Læserdebat

Uddrag af SFs ønsker til budget 2023

SF går til budgetforhandlingerne med et overordnet krav om at forhandlingerne skal munde ud i retvisende budgetter. Budgetter hvor borgerne kan gennemskue prioriteringerne samt kan have en rimelig sikkerhed for at budgetlægningen har rod i den virkelige verden.

I en tid med begrænsede budgetmæssige rammer prioriterer vi i SF kernevelfærden, miljø og klima højest!

Børn og unge

Flere og flere børn og unge får desværre psykiske og trivselsmæssige udfordringer. Den udvikling skal vi gøre alt for at bremse. SF ønsker ikke at lukke daginstitutioner i Fredericias landsbyer, det skal også være attraktivt at bo i Fredericias opland. Vi vil insistere på at fastholde minimumsnormeringerne i hele institutionernes åbningstid.

Det skal fortsat være muligt at gå i SFO efter 3. Klasse, vi skal ikke have nøglebørn, som i en tidlig alder skal klare sig selv efter skoletid, -står det til os skal der ikke skæres i kommunens SFO tilbud.

Ungeklubtilbud og foreningslivet er vigtige parametre for børn og unges trivsel, vi skal sikre at Ungetilbud ikke prioriteres på bekostning af SFO og vi skal sikre tilstrækkeligt med fritidspas således det ikke er familieindkomsten som er barrieren for et aktivt fritidsliv.

Der er for mange unge som forlader folkeskolen uden tilstrækkelige kompetencer at begynde en ungdomsuddannelse. SF vil investere i børnenes undervisning ved at at skabe mulighed for at skolerne uden en masse forudgående bureaukrati har mulighed for at etablere undervisning med 2 voksne i skoleklasserne.

Socioøkonomi skal spille en større rolle i institutioner og skolers tildeling af budgetter. Der skal være mulighed for at sætte ind med tværlige indsatser tidligt – erfaringer fra den Boligsociale helhedsplan på dette område skal sikres udbredelse.

Fredericia Kommune har på bl.a børne og skoleområdet mange dygtige fagspecialister ansat til konsulent og projektopgaver.  SF ønsker at disse fagfolk i de kommende år kommer ud i praksisfeltet i daginstitutioner og på de enkelte skoler. Dette med henblik på at være en del af det daglige arbejde med børnene samt for at bidrage og styrke udviklingen i tæt samarbejde med praksisfeltet.

En styrkelse af folkeskoleområderne kan trods etablering af gode mellemformer ikke erstatte et stærkt specialskoletilbud i kommunen.

Senior, Handicap og Socialområdet

Det har gennem mange år været et tilbagevendende problem at budgetterne på Senior, handicap og Socialområdet ikke holder. Ofte er forklaringen at der er helt uventet er kommet flere børn og voksne til med behov for specialiserede indsatser. Det må efterhånden være en kendt sag at der er perioder, hvor antallet af børn og voksne med særlige behov stiger ud over prognosen. Det skal der være en buffer til.

Fredericia har generelt store udgifter til specialtilbud i andre kommuner samt til private opholdssteder og friplejehjem. Det er klart dyrere at benytte disse tilbud end at have egne kommunale tilbud. SF vil derfor have afsat midler til en fornyet undersøgelse af behovet for flere lokale tilbud. Det er i den forbindelse vores soleklare forventning at det Opgangsbofællesskab som det tidligere byråd allerede  i 2017 vedtog at investere i bliver igangsat snarest.

For de mest trængte og udsatte borgere er der behov for at Fredericia Kommune etablere forsorgshjemfaciliteter og skæve boliger – Den type tilbud er stort set selvfinansierende i det udgifterne til ophold på forsorgshjem, (som kan løbe op i kr. 3000,- i døgnet) minimeres betydeligt.

Vi skal opnormere på senior og socialområdet frem for at bruge vikarbureauer og vi skal de kommende år  neddrosle projekter til fordel for de daglige kerneopgaver.

SF kan absolut ikke være med til besparelser på rengøringen i  ældre og handicappede borgeres  hjem.

Klima og miljø:

Vi skal gøre noget ved gennerationsforureningen!

Der findes i dag ikke fyldestgørende kort over hvor Fredericias gamle og jord tildækkede lossepladser findes. Det er ikke rimeligt at man som grundejer skal stå alene når det konstateres at der findes en nedlagt losseplads på ens grund. Vi ved at der i Fredericia har været en del virksomheder, som har genereret farligt affald og det pt. ikke kan afvises at tidligere tildækkede lossepladser ikke indeholder farligt affald er det vigtigt vi kommer i gang med en opsporing. Det er muligt at Region Syd har et ansvar på området, men det har vi også som byråd. Vi skal finde økonomi til at påbegynde arbejdet med at sikre en retvisende kortlægning. Vi kan ikke vente på regionen af sig selv påtager sig opgaven. Set i lyset af klimaforandringerne og det stigende antal skybrud er vi i risiko for at gammel forurening ender i grundvand og havmiljø. Der er formentlig stadig borgere i Fredericia som har viden som kan kan medvirke til at få indkredset de lossepladser som ikke er registreret.

SF ønsker at der findes financiering til etablering af Solceller på alle offentlige bygninger som kan bære det.

Anlæg

Det skal være attraktivt at cykle til byen derfor vil vi have overdækket  cykelparkering på alle p.pladser i centrum.

Renoveringen af skolerne skal prioriteres meget højt i de begrænsede anlægsbudgetter.

Arbejdet med etablering af Fæstningscenter på Voss grunden skal stoppes til fordel for renoveringen af Kulturkasernen og Museet i Skærbæk.

Vi har i mange år vidst at antallet af ældre borgere vil være stigende, vi skal derfor finde de nødvendige ressourcer til at påbegynde arbejdet med et nyt plejehjem.

Der skal være sikre skoleveje: Alle børn skal derfor kunne færdes sikkert på cykel eller gåben til og fra skole – hastigheden skal nedsættes og sikkerheden skal forbedres ved skolerne på Havepladsvej og den sidste del af Erritsø Bygade.

På vegne af SF Fredericia

Connie Maybrith Jørgensen, Byrådsmedlem.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv