Politik

Byrådet sætter fokus på chikane, trusler eller voldsudsatte politikere og ansatte

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Konservative foreslår indførelse af procedurer for håndtering af chikane mod medarbejdere og byrådspolitikere

Forslaget blev stillet på tirsdagens byrådsmøde og har sin rod i den hårde tone og trusler der florer på sociale medier, eller ved direkte henvendelser til ansatte og politikere.

Personalet ved kommunen
I motivationen fra Det Konservative Folke står der bl.a. omkring ansatte ved kommunen:

Vi skal sikre at medarbejderne kan passe deres arbejde i trygge rammer og at lokalpolitikere kan ytre sig som led i deres hverv, vel vidende at kommunen støtter og bakker op om den enkelte medarbejder og politiker hvis grænser overskrides.

Stabschef Nicolai Arvedsen bekræfter over for DanmarkC TV – forud for byrådsmødet- at der allerede eksisterer forholdsregler, hvis en medarbejder trues eller udsættes for vold. Disse forholdsregler indbefatter også akut psykologhjælp med op til 10 konsultationer, der kan forlænges hvis der er behov for det.

Nicolai Arvedsen ser forslaget som en mulighed for, om kommunen kan gøre det bedre end det allerede sker.

Fokus på politikerne
Det Konservative Folkeparti pege på, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet retningslinjer for chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere. Det ønsker byrådsgruppen udvidet med lokale retningslinjer og procedurer når chikane, vold og trusler mod politikerne opstår.

Tommy Rachlitz Nielsen (K) motiverede forslaget, og henviste til den forråelse der er tale om på de sociale medier, og den negative oplevelse som rigtig mange lærer oplever. Vi skal værne om vores medarbejdere, og det er vores pligt at passe på vores medarbejdere.

Det er nødvendigt med fastlagte procedurer, hvis den enkelte oplever noget der findes urimeligt, og hvor man skal henvende sig, sagde Tommy Rachlitz Nielsen til Byrådet.

Karsten Byrgesen (Uden for partierne) kom ind på, byrådet skal være sikre på, at det er retningslinjer der gør, at det ikke er private forhold der gør, at man bliver udsat for chikane, trusler eller vold. Det burde have været med i vores personalepolitik. Karsten Byrgesen fandt forslaget var godt og fornuftigt, og at der bør indføres disse punkter i den vedtagne personalepolitik.

Foreningslivet bør inddrages i ordentlighed i den offentlig debat, var et ønske fra Karsten Byrgesen.

Cecilie Roed Schultz (EHL) har før rejst debatten, og er tilfreds med det forslag der nu er fremlagt. Tidligere har Cecilie Roed Schultz nævnt oplevelser omkring krænkende adfærd. Der er kommet et andet fokus på det at være lokalpolitiker, og gennem spørgeskema gøres det mere tydeligt, at borgernes verbale og skriftlige adfærd. Cecilie Roed Schultz delte ud af sine personlige erfaringer, som bl.a. kan læses på TV Syds hjemmeside.

Connie M. Jørgensen (SF) bakkede op om forslaget, og beklagede den forråelse der er i samfundet. Selv har hun ikke oplevet sig som ramt af chikane, trusler eller vold. Connie m. Jørgensen fremhævede, at lærerne i folkeskolen alt for ofte var udsat for disse ting, og det er helt uacceptabelt.

Susanne Eilersen (DF): “Der er ikke nogen der skal trues”, og forslaget er todelt med ansatte og politikere. “Jeg får da nogen grimme beskeder på de sociale medier”, og det kan vi næppe ændre, men vi kan lave rammerne for at hjælpe de der bliver udsat for det.

Peder Tind (V) fremhævede emnet som en vigtig debat. Peder Tind nævnte, at der faktisk på side 9 i personalepolitikken står noget nævnt om emnet. Det er rimeligt at vi tager en diskusion om, hvad der er rimeligt. Venstre støtter 100procent op om dette forslag, for det er alvorligt.

Borgmester Steen Wrist (A) fremhævede, at vi skal have klarhed over hvad vores ansatte skal, men også politikerne skal have retningslinjer. Borgmesteren advarede mod, at der kommer en vis vane med at læse de negative kommentarer, for det kan medføre at det fremover bliver svært at finde politikere. Degt er enormt vigtigt, at det har været en sindssyg god start på debatten, som er kommet fra den konservative gruppe.

Afslutningsvis glædede Tommy Rachlitz Nielsen (K) over den opbakning forslaget er modtaget med, og de kommentarer der kom på dagens byrådsmøde.

Advokat
Til vurderingerne af, om der skal indgives anmeldelse til politiet, ønsker den konservative byrådsgruppe, at den faglige ekspertise, som en advokat er, stilles til rådighed for politikerne.

Det konkrete forslag
Det Konservative Folkeparti stillede på tirsdagens ordinære byrådsmøde det konkrete forslag:

Det Konservative Folkeparti fremsætter forslag om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget pålægger forvaltningen at udarbejde et oplæg til procedurer for, hvordan Fredericia Kommune håndterer chikane mod henholdsvis medarbejdere i Fredericia Kommune og byrådspolitikere. Forslaget skal også indeholde retningslinjer for, hvornår kommunen kan yde juridisk bistand, advokatbistand og politianmelde

Byrådets beslutning
Borgmester Steen Wrist var tilfreds med ordet “retningslinjer”, for det skal være med til at skabe klarhed, og at forslaget var rigtig godt.

Steen Wrist kunne efter en debat noterer sig, at der var enstemmighed om det konservative forslag, der nu vil blive behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.