SAMFUND

Middelfart tæt på et ja til at etablere et nærhospital. Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler!

Af Steen Knudsen

Regionsrådet skal på sit møde den 27. marts 2023 tage stilling til, om Middelfart skal have et nærhospital.

Sagen går tilbage til september 2022, hvor byrådet i Middelfart og Regionsrådet enedes om et kommissorium for udarbejdelsen af et forslag til etablering af “Nærhospital Middelfart“. Der er mellem Middelfart Kommune og regionen efterfølgende udarbejdet et fælles notat om etableringen at nærhospital.

Oplægget er (eller var), at der skal flytte en række kommunale og regionale sundhedstilbud ind i nærhospitalet i Middelfart med sigte på et nyt tæt fagligt samarbejde mellem region og kommune, hvor relevante sundhedstilbud samles tæt på borgerne. Af regionale tilbud drejer det sig eksempelvis om:

 • etablering af et daghospital samt
 • indflytning af lokalpsykiatrien.

Derudover er der i dag en række tilbud, der bliver i bygningerne som for eksempel:

 • smerteklinikken,
 • røntgen og
 • jordemoderkonsultation.

Udvalget for det nære Sundhedsvæsen under Regionsrådet, behandlede spørgsmålet på sit møde den 6. marts 2023, og besluttede en enstemmig anbefaling til Regionsrådet.

 • At etablering af et nærhospital i samarbejde med Middelfart kommune i sygehusbygningerne i Middelfart godkendes.
 • At det fælles notat godkendes som grundlag for det videre fælles arbejde med etablering af Nærhospital Middelfart.
 • At der senere fremlægges en sag om finansiering af etablering af nærhospitalet, evt. via ansøgning til nærhospitalspuljen.
 • At administrationen bemyndiges til forhandling om salg af en bygningsandel til Middelfart Kommune under forudsætning af, at byrådet træffer beslutning om køb af en del af sygehusbygningerne i Middelfart.

Rygcenter Syddanmark flytter
For Region Syddanmarks vedkommende tages der desuden i en særskilt sag stilling til udflytning af Rygcenter Syddanmark fra sygehusbygninger i Middelfart, da det er en forudsætning for at kunne etablere nærhospitalet i sygehusbygningerne. Det fremgår af en særskilt indstilling til Regionsrådet.

INFO: Pr. 31. december 2022 havde Middelfart Kommune 39.992 indbyggere (Fredericia 52.070).

Hvad er et nærhospital?
Med sundhedsreformen ”Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen” fra foråret 2022 blev der indgået en politisk aftale om etablering af op til 25 nærhospitaler. Ligesom der efterfølgende blev indgået aftale om udmøntningen og implementeringen af Sundhedsreformen mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Nærhospitaler skal bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne i områder, hvor der er langt til det nærmeste akutsygehus. Nærhospitalerne skal bidrage til, at flere borgere oplever et sammenhængende sundhedstilbud, idet flere aktører under samme tag kan understøtte stærkere samarbejde, koordinering og vidensdeling om borgernes forløb, tilgængelighed for borgerne og sparring på tværs af sektorer og faggrænser.

Sundhedsstyrelsens faglige ramme for nærhospitaler
Et nærhospital bør indeholde følgende udstyr og målrettes følgende grupper af borgere og tilbud:

 • Kronikere – langvarige forløb, udredning og kontroller (KOL, inkompenseret hjertesygdom/hypertension, osteoporose, multisygdom – psykisk/somatisk, basal palliativ ambulant terapi)
 • Borger der ikke har ressourcer til at deltage i indsatser på hovedfunktionsniveau på et akutsygehus
 • Længere forløb – begrænset kompleksitet
 • Forebyggende tilbud – f.eks. borgere der afventer operation
 • Mindre ukomplicerede kirurgiske indgreb (lokalanæstesi)
 • Rehabilitering, genoptræning, forebyggelsesindsatser eller sygeplejefaglige indsatser,rusmiddelbehandling.
 • Udstyr – som anvendes bredt til et stort antal patienter
 • Røntgen, blodprøvetagning, EKG

Kilde: Referat fra det nære sundhedsvæsen – kan læses HER.Inklusiv bilag.