VEJLE

Politibetjente og deres familier i Vejle “hænges ud”, chikaneres og trues

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Den grove tone gælder også personale der betjener Sydøstjyllands Politis opkaldsnummer 1-1-4

Folketingsmedlem Peter Kofod (O) har spurgt justitsminister Peter Hummelgaard om blandt andet:

Vil ministeren redegøre for, om der aktuelt er betjente i Sydøstjyllands Politi, der oplever chikane, personlig forfølgelse eller oplever at blive hængt ud? Og vil ministeren i bekræftende fald oplyse, om disse betjente i tilstrækkelig grad får støtte fra politiledelsen, og om episoderne giver ministeren anledning til overvejelser om markant at skærpe straffen for at hænge politifolk ud offentligt?

Justitsministeren har indhentet følgende svar fra Rigspolitiet:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra Sydøstjyllands Politi. Sydøstjyllands Politi har oplyst, at den nævnte medieomtale har givet anledning til et betydeligt antal borgerhenvendelser til politikredsen, hvoraf en ikke ubetydelig del har karakter af trusler og chikane rettet mod navngivne medarbejdere og ledere ved Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politi har endvidere oplyst, at der herudover er medarbejdere i Sydøstjyllands Politi, som i relation til den aktuelle sag og dens seneste udvikling oplever chikane og trusler, ligesom flere medarbejdere bliver hængt ud – herunder med navn og foto – navnlig på sociale medier. Som eksempel kan nævnes en anmeldt demonstration, hvor arrangøren har anført arrangementsnavnet som ”Demo Mod [fornavnet på en politiassistent] fra Vejle politi” og oplyst, at formålet med demonstrationen er følgende: ”Vi vil lave en demo mod [fornavnet på en politiassistent] fra Vejle politi, da hans hold [navngivet fodboldhold] spiller i Grindsted den [dato]”. En mindre gruppe medarbejdere ved Sydøstjyllands Politi vurderes svært udsat for chikane og trusler på sociale medier, hvor også deres identitet er blevet oplyst. Endvidere retter chikanen og truslerne sig mod nogle af deres familiemedlemmer.

Der er ledelsesmæssigt taget særlig hånd om den gruppe medarbejdere, der er hårdest ramt af chikanen i form af diverse understøttende tiltag indeholdende relevante individuelle hensyn og imødekommelse af individuelle ønsker. Politikredsen har herunder betalt for, at to medarbejdere med familie har taget ophold uden for egen bolig i ca. en uge, da chikanen var på sit højeste. Der er en daglig ledelsesmæssig opfølgning på, hvordan de konkrete medarbejdere har det. Samtidig har øverste ledelse også stillet sig til rådighed for medarbejderne gennem en relevant møderække, ligesom der løbende er et tæt samspil med personalerepræsentanterne. Den tætte koordinering sikrer, at politikredsen er i stand til løbende at tilpasse den understøttende indsats over for de mest udsatte medarbejdere. Der har endvidere været tæt ledelsesmæssig støtte og konkrete handlingsanvisninger til medarbejdere i politikredsens servicecenter, der modtager opkald fra borgere. Baggrunden herfor var en oplevelse af, at flere borgere henvendte sig på baggrund af medieomtalen, og stillede kritiske spørgsmål, ligesom flere samtaler var af truende karakter.

For medarbejdere, som ikke direkte har oplevet sig truet eller chikaneret, er der aftalt lokal ledelsesmæssig opfølgning ved nærmeste leder. Hvis de oplever trusler og/eller chikane i anledning af sagen, tager ledelsen stilling til, om der skal iværksættes særlige tiltag, eller om sagens karakter kræver en juridisk vurdering i relation til, om truslerne og chikanen er en overtrædelse af straffeloven.

Chikane- og trusselssager samles ét sted i politikredsen og overbringes til Midt- og Vestjyllands Politi i relevant omfang med henblik på efterforskning. Skønnes der, uagtet om der er tale om en mulig straffelovsovertrædelse eller ej, behov for ledelsesmæssige støttetiltag i forhold til de berørte medarbejdere, iværksættes den af medarbejdernes nærmeste leder.

Politikredsens HR-afdeling har vejledt kredsens ledere med henblik på den bedste håndtering af den usædvanlige situation, som politikredsen befinder sig i. HR-afdelingen har endvidere tilbudt politiets ledere direkte sparring med en psykolog, såfremt der er behov for at stille spørgsmål, at vende dilemmaer eller få sparring vedrørende håndteringen af egne og/eller medarbejderes reaktioner.

Sydøstjyllands Politi er som arbejdsgiver meget kede af og berørte af den tone, der hersker i nogle opslag på sociale medier. Sydøstjyllands Politi har derfor gentagne gange via medierne appelleret til, at man som borger ikke chikanerer eller fremsætter trusler mod ansatte i Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politi har som anført ovenfor iværksat en række tiltag for at sikre medarbejderne og deres familier mod overlast, ligesom der gøres en massiv indsats for at understøtte, at alle kommer så godt igennem dette som mennesker og som medarbejdere i politiet som muligt.

Rigspolitiet kan supplerende oplyse, at trusler og chikane mod politiets medarbejdere og deres familier er helt uacceptabelt og vil blive efterforsket i relevant omfang. Rigspolitiets psykologtjeneste har desuden været i tæt kontakt med Sydøstjyllands Politi om situationen for bl.a. at drøfte relevante støttetiltag fra Psykologtjenesten i forhold til både medarbejdere og ledelse.”

Justitsminister Peter Hummelgaard tilføjer:

“Jeg vil gerne understrege, at chikane af offentligt ansatte er dybt uacceptabelt. Der er behov for, at vi gør noget ved, at offentligt ansatte i stigende grad bliver udsat for chikane i forbindelse med, at de passer deres arbejde.

Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe i Justitsministeriet, der ser på mulige løsninger på det stigende problem med chikane af offentligt ansatte. Regeringen vil i øvrigt i denne folketingssamling fremsætte et lovforslag, som skal styrke beskyttelsen af offentligt ansatte, herunder politibetjente og fængselsbetjente, i sager om aktindsigt.”