FREDERICIA

Budgetforlig indgået i Fredericia

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Med Budget 2023 bliver serviceniveauet på Fredericia Kommunes kernevelfærdsopgaver fastholdt i hele budgetperioden

Det lykkedes samtlige partier i byrådet på nær Det Konservative Folkeparti at indgå en budgetaftale for 2023 i går. En aftale der skal skabe stabilitet, trivsel og velfærd, men også rum til at drømme stort for Fredericia. 

”Jeg er meget glad for, at det er lykkes os at lande et bredt og ansvarligt budgetforlig. Det har været en budgetproces med mange svære beslutninger og prioritereringer, og jeg vil gerne takke alle forligspartier for at være konstruktive og ansvarlige. Et bredt budgetforlig er både vigtigt og rigtigt. Der er stigende udgifter på udfordringer på de store velfærdsområder, og det er helt afgørende at få håndteret de kendte udfordringer m.m., så Fredericia Kommune får retvisende budgetter, og der sikres en ro og balance på områderne – ikke bare i år men også i overslagsårene. Med Budget 2023 har forligspartierne sikret et fokus på kerneopgaven med plads til både skal- og kan-opgaver i fremtiden. Endelig så har vi en meget vigtig opgave i at sikre, at Fredericia Kommune også i fremtiden har de folk, vi skal bruge, for vi kommer til at mangle medarbejdere – også med dette budget. For mig er det vigtigt, at vi får taget godt hånd om de medarbejdere, vi skal have genplaceret eller hjulpet godt videre blandt andet med den interne jobbank, vi har iværksat”, siger borgmester Steen Wrist. 

Folkeskolen fylder meget i det vedtagne budgetforlig. Blandt andet er den ambitiøs plan for renoveringen af kommunens skoler blevet prioriteret, da de fysiske rammer for skolebørns læring er en betydelig del af fremtidens folkeskole. Men der er også blevet gjort op med inklusionen i folkeskolen med Budget 2023.

 

”Det har været en konstruktiv budgetproces med et godt forhandlingsmiljø. Vi glæder os over, at der med budgettet er sat en ny retning for folkeskolen, som gør op med inklusion. Vi er enige om, at inklusionen har nået et omfang, som hverken er rimeligt eller givende, og derfor vil vi mindske inklusionen, men fortsat sikre alle børn gode og trygge rammer i folkeskolen”, siger politisk ordfører for Venstre Peder Tind. 

”Det enkelte barn i Fredericia skal have det rette skoletilbud til gavn for den enkelte og klassefællesskabets trivsel. Så i stedet for inklusion skal vi i stedet arbejder med mellemformer og understøttelse af almenområdet. Derfor er jeg glad for, at der var enighed om, at der sættes midler af til mellemformer målrettet børn og unge med psykiske udfordringer herunder angst, spiseforstyrrelser og selvskade, og tilbuddet til de kognitive udfordrede elever. Derudover er jeg glad for, at forligspartierne er enige om at sikre sparring og rådgivning på almenområdet til forældre, børn og unge, der har psykiske udfordringer, ved at ansætte en psykolog med tæt kobling til praksis”, siger Pernelle Jensen gruppeformand for Venstre.

Fortællingen om Fredericia er også fortællingen om det danske demokratis fødsel. Derfor er Fredericia museum og et kommende formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia også prioriteret i Budget 2023.

”Med udgangspunkt i, at vores store kernevelfærdsområder for ældre og handicappede er prioriteret, er det også glædeligt, at vi i budgettet har sat fokus på Fredericias unikke historie og omgivelser. I forlængelse af sidste års budget 2022 blev der udarbejdet en række analyser af bl.a. målgruppe, markeds- og forretningsforhold samt mulige ejerforhold i forhold til et kommende fæstningscenter. Analyserne peger bl.a. på, at en attraktion med det ønskede format med fordel kan oprettes som en selvejende institution. Det glæder mig, at vi er blevet enige om at nedsætte en styregruppe, som skal arbejde frem mod et formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia, og at stiftelsen af en selvejende institution bliver en realitet primo 2023”, fortæller Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti. 

Klimaforandringerne og den globale opvarmning har konsekvenser – også her i Fredericia. Derfor har forligspartierne også haft fokus på klimaplanen og den grønne omstilling i budgetforhandlingerne. 

”Det glæder mig, at vi med dette budgetforlig er enige om at gøre noget i forhold til de klimaudfordringer, som Fredericia by står overfor. Vi har lovet klimahandling NU! Det leverer vi på med denne aftale, hvor der både afsættes penge til medarbejdere, og penge til at realisere de mange tiltag, som er i vores klimahandleplan. Her i Fredericia Kommune har vi også en rig natur og biodiversitet, men der er behov for at styrke indsatserne inden for disse områder endnu mere. Derfor er jeg glad for, at forligspartierne er enige om at afsætte midler til fremme af biodiversitet og skovrejsning, samt at vi også kommer til at fejre naturens uge fremover”, siger Cecilie Roed Schulz fra Enhedslisten.

Både i Budget 2020 og Budget 2021 blev der på udvalgte områder taget tilløb til at få de fremtidige budgetter til at stemme overens med den virkelighed, som tegner sig i form af en ændret befolkningssammensætning. Forligspartierne ønsker med Budget 2023 at fremhæve, at de retvisende budgetrammer skal medføre et klart fremtidigt fokus på rammestyring.

”SF Fredericia tager med deltagelsen i årets budgetforhandlinger ansvar for at genoprette økonomien i Fredericia kommune. Det har været helt centralt for SF, at der sikres rammer for retvisende og reelle budgetter på alle områder. Det skal være muligt for borgerne at gennemskue, hvordan kommunes ressourcer prioriteres og forvaltes. Når der skal spares på de kommunale budgetter, er jeg som SF glad for, at det alligevel er muligt at prioritere både de borgernære velfærdsområder og miljø og klima”, siger Connie Maybrith Jørgensen, Socialistisk Folkeparti.

Med den demografiske udvikling og den faldende søgning til velfærdsuddannelserne står også Fredericia over for store udfordringer i årene, der kommer. Det gælder på alle de store velfærdsområder, på socialområdet, og på skoler og dagtilbud. 

”Der er brug for mest mulig velfærd for pengene i årene, der kommer. Det betyder blandt andet, at medarbejderne skal bruge tiden på det, der giver værdi for borgerne, og at beslutningerne skal tages der, hvor de gør en forskel. Jeg er glad for, at forligspartierne er enige om, at der generelt skal arbejdes for mere frihed, tillid til faglighed og sund fornuft og mere plads til, at de dygtige medarbejdere kan lave gode løsninger tæt på borgeren. Derfor sættes der gang i en sanering af de kommunale regler og krav til bl.a. dokumentation, så der kan frigøres tid til kerneopgaverne, og der afsættes ressourcer til formålet”, fortæller Karsten Byrgesen, Ny borgerlige.

”I Socialdemokratiet er jeg særlig glad for, at økonomien på senior- og socialområdet er rettet op, og at dette er tilfældet de kommende år, hvor vi kommer til at opleve et stigende behov for pleje af handicappede og ældre borgere. Det er særligt tilfredsstillende, at den økonomiske genopretning i videst muligt omfang ikke rammer børneområdet. Jeg glædes også over, at vores plejehjem i højere grad skal opleves som hjem for beboerne, fremfor institutioner. Ligesom vi får et øget fokus på måltidsoplevelsen på vores plejehjem”, siger Søren Larsen, gruppeformand for Socialdemokratiet.