SAMFUND

Folketinget afviser NB forslag om ligestilling mellem mænd og kvinder i krise – Fredericia i front trods hårde odds

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Fredericia har ét af landets få krisecentre for mænd og har næsten fuld belægning hele året

“Forslaget fra Nye Borgerlige gik ud på at ændre servicelovens paragraf 109, der eksplicit giver kvinder ret til at blive tilbudt krisehjælp – særligt mulighed for at komme på krisecenter – hvis de udsættes for partnervold. Mænd er ikke eksplicit sikret samme tilbud i loven. Mænd der kommer i kriser tilsvarende kvinders har med andre ord ikke samme mulighed for hjælp eller ophold på et krisecenter.”, skriver tjekdet.dk

Der har gennem mange år været en vis politisk forståelse for mænds situation og manglende ret til hjælp i lighed med kvinder. Men i Folketinget er der langt mellem denne forståelse, og så til at ændre lovgivningen. Når politiske argumenter skrælles af debatten handler det dybest set kun om en ting: Penge!

Mænd er flove og gemmer sig, når de udsætte for psykisk eller fysisk vold. De er bange for at blive gjort til grin blandt mandlige venner og kollegaer. Og de beder i hvert fald ikke om hjælp – før det er gået helt galt. Et eksempel fra Fredericia (flere år gammelt og anonymiseret): En mand i 30’erne var udsat for vold i hjemmet, og måtte til sidst forlade det med nogle ejendele, som han opbevarede i sin bil. Han boede i bilen og passede sit arbejde. Mandens elendighed blev opdaget af politiet en sen nattetime hvor en patrulje så en bil med til duggede ruder, og ville undersøge hvorfor? Her fandt de den hjemløse, og arbejdende mand, sove. Politiet fortalte om krisecentret for mænd i Fredericia, som manden intet kendte til, og de formidlede kontakt. Manden flyttede ind og fik den hjælp han havde behov for.

Den lille hverdagshistorie fra Fredericia fortæller, at kendskabet til den hjælp der trods alt findes, ikke er kendt, og mænd trækker den så langt de kan med at vedstå sig deres alvorlige situation. Kendskabet til krisecentre for kvinder er langt mere udbredt efter den spæde start for omkring 50 år siden.

Det er få der har “mandsmod” til at rejse sig op, og kræve ligestilling, og et flertal i Folketinget har i hvert fald ikke det mod der skal til for at åbne for pengekassen, fremgik det af debatten ved 1. behandlingen.

Foto: Krisecenter for mænd i Fredericia

Kvinders rettigheder – og tilbud til mænd

Kvinder
Voldsramte kvinder har ret til at flytte ind på et krisecenter for kvinder, og de må tage børn med. De får tilknyttet en kommunal sagsbehandler, og tilbud om psykologhjælp – også til børnene, hvor det ikke kræver samtykke fra faderen. Kvinderne kan blive på krisecentrene den tid som er nødvendig og de har behov for. Kvinder får hjælp efter servicelovens paragraf 109, som altså ikke omfatter mænd.

Mænd
Kan flytte ind på herberger, eller de få krisecentre for mænd, hvor ét ligger her i Fredericia. Juridisk har disse få mandekrisecentre status af ‘hjemløseherberger’, som på denne måde underkender det arbejde der udføres for at få volds- og kriseramte mænd på fode igen. Men det passer med de tilbud, som det offentlige har: Hjemløseherberger, hvor den primære opgave er at få mændene hurtigt videre i egen bolig (housing first), psykologhjælp (tilbud udløber ved årsskiftet) og skal børn have psykologhjælp kræver det moderens samtykke. Beboere på disse herberger har oftest ganske andre problemstillinger at slås med, og næppe det rigtige sted for en kriseramt mand der evt. også har børn med.
Mænd kan få tilbud om hjælp efter servicelovens paragraf 110, som også omfatter kvinder.

Krisecentret for mænd i Fredericia

Her findes tilbud som er er specialiseret til mænd i krise. Først og fremmest er der et tilbud om “tag over hovedet” til manden og evt. børn. Er det knap så slemt er der telefonrådgivning døgnet rundt. Der er tilbud om forskellige samtaleformer og aktiviteter der kan give tankerne en pause. Når manden er klar til at fortsætte sit liv uden for krisecentret er der tilbud om hjælp til ansøgninger m.v.. Manden er i omgivelser der er indrettet til formålet, og sammen med andre mænd i deres måske største livskrise.

Økonomisk skal krisecentrene for mænd bruge meget tid på at ansøge om penge til drift. I Fredericia har Senior- og Socialudvalget i flere år givet en fast bevilling. Kvindekrisecentre er økonomisk sikret gennem lovgivningen. Mænd der flytter ind skal præstere en egenbetaling, og på kvindekrisecentre gælder der en takst som er fastsat gennem lovgivning, og udgjorde i 2022 91,- kr.. “Du kan ansøge om hel eller delvis fritagelse herfra, hvis du har egen boligudgift i forvejen, eller hvis din indtægt er minimal eller ikke eksisterende.”, skriver Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) på deres hjemmeside.
(Sidste del af dette afsnit er rettet efter udgivelsen)

Foto: Krisecenter for mænd i Fredericia

Ligestillingsministeren træder vande

Ligestillingsminister Marie Bjerre: ‘Regeringen vil den manglende ligestilling på det her område til livs,’ og sluttede sit indlæg i Folketingssalen: ‘Når jeg har en model, vil jeg gerne drøfte den model’. Ministerens overvejelser går på den forskel der er mellem det mænd og kvinder har behov for. Det mener hun ikke kan omsættes én til én.

Beslutningsforslaget har udløst en større debat om, hvor mange der i dagens Danmark udsættes for partnervold. Dét er der faktisk ingen der ved. Der findes flere undersøgelser, som bl.a. bygger på spørgeskemaer, og hvor man så estimerer et cirkatal.

VIVE anslår for eksempel et cirkatal på 43.000 for mænd udsat for partnervold, og 82.000 for kvinder. Her har de svaret på hvorvidt de har været udsat for fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomisk partnervold i 2020.

Justitsministeriets Offerundersøgelse

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2021

Vold og seksuelle overgreb begået af en partner
Samlet set oplyste 1,5 pct. af de adspurgte i 2020-2021 at have været udsat for vold, psykisk vold, voldtægt og/eller øvrige seksuelle krænkelser begået af en nuværende eller tidligere partner inden for det seneste år. Dette svarer til, at 56.000-69.000 personer i befolkningen i alderen 16-74 år årligt udsættes for vold og/eller seksuelle overgreb begået af en nuværende eller tidligere partner. Den største andel af ofrene er kvinder.

Af det samlede antal voldsofre oplyser 7 pct., at volden blev begået af en nuværende eller tidligere partner. Det samme gælder halvdelen af det samlede antal ofre for psykisk vold, mens godt en tredjedel af det samlede antal kvindelige ofre for voldtægt eller forsøg herpå oplyser, at overgrebet blev begået af en nuværende eller tidligere partner.

Anmeldelsestilbøjeligheden er i alle tilfælde lavere, når gerningspersonen er en nuværende eller tidligere partner, end når relationen mellem offer og gerningsperson er en anden.

Når det går helt galt, ender det med partnerdrab!
Enhedslisten i Fredericia benyttede Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts 2023 til helt at hellige sig partnerdrab på kvinder, og havde indbudt højt specialiserede oplægsholdere. Ganske mange deltog denne aften, og heriblandt mænd. Se TV-indslaget nederst i denne artikel.


PhD-afhandlingen fra 2020 Drab i Danmark 1992 – 2016 af retsmediciner Asser Hedegård Thomsen afdækkede samtlige 1417 drab begået i Danmark i 25 år. 
Han konkluderer: 

  • Over halvdelen (56%) af de dræbte kvinder i perioden (298 kvinder) blev slået ihjel af deres nuværende eller tidligere partner. 
  • 85% af ofrene for partnerdrab var kvinder. For de kvindelige ofre var partnerens motiv overvejende jalousi og/eller skilsmisse.  
  • Generelt udgør partnerdrab 26,7 % af alle drab i perioden, hvilket gør det til den største enkeltstående drabs-type i Danmark. 

Asser Thomsen ved Aarhus Universitet har opgjort, at 85 procent af ofrene for partnerdrab er kvinder. Asser Thomsen har opgjort partnerdrabene over perioden 1992 til 2016.

Oplæg af tidligere vicepolitiinspektør Lisbeth Jensen. Video: DanmarkC TV.

Fotos venligst udlånt af Krisecenter for mænd i Fredericia.

Foto: Krisecenter for mænd i Fredericia

Kilder: tjekdet.dk, Krisecenter for mænd i Fredericia, danner.dk, Weekendavisen, Aarhus Universitet, Justitsministeriet og LOKK.