Politik

Distributionscenter til brint et skridt nærmere efter Byrådet har sendt lokalplan i høring

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

“Det er grøn omstilling i praksis,” lød det fra Christian Bro (A) under Byrådets behandling i aften

Karsten Byrgesen (D) udtrykte dels bekymring for at distributionscentret vil betyde en øget trafik på 400 lastbiler i døgnet. Byrgensen manglede også viden om, hvordan brinten skal komme fra fabrik til distributionscentret. Og også den sikkerhed der er forbundet med distributionscentret.

Det var dog et samlet byråd der stemte for, at lokalplanen sendes i høring.

Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget har forvaltningen givet borgerne mulighed for at komme med input. I indstillingen til Byrådet står der:

Forudgående høring 

Ændringen i dette kommuneplantillæg har ikke været beskrevet i tidligere planstrategier. Derfor har der i perioden den 11. april til den 28. april 2023 været indkaldt ideer og forslag til planlægningen forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget efter planlovens § 23c.

Der blev i høringsperioden fremsendt 9 høringssvar fra myndigheder og borgere. Høringssvarene i ekstraktform er vedlagt dagsordenen som bilag. Høringssvarene handlede om følgende forhold:

  • Sikkerhed for borgerne i nærområdet i forbindelse med placering af en risikovirksomhed / distributionscenter for brint
  • Negative konsekvenser for Taulov som bysamfund
  • Trafiksikkerhed på Stakkesvang, herunder især for bløde trafikanter
  • Sikkerhedshensyn i forhold til motorvejen
  • Hensyn til elanlæg i området

Fredericia Kommune har desuden afholdt et orienteringsmøde for naboer til planområdet. På mødet blev der orienteret om det ønskede projekt for distributionscentret for brint, om de trafikale planer for Stakkesvang og om den samlede planproces for kommuneplantillæg og lokalplan.

Lokalplanen indeholder ønsket om at etablere et distributionscenter for brint i den østlige del af erhvervsområdet ved Stakkesvang i DanmarkC. Når det udsendes i høring, har alle otte uger til at komme med bemærkninger.