FREDERICIA

NY LOKALPLAN FOR VESTCENTERGRUND

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Skærmbillede 2014-10-16 kl. 09.45.17Fredericia kommunes byråd besluttede på deres seneste møde, at sende en ny lokalplan for området hvor Vestcenteret tidligere lå – i høring.

I den nye lokalplan lægges der op til en række nye butikker i området, samt udvidelse af det nuværende antal parkeringspladser.

 

 

 

 

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et om- rådes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer osv. indenfor lokalplanens område.Skærmbillede 2014-10-16 kl. 09.48.07

Ifølge planloven kan kommunen altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at kommunen skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre sammenhæng i planlægningen.

For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal kommunen offentliggøre et forslag til lokal- plan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanfor- slaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærk- ningerne skal indgå i kommunens videre overvejelser. Men det er alene Fredericia Kommune, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages.

Efter den endelige vedtagelse af lokalplanen bliver den indberettet til PlansystemDK.

 

Hvorfor en  ny lokalplan for området?

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre et nyt Vestcenter samt at gennemføre en samlet planlægning af centerom- rådet ved Vejlevej, så det lever op til nuværende og fremtidige behov for detailhandel i Fredericia Kommune.

Lokalplanen afgrænses af Vejlevej, Venusvej, Jupitervej og Tegl- værksvej og er i Kommuneplan 2013 -2025 udlagt til centerformål som en del af et aflastningscenter til Fredericia midtby. Her er mulig- hed for at opføre ny bebyggelse til eksempelvis butikker, servicevirk- somheder, kontorer og lignende.

Lokalplanen opstiller krav til butiksstørrelser og planlægger således for, at området fortrinsvis kommer til at indeholde dagligvarebutikker samt store udvalgsvarebutikker, som pga. butikskoncept og varesorti- ment normalt ikke placerer sig i bymidterne.

 

 Hvordan kommer det til at se ud, hvis den nye lokalplan bliver endeligt godkendt?

Ny bebyggelse inden for området må ikke opføres i mere end 3 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 10 meters højde. Bebyg- gelse placeret nærmere end 15 meter fra vejskel mod Venusvej må ikke overstige 7 meters højde.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60, for den enkelte ejen- dom inden for området.

Bebyggelse skal ved sin udformning, proportioner, materialer og farver gives en ydre fremtræden, så der opnås en arkitektonisk god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Facader på bebyggelse inden for lokalplanområdet skal primært fremstå i beton, som pudset eller blankt murværk eller i plademateriale og skal fremstå i farverne hvid, lys grå eller mørk grå og mørk brun. Mindre dele af facaderne må etableres med andre materialer.

Skærmbillede 2014-10-16 kl. 09.49.22Tage skal fremstå flade eller med ensidig taghældning på højst 10 grader og skal enten beklædes med tagpap eller udføres som ”grøn- ne tage” dækket med vegetation af f.eks. græs eller sedum-arter.
I tilfælde hvor man vælger at etablere ophold på tagfladen kan andre materialer anvendes.

Skiltning inden for lokalplanområdet skal være enkel og informativ og skal tilpasses bebyggelsen. Der må opsættes 1 facadeskilt og 1 ud- hængsskilt pr. virksomhed i forbindelse med virksomhedens indgang. Virksomheder med facade til flere sider må opsætte 1 facadeskilt yderligere.

Inden for lokalplanområdet må der mod Vejlevej placeres skiltepylo- ner til fællesskiltning for områdets virksomheder samt opstilles højst 3 flagstænger.

 

Høringen løber fra den 22.oktober til den 17. december.