FREDERICIA

DER SKAL LYDE KVÆK VED BØGESKOV STRAND

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Der skal lyde kvæk ved Bøgeskov strand

 Løvfrøer og andre truede padder får nye vandhuller at boltre sig i

Løvfrø Fredericia Kommune har gang i et stort paddeprojekt, som skal holde hånden under løvfrøen og andre truede padder. Indsatsen startede i 2013 med bl.a. at opformere den eksisterende bestand af løvfrøer og udsætte dem til nye vandhuller, og indsatsen fortsætter i 2014 og 2015 med gravning af 35 nye vandhuller, der skal binde de naturskønne arealer ved Trelde Næs, Rands Fjord og Elbodalen sammen.

De nye vandhuller kommer til at fungere som en grøn korridor, padderne kan sprede sig gennem. Arbejdet skrider godt fremad, og indtil videre er der gravet 17 vandhuller. Nu er turen kommet til Bøgeskov Strand, hvor der etableres i alt tre vandhuller. Gravningen starter den 23. september. Til næste sommer bliver der sat løvfrøer ud i vandhullerne.

”Vandhullerne ved Bøgeskov Strand bliver offentligt tilgængelige, hvilket giver mulighed for, at borgerne kan opleve naturen på nært hold. Der kommer informationsskilte op, og vi forestiller os, at vandhullerne også kan bruges til ekskursioner for skoler og lignende”, fortæller formand for Miljø- og Energiudvalget Christian Bro.

Vandhullerne graves på et landbrugsareal, som fremover skal udvikle sig til natur.

Skolebørn ”Generelt har der været stor interesse for at få et paddevandhul, og vi har et rigtig godt samarbejde med de lokale lodsejere. Det er meget positivt, at vi med projektet på en og samme tid får skabt mere natur, bedre levevilkår for padderne og mulighed for flere naturoplevelser”, siger Christian Bro.

Paddeprojektet har allerede givet de første resultater. Her i foråret fandt kommunens naturvejleder sammen med en flok skolebørn nemlig en lille løvfrø ved Trelde Næs, som stammede fra de haletudser, der blev udsat i 2013.

 

FAKTA

Nye vandhuller skaber bedre levevilkår for løvfrø, stor vandsalamander og andre truede padder. Men også en lang række mere almindelige arter i områderne får gavn af vandhullerne, fx lille vandsalamander, butsnudet frø, skrubtudse, snog og en lang række eng-, ande- og vadefugle og vandløbsinsekter.

Indsatsen for løvfrøen er blot et af Fredericia Kommunes projekter, som har fokus på at genskabe natur til gavn for dyre- og plantelivet. Der arbejdes også med genrejsning af skove, nye vådområder og faunapassager i åer og vandløb.