, og at vi dermed sikrer mest mulig kvalitet i de ydelser, der leveres til borgerne. Med forslaget er der lagt op til, at byrådet træffer den overordnede beslutning, og at det vil være op til de enkelte fagudvalg at udarbejde en plan for hvordan og efter hvilken tidsplan arbejdet skal foregå med at gennemgå de kommunalt fastsatte regler og dokumentationskrav. Den tid der frigøres, går ubeskåret til mere tid til borgerne.

Økonomiske konsekvenser: Der vil være ressourcer forbundet med opgaven med at udarbejde procesplaner og gennemgå regler, dokumentationskrav og administrative opgaver indenfor de enkelte udvalgsområder. Ressourcerne vil omfatte de involverede medarbejdere og ledere samt andre aktører, herunder der inddrages i opgaven.

Indstilling: Det Konservative Folkeparti indstiller at: – Byrådet beslutter, at alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som er besluttet af kommunen, og som ligger udover de lovpligtige opgaver, ophæves indenfor alle de stående udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget, Senior- og Socialudvalget, Teknisk Udvalg, Klima-, Energi- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Unge- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Bosætnings- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. -Byrådet beder forvaltningen om at udarbejde tids- og procesplaner for implementering af forslaget indenfor de enkelte udvalg, som efterfølgende præsenteres for byrådet.
————————————————————————————

Den Konservative Byrådsgruppe har sendt forslaget til borgmesteren og kommunaldirektøren for at få det på dagsordenen til byrådsmødet den 31. maj. Forslaget understreger, at det ikke er en spareøvelse, men at eventuelt frigjorte ressourcer skal bruges på bedre velfærd for borgerne fortælles der afslutningsvist i pressemeddelelsen fra partiet.