Politik

Frigivelse af penge til Landsbypuljer

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Lokalområderne er et vigtigt aktiv for, at Fredericia opfattes som en sammenhængende og attraktiv kommune. Til at støtte det arbejde har Fredericia Kommune to puljer

Samlet er der i budgetforliget afsat 283.000 kr. som fordeles i to puljer, som borgerne i landsbyerne kan søge.

Eksempelvis nævner forvaltningen, at projekterne der kan søges penge til af lokalområderne ud fra de konkrete behov, som beboerforeningerne ser i de enkelte områder. De kan for eksempel bidrage til generel forskønnelse, flere grønne områder, tryghedsskabende tiltag, bedre tilgængelighed, mere biodiversitet eller pæne opholdsarealer.

Strakspuljen (administrativ godkendelse)
Strakspuljen skal fremme mindre projekter i Fredericia Kommunes lokalsamfund. Puljen støtter mindre Ansøgninger til puljen behandles administrativt, og der gives svar indenfor fire uger. Ingen krav om medfinansiering.

Puljemidlerne til Strakspuljen uddeles på max. 25.000 kr. pr. projekt.

Det maksimale beløb kan dog hæves til 50.000 kr. pr. projekt, hvis der er tale om tiltag på offentlige arealer, som fx etablering eller renovering af rekreative stier, o.l. projekter, der skaber udvikling og fællesskaber i lokalområderne.

Det vurderes hensigtsmæssigt, at denne pulje samlede størrelse fastsættes til 183.000 kr. årligt.

Udviklingspuljen (politisk godkendelse)
Ansøgninger behandles af Teknisk Udvalg løbende. Der lægges op til, at ansøgninger fra 2024 behandles i marts og august.

Udviklingspuljen kræver medfinansiering på minimum 30%. Det er således ansøgers ansvar at afsøge øvrig finansiering, udover de 70 % støtte, der kan opnås hos kommunen, hos fonde og lignende.

Puljen skal fremme følgende formål: Attraktive og levende lokalsamfund, nærdemokrati, aktivt medborgerskab, grønne fællesskaber og bæredygtig udvikling i lokalområderne.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at puljemidlerne uddeles i bevillinger på max. 50.000 kr. pr. projekt.

Ansøger kan maksimalt opnå støtte på 70 % af det estimerede budget, men dog maksimalt få udbetalt 70 % af det endelige projektregnskab.

Kravet om medfinansiering kan afviges, såfremt der er tale om tiltag eller projekter, der fremmer den grønne omstilling.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at denne puljes størrelse er på 100.000 kr. årligt.

Ansøgninger
Byrådet frigav pengene, og der vil uden tvivl snart komme opslag på kommunens hjemmeside om, hvordan der kan søges penge.