Læserdebat

Bulldozer politik i have sag

Læserdebat af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige

Det er trist at se, at der mellem Fredericia Kommune og Grundejerforeningen af 1956 kører en strid om, hvorvidt grundejerne må bo permanent i deres hjem i ”kolonihaverne” på Egeskovvej.

Direkte adspurgt til Forvaltningen ”om der er nogen mulighed på denne jord for, at der kan meddeles tilladelse til helårsbeboelse” fik jeg svaret, at det er der ikke. Beslutningen begrundes i støjniveauet fra raffinaderiet i Fredericia. Den hoppede jeg på, men….. Sagen er den, at de argumenter som Grundejerforeningen af 1956 fremfører, sammenholdt med officielle udtalelser fra Fredericia kommune, er som dag og nat. Jeg undres og det er nærliggende at komme til den konklusion, at der er en politisk modstand (læs flertal) der ikke ønsker bebyggelserne i området lovliggjort. Det er aldrig smukt, når politik farver en ”uafhængig forvaltnings afgørelse” og mine meninger kommer sikkert også voldsomt på tværs, men jeg er politiker for at varetage borgernes interesse og, der er tydeligvis noget at komme efter. Desværre er der ikke politisk vilje til forandring.

Problematikken er lige så gammel som grundejerforeningen. Problemet er IKKE støj fra raffinaderiet. Problemet er politisk uvilje og en stor overskridelse af støjgrænserne fra raffinaderiets side. Dansk Folkeparti ønsker i et Folketingsbeslutningsforslag (B79, 1. FEB 2022) at indføre ”bekæmpelse af ulovlig helårsbeboelse i kolonihaver” med krav om store bøder samt, at kommunerne skal håndhæve forbuddet. BEKÆMPELSE! Det kaldes Bulldozer politik. Fredericia Kommune påstår, at kommunen ikke var oplyst om at husene bliver anvendt til helårsbeboelse og politikerne fra de øvrige partier i byrådet kigger ned i bordet. Stop nu den farce og kampen imod kommunens borgere!  

Københavns kommune er i gang med, at lovliggøre det nuværende byggeri i 41 haveforeninger med 3455 lodder. Vi kan gøre det samme i Fredericia, men det er der et politisk flertal, der ikke vil tage det initiativ.

København vil i processen kigge på opmåling, matrikelgrænser, brandsikring, spilde- og regnvand og forurening. Let og ligetil.

Når ovenstående er på plads, laver Københavns Kommune en tinglyst deklaration for hver haveforening, som bl.a. vil indeholde bestemmelser om, hvordan haveforeningen må bygge fremover. Deklarationen vil blive tinglyst på haveforeningens matrikel.

Herefter er lovliggørelsen afsluttet for den pågældende haveforening. Det handler om politisk vilje.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv