Home Politik Se dagens byrådsmøde online – Her er dagsordenen og videostream
Se dagens byrådsmøde online – Her er dagsordenen og videostream

Se dagens byrådsmøde online – Her er dagsordenen og videostream

0

Byrådsmødet på Fredericia Rådhus mandag d. 6.april, indeholder kun et enkelt offentligt punkt. Punktet omhandler fremrykning af anlæg 2020.

Punkt.: 57 – Fremrykning af anlæg 2020

Sagsnr.:20/3049
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Kommunerne har med en ny aftale fået mulighed for at øge anlægsaktiviteten med fuld lånefi- nansiering. Formålet hermed er at holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under corona-epide- mien. I sagen lægges der op til fuld overførsel af ikke forbrugte beløb i 2019 samt peges på frem- rykkede og nye anlægsprojekter i 2020.

Sagsbeskrivelse:

Regeringen og KL har indgået en aftale om tiltag, der skal understøtte dansk økonomi under cor- ona-epidemien. Et af tiltagene i aftalen er, at kommunerne sættes fri af anlægsloftet i 2020. Kom- munerne får herved mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. Formålet hermed er at understøtte byggeriet og beskæfti- gelsen.

For at sikre, at likviditeten ikke er en hindring for fremrykning og igangsætning af anlægsaktivite- ter, kan de øgede anlægsudgifter fuldt lånefinansieres af kommuner, som har en likviditet under landsgennemsnittet. Dette er tilfældet for Fredericia Kommune. Der er åbnet for låneansøgnin- ger, og det er muligt at indsende ansøgninger frem til 1. december 2020. Ministeriet har lovet hurtig ekspedition og kommunerne får løbende svar på låneansøgninger.

På mødet har økonomiudvalget mulighed for at drøfte, om det over for byrådet skal indstilles at anvende de nye regler.

Økonomiske konsekvenser:

Afhænger af Økonomiudvalgets indstilling til byrådet.

Vurdering:

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger:

Økonomi og Personale indstiller, at
1. At Økonomiudvalget drøfter, om det over for byrådet skal indstilles, at anlægsrammen i 2020 udvides.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2020:

Økonomiudvalget ser med stor alvor på konsekvenserne af corona-pandemien. Udvalget hilser derfor aftalen mellem regeringen og KL velkommen og er parate til at tage et medansvar for dansk økonomi.

Der er udarbejdet et forslag til historisk store udvidelser af anlægsbudgettet i 2020 med i alt 165 mio. kr., hvor der er tale om projekter, som kan igangsættes med det samme, og som udgangs- punkt kan være afsluttede inden udgangen af indeværende år. Projekterne vil skabe mange nyearbejdspladser og holde gang i beskæftigelsen. Derudover vil tiltagene skabe nye og forbedrede faciliteter for kommunens borgere og medarbejdere, bidrage til den grønne omstilling med bæredygtige løsninger og indhente flere års efterslæb på de kommunale anlæg.

Økonomiudvalget anbefaler, at der søges om låneadgang til den samlede anlægsinvestering. Lå- neomkostningerne er p.t. lave, og lånefinansieringen sikrer, at investeringsomkostningen spre- des ud over de næste 25 år.

Økonomiudvalget anbefaler over for byrådet
1. At der søges om låneadgang for i alt 164,9 mio. til udvidelser af bruttoanlægsrammen jfr. bilag på sagen.

Såfremt låneansøgningen imødekommes fuldt ud anbefales det
2. At uforbrugte anlægsbeløb i 2019 overføres til 2020, jfr. bilag på sagen
3. At der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til alle spare-/låneoverførsler samt fremrykkede anlæg og projekter, jfr. bilag på sagen, med henblik på hurtig

igangsætning
4. At Økonomiudvalget præsenteres for 1. etape af en implementeringsplan på økonomiudvalgsmødet den 20. april 2020

Såfremt lånansøgningen ikke imødekommes eller imødekommes delvist anbefales det at sagen genoptages på førstkommende Økonomiudvalgsmøde.