TAULOV

Karsten Byrgesen om ny lokalplan i Taulov: “400 flere lastbiler i døgnet svarer til én lastbil pr. 216 sekund”

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Der var masser af frustrationer og manglende svar på borgermødet i Taulov i aftes, hvor en ny lokalplan var til debat

Det er H2 Energy der ønsker at etablere en tankstation til lastbiler og ikke mindst en fordelings-hub til 121 lastbiler, der skal have brint i containere.

Teknisk Udvalg var ved mødet repræsenteret af formanden, Christian Bro (A), næstformand Karsten Byrgesen (O) og Kenny Bruun Olsen (V). Derudover var der flere repræsentanter fra forvaltningen med.

Til borgermødet var der tilmeldt 25, hvoraf de nærmeste beboere til H2 Energy havde modtaget en personlig indbydelse. Andre måtte finde det i en annonce i en lokal ugeavis.

Hvordan H2 Energy vil etablere sig, blev ret grundigt gennemgået, lige som forvaltningen gav en forståelse for proceduren når der arbejdes med lokalplaner.

Værdiforringelse
En enkelt fremførte, at etableringen af hub’en ville medføre en væsentlig værdiforringelse af fast ejendom, og ville gerne vide, om H2 Energy ville betale for det? Svaret fra forvaltningen var, at da lokalplanen er udarbejdet af kommunen, skal spørgsmålet rettet til politikerne. Det var der ingen af de fremmødte medlemmer af Teknisk Udvalg der svarede på.

Borgermøde i Taulov vedr. H2 energy 4-10-23. Foto DanmarkC TV.

Trafikken
De fremmødte borgere var meget bekymret for den øgede trafikmængde, der ville kommer. H2 Energy kunne fortælle, at det estimere antal lastbiler er 200 i døgnet. Det er det antal Karsten Byrgesen omregnede til 400: 200 der kommer til anlægget, og 200 der kører fra anlægget.

Husejere tæt op til Stakkesvang frygtede den støj der ville komme fra de mange lastbiler, som vil vælge Stakkesvang som til- og frakørsel. Her blev det særligt påpeget, at det er ikke et øget støjniveau som sådan, men derimod den vedvarede støj.

Endelig blev det atter fremført, at cyklisterne vil få endnu trangere kår, end de har i dag på den sidste del af Stakkesvang der munder ud i Adelvej. Her kunne Lasse Nørgaard fra Vej og Park oplyse, at han så sent som i går havde set nærmere på motorvejsbroen, hvor der ikke er meget plads. Lasse Nørgaard viste en tegning, hvor det vil være muligt at lave en cykelsti i begge sider. De vil dog kun kunne blive 1,3 meter brede – “med det er jo bedre end ingenting”.

Den gamle debat om cykelstien må anlægges mens der arbejdes med til- og frakørsel 61 blussede op igen. Det virker nærmest som om Vejdirektoratet siger og skriver ét til beboerne (og DanmarkC TV), men ikke til forvaltning og politikere. Men det blev slået fast, at inden cykelstierne etableres, skal de projekteres, og det kan tidligst blive i 2024.

Kort sagt var beskeden: Cykelsti på Stakkesvang i den sydlige ende, vil ikke blive etableret før efter 2025!

Flere argumenterede for, at H2 Energy fik lavet direkte til- og afkørsel fra motorvejen, men her kunne Lasse Nørgaard oplyse, at det ikke var en mulighed. Vejdirektoratet vil ikke gå med til flere til- og afkørsler på den forholdsvise korte strækning ved Fredericia (syd).

Borgermøde i Taulov vedr. H2 energy 4-10-23. Foto DanmarkC TV.

Sikkerhedsspørgsmål
De fleste borgere der var mødt frem var meget bekymrede for sikkerheden. Der var en klar forventning om, at H2 Energy kunne fortælle mere om det, eller Fredericia Kommune, og fremlægge beregninger. Det var der ikke mulighed for!

Sikkerheden ligger ved myndigheder uden for Fredericia Kommune, og det er H2 Energy der skal søge om de mange tilladelser, og herunder dokumentere at sikkerhedskrav opfyldes.

Hans Søndergaard gav en længere udredning om hvad der kunne ske, hvis noget gik galt, og der skete en eksplosion. Fredericia Kommune har vurderet, at H2 Energy til at være en virksomhed miljøklasse 6, hvor den højeste er miljøklasse 7.
Hans Søndergaard mente, at påfyldningsanlægget svarer til et raffinaderi, sikkerhedsmæssigt, og at det derfor burde være i miljøklasse 7. Hvis det var tilfældet, vil der være helt andre afstandkrav til almindelig bebyggelse.
H2 Energy var uenig med Hans Søndergaard i de beregninger han har lavet, og ville i øvrigt gerne have det dokumenteret – evt. i et høringssvar.

Mødet blev afslutte
Selv om spørge og kommentar-lysten slet ikke var slut. Men den kommunale skolegymnastiksal, som blev brugt til borgermødet, skulle desværre lukke kl. 21, lød det afslutningsvis.

Det lykkedes dog for Karsten Byrgesen (O) at få noget nær det sidste ord, hvilket gav aftenen bifald nummer to, og uden tvivl det største. Karsten Byrgesen erklærede, at han var på borgernes side, og ville opfordre forvaltningen til endnu et borgermøde, hvor bekymringerne, blandt andet om sikkerheden, kunne tales igennem. Det var også ved denne næsten afsluttende kommentar, at hyppigheden af lastbiler kom frem. 1 lastbil hver 216 sekund svarer til 1 lastvogn for hver 3,6 minutter eller 1 pr. 0,06 i timen.

Kristian Bro
udtalte til DanmarkC TV efter mødet bl.a.: “Vi kommer til at gøre alt hvad vi kan for, at tilpasse vejene og lave cykelstier. Omvendt må vi også sige, at vi er ude i at vi skal lave den her grønne omstilling. Det vil sige, at vi skal over på brændstoffer der ikke er fossile, og her er brint altså én af mulighederne.”

Se hele udvalgsformandens kommentar i Nyhederne lørdag på DanmarkC TV.

Borgermøde i Taulov vedr. H2 energy 4-10-23. Foto DanmarkC TV.