Læserdebat

Jens Jørn Pedersen : Fredericias grundlæggelse

Debat af: Jens Jørn Pedersen

Tekst fra støbejernliste foran Meldahls RådhusPrivilegier, givet den ny købstad og fæstning, som skal grundlægges i Nørrejylland ved Bersodde.

Vi Frederik den tredje med GUDS nåde Danmarks, Norges, de venders og goters konge, hertug i Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken og Delmenhorst gør alle vitterligt, at eftersom vi vore riger og lande til forsvar, gavn og bedste, nådigst har med vort elskelige rigsråds samtykke besluttet at lade grundlægge og anlægge en ny købstad og fæstning i vort land Nørrejylland ved Bersodde; og for at nævnte købstad desbedre måtte bebygges, tiltage og forbedres, da vil vi af særlig gundst og nåde, unde og give, så og hermed under og giver nævnte by og alle dem, som deri agter at bo og bygge, ikke alene i almindelighed al borgeligret og rettighed, som andre købstæder i vort rige Danmark har og nyder, men også i særdeleshed efterskrevne privilegier, friheder og benådninger:

For det første skal vor nævnte købstad og alle dens indbyggere i 50 år fra dette brevs dato at regne være ganske fri, undtaget og forskånet for alle ordinære og ekstraordinære bidrag og skatter, pligtkørsler, told og acciser, og ellers alle andre borgerlige byrder, besværinger og udgifter, hvad navn de end kunne have, findes nu eller som kunne tænkes indført i fremtiden.

For det andet skulle alle døde varer, som der i byen ind eller udskibes, være fri for al told og pålæg i 50 år.

For det tredje må ingen manufakturer, som i fremtiden kan fremstilles sammesteds, indføres dertil uden byens øvrigheds tilladelse.

For det fjerde skal alle fremmede og udlændinge, som sammesteds agter at nedsætte sig og bygge, have den samme andel i friheder og privilegier når de har taget borgerskab.

Og dersom i fremtiden noget videre kan optænkes, hvorved nævnte by og dens indbyggere uden vor og kronens skade kunne begunstiges og fremmes, så vil vi, når noget sådant underdanigst begæres af os, erklære og således derom, som vi nådigst kan anse at være til gavn og bedste for byens og dens indbyggere, efter tidens tilstand og andre omstændigheder.

Vi har i den anledning givet fuldmagt til vor kære hr Anders Bille til Damsbo, vor mand, rigsråd, rigsmarsk og embedsmand på vort slot Skanderborg, at dem som melder sig til ham, og ønsker en byggegrund dér i byen, skal han tildele en sådan, som skal tages i besiddelse og bebygges inden en bestemt frist; derefter kan de pågældende fra os få endeligt skøde på den pågældende byggeplads og ejendom.

Givet på vort slot København, 

den 15. December 1650.

Under vort signet.

Frederik

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv