FREDERICIA

Voldsomt jordskred på Fredericias historiske voldanlæg skal reetableres

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

I januar 2023 skete et voldsomt jordskred ved Kongens Bastion ud til Hugo Matthiessens Vej – nu skal skaden udbedres

I januar 2023 blev Kongens Bastion, en del af det historiske forsvarsanlæg i Fredericia, ramt af et voldsomt jordskred. Dette har affødt en omfattende indsats fra Fredericia Kommune, der nu arbejder på højtryk for at sikre og restaurere det fredede voldanlæg.

Omfattende geotekniske undersøgelser

Fredericia Kommune, Vej og Park, har bestilt rådgiverfirmaet Sweco til at stå for de geotekniske undersøgelser af skredet. Sweco har desuden fået til opgave at udarbejde et udbudsmateriale og gennemføre udbudsprocessen for reetableringsarbejdet.

Slots- og Kulturstyrelsen inddraget

På grund af områdets status som et fredet fortidsminde er Slots- og Kulturstyrelsen blevet inddraget i sagen. Styrelsen vil i samarbejde med Fredericia Kommune og Sweco sikre, at reetableringsmetoden er i overensstemmelse med de nødvendige bevarelsesprincipper.

Fredericia Vold – jordskred – oversigtskort. Foto: Fredericia Kommune.

Udbud og finansiering

Vej og Park har udbudt arbejdet og forventer at modtage tilbud på reetablering den 25. august 2023. Accept og igangsætning af arbejdet er betinget af byrådets godkendelse.

Vedligeholdelse af det fredede voldanlæg koster årligt 1,7 mio. kroner, som afholdes fra driftskontoen “Fredericia Vold, Skanser og Anlæg”. Reetablering af skredet kan derfor ikke afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

Donation fra A.P. Møller Fonden

I 2016 modtog Fredericia Kommune en donation fra A.P. Møller Fonden. Denne donation var øremærket til at styrke voldens karakter og landskab, herunder området ved Kongens Port, hvor det store skred er sket.

Tidspres for reetablering

For at undgå yderligere skade på voldanlægget, er det afgørende, at reetableringsarbejdet påbegyndes inden vinteren 2023/2024. Dette vil minimere risikoen for yderligere erosion og skader forårsaget af vinterens vejrforhold.

Først behandles i Teknisk Udvalg, og siden i Byrådet

Første skridt tages på mødet i Teknisk Udvalg 21. august 23, og siden skal det gennem både Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet før arbejdet kan igangsættes.