Home Kultur Sådan er der nye retningslinjer for Kirker og trossamfund
Sådan er der nye retningslinjer for Kirker og trossamfund

Sådan er der nye retningslinjer for Kirker og trossamfund

0

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfundpage1image686501472

COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes liv og hverdag. Der er tidligere taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet, herunder har folkekirken og andre trossamfund holdt deres lokaler lukkede for offentligheden.

De tidligere retningslinjer omhandlede en kontrolleret genåbning af samfundet, herunder folkekirken og andre trossamfund.

I det nuværende perspektiv ser myndighederne ind i mere strukturelle og langtidsholdbare løsninger, hvor man i videst mulige omfang kan fastholde den igangværende samfundsaktivitet, men samtidig sikre optimal smitteforebyggelse.page1image684590448

Retningslinjerne skal på den baggrund også ses i lyset af, at samfundet går ind i en efterårs- og vintersæson, hvor der forventes en øget forekomst af øvrige sygdomme mv. (fx influenzalignende sygdom).

Som følge af årstidsskift forventes det, at en lang række aktiviteter i højere grad vil foregå indendørs.

Det giver ændrede udfordringer i forhold til at sikre smitteforebyggelse, fx i forhold til afstand, antal personer i samme lokale, ventilation mv.

I forbindelse med højtider, herunder julen, forventes der desuden en øget mængde besøgende i folkekirken og i øvrige trossamfund for at deltage i særlige gudstjenester og lignende i denne forbindelse.

Når flere personer forsamles, er det afgørende for at mindske risikoen for smittespredning, at de generelle smitteforebyggende anbefalinger overholdes.

Forudsætningen for at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i Danmark er, at danskerne fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning.

Her har folkekirken og andre trossamfund et stort ansvar for at sikre, at smittespredningen minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres.

Folkekirken og andre trossamfund bør i den forbindelse være særligt opmærksomme på at undgå smittespredning blandt personer med øget risiko, som er til stede ved gudstjenester og menighedsaktiviteter m.v.

Generelle regler og retningslinjer

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over. Ved udendørs begravelser og bisættelser gælder et forsamlingsforbud på 50 personer, jf. nedenfor. Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser gælder, uanset om deltagerne står op eller

sidder ned. Forsamlingsforbuddet gælder derimod ikke ved andre udendørs arrangementer, begivenheder aktiviteter og lignende, forudsat at deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende. Der må dog ikke være mere end 500 deltagere, jf.

bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

Det giver mulighed for:

 • Bøn, andagt (afkortet gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v.), skrifte og personlig refleksion.
 • Gudstjenester, messer, fredagsbøn m.v.
 • Dåb, konfirmation/firmelse/bar og bat mitzvah, vielse, begravelse, bisættelse og lignendereligiøse handlinger.
 • Øvrige menighedsaktiviteter i kirker, synagoger, moskeer, sognegårde, menighedshuse ogandre lokaler.
 • Udendørs religiøse ceremonier og menighedsaktiviteter., skal overholde forsamlingsforbuddet på 10 personer. Ved begravelser og bisættelser gælder et særligt forsamlingsforbud således, at der til en udendørs begravelse eller bisættelse eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, ikke må forsamles flere end 50 personer påsamme sted samtidig – uanset om deltagerne står op eller sidder ned.Folkekirkens og andre trossamfunds aktiviteter i lokaler, som de råder over, skal overholde de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, herunder:
 1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 4 kvm gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned eller knæler, må der dog tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 2 kvm gulvareal. Er gulvarealet under 4 kvm, må der tillades adgang for 1 besøgende eller deltager. Gulvarealet i opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Forkynderen samt evt. personale (og frivillige), som medvirker ved en gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v., ved en religiøs handling eller ved en menighedsaktivitet, tælles ikke med i opgørelsen.
 2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde afstand til hinanden.
 3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på corona/COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
 4. Det skal sikres, at alle ansatte, frivillige og besøgende overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
 5. Der skal være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret (70-85%) hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt for deltagere og besøgende.

Folkekirkens og andre trossamfunds aktiviteter skal også overholde de gældende krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang, jf. Bekendtgørelse om krav om brug af mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med covid-19. Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i bøn, gudstjeneste og religiøse handlinger og øvrige menighedsaktiviteter i folkekirken og andre trossamfund.

Det betyder, at ansatte, frivillig, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokale, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.

Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten, og heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier m.v. Kravet omfatter tilsvarende ikke foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter m.v.

Der må alene tillades adgang for deltagere og besøgende, der overholder kravet om at bære mundbind eller visir, dog jf. undtagelserne. Ansatte og frivillige m.m. kan bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. page2image3369769648

Udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor deltagerne ikke i al væsentlighed, sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende, opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.

Desuden bør sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning iagttages:

 • Ved forventning om mange deltagere i forhold til lokalets størrelse kan det overvejes, om gudstjenester, andre religiøse ceremonier og lignende aktiviteter kan tilrettelægges på alternative måder, eksempelvis udendørs, som drive-in eller ved at supplere med live- streaming, alt efter lokal mulighed for gennemførelse heraf. Ved afholdelse udendørs bør der fortsat sikres den samme afstand mellem personer som ved afholdelse indendørs.
 • Hvis gudstjenester/aktiviteter afholdes indendørs, bør varigheden af arrangementet overvejes, med henblik på at afkorte aktiviteten til højst 45-50 minutter, således at der kan sikres udluftning mindst en gang i timen og under alle omstændigheder mellem hver gudstjeneste/aktivitet. Udluftning bør ske med gennemtræk af minimum 10 minutters varighed, hvis der ikke er klimaanlæg i lokalet. Fælles kontaktpunkter rengøres mellem hver gudstjeneste/aktivitet, og det er vigtigt, at der afsættes den fornødne tid hertil.
 • Hvis gudstjenesten/aktiviteten afholdes indendørs, bør det lokalt overvejes, om man vil afsætte mere gulvplads pr. besøgende end hvad der i lovgivning er påkrævet med henblik på at sikre afstand. Dette kan særligt være relevant hvis, der i lokalerne er risiko for sammenstimling af personer i forbindelse med ankomst og afslutning samt ved ritualer som nadver og lignende. Der bør også være fokus på at undgå sammenstimling uden for lokalet. Ved større antal samtidige besøgende m.v. bør der udpeges personer med ansvar for at sikre overholdelse af afstand, fx ved at lukke besøgende ind og ud af lokalet i mindre grupper ad gangen.
 • Der bør sikres god tid mellem hver gudstjeneste/aktivitet så besøgende kan forlade lokalerne i god ro og orden, og nye besøgende har god tid til at ankomme til næste aktivitet.
 • Det bør sikres, at der er mindst 1 meter mellem personer. I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, bør der dog være mindst 2 meters afstand mellem personer. Det gælder f.eks. ved gudstjeneste, hvor der bør sikres 2 meters afstand mellem kirkegængere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Tilsvarende gælder i mødet med personer med øget risiko. Det kan desuden lokalt overvejes, om man vil placere besøgende med mere end 2 meters afstand til hinanden for yderligere at mindske risikoen for smittespredning, hvis fællessang fortsat er en del af gudstjenesten/aktiviteten.
 •   Det kan overvejes, om der lokalt kan opfordres til at de besøgende bestiller plads til gudstjenesten/aktiviteten med henblik på at undgå sammenstimling uden for lokalet. Der kan desuden skiltes klart uden for lokalet med, hvor mange personer der kan være til stede samtidig.
 •   Det bør overvejes, om der kan findes alternativer til fællessang, hvor mange personer samles, eksempelvis ved afspilning af musik/salmesang, færre salmer eller vers end sædvanligt eller om kun koret synger, mens besøgende lytter eller eventuelt nynner med lukket mund. Hvis det besluttes at nynne, bør der stadig opretholdes mindst 2 meters afstand mellem personer.
 •   Afstanden vurderes ’fra næsetip til næsetip’, således at der f.eks. ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder, ikke fra armlæn til armlæn. I mange situationer kan det være lettere at sikre afstand ved siddende indretning. Ved regulering af stående, knælende og gående personer kan afstand markeres på væg, bord, gulv eller lignende. Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden.
 • Adfærdsregulerende indretning og tiltag (nudging) samt praktiske foranstaltninger i det offentlige rum bør overvejes for at understøtte, at der holdes afstand f.eks. med ruminddeling og afstandstape.
 • Lokalerne indrettes, så det er muligt at holde den anbefalede afstand, f.eks. ved at reducere antallet af stole eller tilgængelige kirkebænke. Tilsvarende bør man være opmærksom på opretholdelse af afstand ved ankomst og afslutning. Ved større antal samtidige gæster m.v. bør der udpeges personer med ansvar for at sikre overholdelse af afstandskrav.
 • Der bør så vidt muligt sikres god og hyppig udluftning i de anvendte lokaler, med særlig opmærksomhed på dette i forbindelse med mange besøgende i lokalet. Recirkulation af luft i ventilationssystemer skal undgås.
 • Håndhygiejne anbefales f.eks. ved ankomst til og fra lokalerne, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning m.v. Der bør ikke være fælles håndklæder, sæbestykker m.v. på toiletterog lign. Benyt i stedet flydende sæbe og papirhåndklæder.Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning kan findes her. Arbejdstilsynet vejleder endvidere arbejdspladserne. Arbejdstilsynets informationsmateriale kanfindes her.
  Danske myndigheder har på www.coronasmitte.dk samlet information om corona/COVID-19.Derudover bør nedenstående hensyn følges med henblik på at mindske risikoen for smittespredning og samtidig skabe tryghed for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige.Retningslinjerne for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund er dynamiske og tilpasses løbende situationen.Det er et lokalt ansvar at sikre, at håndteringen af de nødvendige tiltag i praksis kan ske efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation på institutionen, skal det ske med inddragelse af denne.Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig bemanding til stede i form af ansatte eller frivillige, så man på betryggende vis kan gennemføre aktiviteterne og vejlede og hjælpe de forsamlede med at efterleve de sundhedsmæssige retningslinjer.Nadver og andre religiøse spise- og drikkeritualerI den udstrækning indtagelse af spise og drikke som led i gudstjenesten, messen, fredagsbønnen eller den religiøse handling anses for påkrævet, bør man nøje overveje, hvordan det kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes fælles drikkebæger. Man kan f.eks. overveje,
 • om man, alt efter trossamfundets traditioner, vil opfordre deltagerne til selv at medbringe spise og drikke og evt. glas, service m.m. Det anbefales, at man ved opslag på f.eks. sociale medier og plakater oplyser herom forud for ceremonien;
 • om man kan anvende engangsservice;
 • hvordan ansatte og frivillige, der medvirker ved uddeling af nadveren eller andre former forspise og drikke, kan minimere smitterisikoen;
 • om spise og drikke, der udleveres til deltagerne, alt efter ritualets karakter bør være pakket indstykvist;
 • hvordan der kan sikres afstand mellem deltagerne i forbindelse med ritualet.

page4image687812768

Ved buffetservering, fællesspisning m.v. bør der være særlig fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle
ved selvservering. Der bør desuden være opmærksomhed omkring varighed af arrangementet.