FREDERICIA

Ny organisering skal sikre bedre kvalitet i tilbuddene

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Senior- og Socialudvalget bliver på det kommende udvalgsmøde præsenteret for en ny model for en sammenhængende rusmiddelindsats

I forbindelse med budgettet for 2022 gav Social- og Beskæftigelsesudvalget forvaltningen den opgave at komme med et oplæg til en sammenhængende rusmiddelsindsats. Den model får Senior- og Socialudvalget præsenteret på deres kommende udvalgsmøde.

”Borgerne har krav på kvalitet i de tilbud, som de får, og med den nye model, styrker vi netop kvaliteten i behandlingen. Ved at omorganisere Rusmiddelcenteret i tre afdelinger, så øger vi kvaliteten i behandlingen ved at have fokus på kerneopgaven, som vi lovgivningsmæssigt også er forpligtet til – nemlig rusmiddelbehandlingen. Derudover forenkler vi rusmiddelbehandlingen, og det gør indsatsen mere gennemskuelig og vil lette samarbejde internet og på tværs med relevante aktører og civilsamfundet”, siger Henriette Korf Graversen, chef for Social og Handicap.

Behandlingen i Rusmiddelcenter Fredericia vil efter den nye model være struktureret i tre afdelinger; stof, alkohol og unge, som placeres på to matrikler. Her vil der blive tilbudt individuel og gruppebaseret behandling.

Øget fokus på snitflader og samarbejdet med civilsamfundet

Der lægges i modellen op til et styrket og forpligtende samarbejde på tværs af kommunen og med civilsamfund. For at borgerne oplever, at de bliver mødt med sammenhængende indsatser, der tager hånd om deres rusmiddelproblematik, kræver det et styrket samarbejde internt. Det vil bl.a. betyde et tæt samarbejde med den forebyggende indsats, som den nye ungeenhed står for, ligesom det vil kræve et styrket og forpligtende samarbejde med civilsamfundet. Rusmiddelcenteret skal med den nye model fokusere på behandlingen af rusmiddelproblematikker, mens de sociale indsatser i højere grad skal varetages af andre aktører.

“I Senior & Socialudvalget har vi tidligere drøftet kommunens samlede indsats på rusmiddelområdet: Har vi de rette tilbud, overlapper tilbuddene hinanden og er vores tilbud optimalt og tidssvarende organiseret?

Det har været nogle af de overordnede spørgsmål, som vi har bedt vores faglige forvaltning arbejde ud fra.

Det, som der er vigtigt, er, at vi i Fredericia fortsat har en kvalitativ rusmiddelbehandling, hvor vores mange dygtige medarbejdere fokuserer på at hjælpe de borgere, som måtte have et misbrug videre, altså med et skarpt fokus på behandlingsdelen”, udtaler formanden for Senior & Socialudvalget, Søren Larsen og fortsætter:

”Vi ønsker med andre ord at skærpe fokusset på selve kerneopgaven, nemlig at hjælpe folk videre og sikre, at vi lever op til den behandlingsgaranti, som borgerne har krav på. Samtidig vil det også være ønskeligt at forstærke, og eventuelt også øge samarbejdet med civilsamfundet”, slutter Søren Larsen, formand for Senior- og Socialudvalget.

Senior- og Socialudvalget skal på deres møde den 29. november behandle den nye model for en sammenhængende rusmiddelindsats.