Home FREDERICIA Fredericia Kommunes annonceaftaler med lokale medier og eventbureau under lup – læs den interne afdækning af Fredericia Kommune her
Fredericia Kommunes annonceaftaler med lokale medier og eventbureau under lup – læs den interne afdækning af Fredericia Kommune her

Fredericia Kommunes annonceaftaler med lokale medier og eventbureau under lup – læs den interne afdækning af Fredericia Kommune her

0

Undersøgelsen viser at der gennem flere år er udbetalt penge til et lokalt medie og et eventbureau, på udokumenteret grundlag. Det andet medie blev betalt uden forudgående udbud jf. udbudslovens bestemmelser.

Dette er blot en af de konklusioner man i undersøgelsen af Fredericia Kommune er kommet frem til. DanmarkC TV præsenterer her noget af indholdet i den interne undersøgelse af kommunen:

Steen Wrist understregede på dagens pressemøde, det på ingen måde er en kritik af de eksterne samarbejdspartnere, men af forvaltningen i kommunen.

Hold dig opdateret på, hvad der sker i Fredericia og omegn. DanmarkC TV bringer dagligt nyheder på vores netavis, og sender de bedste indslag på vores tv-kanal (kanal SYD), der kan ses af over 792.000 indbyggere – fra Horsens til ned til den dansk-tyske grænse. – Følg DanmarkC TV på de sociale medier!

De omtalte parter i de interne afdækninger er: Budskabsfabrikken (Fredericia Avisen, Avisen.nu), Jysk Fynske Medier (Fredericia Dagblad), EventC, den tidligere borgmester, Stabschefen for uddannelse, bosætning og turisme og Økonomi- og personalechefen.

Den største del af regningerne fra det ene medie er betalt fra Brandingpuljen og Bosætningspuljen (530.000 kr. ud af 900.000 kr.). Regningerne fra det andet medie (1,8 mio. kr.) er betalt fra de enheder, der har bestilt en ydelse.

Det vil altså sige at de udokumenterede regninger fra det ene medie er blevet betalt af brandingpuljen, mens regningerne til det andet medie er betalt fra de enheder, som har modtaget en ydelse af dem.

Det er to vidt forskellige måder at drive forretning på.

Budskabsfabrikken – Fredericia Avisen – Avisen.nu & Fredericia Dagblad

  • Regninger fra Budskabsfabrikken A/S (Fredericiaavisen) til Fredericia Kommune (indtil 19.11.2019 CVR nr. 40954481, herefter CVR nr. 36976993): I alt 900.000 kr. ekskl. moms i perioden
  • Regninger fra Jysk Fynske Medier (Fredericia Dagblad, CVR nr. 36503335) til Fredericia Kommune. I alt 1,8 mio. kr. ekskl. moms i perioden

“Gennem 2019 og 2020 er der sammenlagt betalt regninger på 1,8 mio. kr. til det ene medie og 0,9 mio. kr. til det andet. Der foreligger en udløbet aftale med det ene medie, men det har ikke været muligt at finde gældende aftaler med de to medier for hele kommunen.”

“Der er ikke fundet dokumentation for, at Principper for økonomistyring og regnskabsregler er overholdt i relation til betaling af regninger til de to medier. Der er betalt uspecifikke regninger i relation til en forældet aftale, og der er tilsyneladende ikke søgt dokumentation for, at den aftalte vare er leveret. Der er således betalt regninger på et udokumenteret grundlag.”

Man kan altså her konkludere at Fredericia Kommune ikke har styr på hvad de har betalt for eller om de overhovedet har fået det de originalt har efterspurgt.

“Stabschefen for området oplyser, at aftalen indebærer, at afdelingerne har fast adgang til annoncering. Dette fremgår dog ikke eksplicit af aftalen, som er forholdsvis kortfattet. Der er således også købt annoncer uden om aftalen, f.eks. 90.000 kr. ekskl. moms ifm. corona, ligesom en enhed også har indgået en separat aftale på 20.000 kr. pr. år.”

“Der er ved søgning i Acadre fundet en aftale mellem det ene medie og Fredericia Kommune dateret den 10. marts 2018 og gældende til marts 2019. Ifølge aftalen skal Fredericia Kommune hver måned betale 20.000 kr. ekskl. moms for en fast bjælke med titlen ”Det sker i Fredericia” og 50.000 visninger pr. måned. Der er ikke fundet en nyere aftale (som gælder for hele kommunen). Stabschefen for området oplyser, at vedkommende, ved overdragelsen af opgaven, gjorde opmærksom på, at aftalen var udløbet, og at dette skulle drøftes med Kommunaldirektøren. Der er ikke fundet dokumentation for at det er oplyst eller drøftet med Kommunaldirektøren.”

“Der er ikke fundet en journaliseret aftale mellem Fredericia Kommune og det andet medie. Stabschefen for området oplyser, at aftalen er en prisaftale som vedkommende ikke er i besiddelse af. Det har heller ikke været muligt at fremfinde aftalen i Acadre.”

“Fælles for de månedlige regninger fra det ene medie er, at de indeholder meget lidt information. Efter 2019 får regningerne en overskrift, der henviser til aftalen, som på det tidspunkt ikke længere er gældende. Der er ikke fundet dokumentation i forvaltnings systemer for, at det er undersøgt, om ydelsen er leveret, og om mængde, kvalitet og pris svarer til det aftalte. Det vurderes, at principper for økonomistyring ikke er overholdt, da der er betalt regninger uden specifikation i relation til en forældet aftale.”

“Der er det fornødne politiske mandat til, at afdelingerne betaler for annoncer m.v. via deres driftsbudgetter, da driftsbudgetter som hovedregel frigives ved budgetvedtagelsen. Ift. regninger betalt via Brandingpuljen er disse omfattet af Økonomiudvalgets delegationsplan, hvor Borgmesteren kan beslutte bevillinger på op til 50.000 kr. Der er ikke fundet dokumentation for, at den tidligere borgmester har godkendt regninger betalt af Brandingpuljen.”

“Regninger fra det ene medie for i alt ca. 400.000 kr. ekskl. moms er betalt uden, at der foreligger en gældende aftale. Mange af regningerne indeholder sparsomme oplysninger om, hvilken ydelse der betales for.”

“På det foreliggende grundlag vurderes det, at principper for økonomistyring ikke er overholdt, da der er betalt udspecificerede regninger i relation til en forældet aftale. Der er ligeledes ikke fundet dokumentation for, at den aftalte vare er leveret. Der er således betalt regninger på et udokumenteret grundlag.”

“Overordnet set er Brandingpuljen administreret under hensyntagen til, at tildeling af beløb over 50.000 kr. har krævet en politisk beslutning. Dog er der enkelte regninger over 50.000 kr., som ikke er blevet behandlet politisk. Orientering af Økonomiudvalget om puljens anvendelse i afdækningsperioden er ikke sket som foreskrevet. Desuden er mindst en politisk orienteringssag taget af dagsordenen, inden den nåede Økonomiudvalget.”

“Afdækningen har vist, at der er udbetalt midler, uden at man har haft den nødvendige dokumentation for ydelsen, både inden levering i form af et tilbud og efterfølgende i form af udspecificerede regninger. Principperne for øko- nomistyring og regnskabsregler i kommunen vurderes således ikke at være overholdt.”

EventC

“Der er ikke nogen skriftlig samarbejdsaftale med EventC. Der foreligger heller ikke separate tilbud på delopgaverne. Derfor har Fredericia Kommune ikke haft et skriftligt grundlag som udgangspunkt for en vurdering af, om den aftalte ydelse er leveret, og der foreligger således ikke dokumentation for, at denne vurdering har fundet sted.”

“De regninger, der er modtaget fra EventC, er ikke udspecificeret. Kommunen har efterspurgt dokumentation hos EventC, men har ikke i alle tilfælde sikret, at dette blev fremsendt, inden regningerne blev betalt. Betalinger er derfor sket på det foreliggende, ufyldestgørende, grundlag.”

Der er således betalt regninger på et udokumenteret grundlag. Dette er ikke i overensstemmelse med Fredericia Kommunes principper for økonomistyring og regnskabsregler.

Udbudsopgaver

“Hvis et indkøb af en tjenesteydelse overskrider en tærskelværdi på ca. 1,6 mio. kr. i løbet af fire år, skal aftalen som udgangspunkt konkurrenceudsættes efter udbudslovens bestemmelser herom. Fredericia Kommune har i perioden 2019-2020 købt ydelser for ca. 0,9 mio. kr. hos det ene medie og for ca. 1,8 mio. kr. hos det andet medie. Tærskel- værdien er derfor overskredet i mindst ét af tilfældene.”

“Hvorvidt en tjenesteydelse skal i udbud afhænger dog også af andre faktorer. Blandt andet en nærmere analyse af hvor stor en del af regningerne, der angår annoncering eller andre sammenlignelige ”varer”, og om alle de enheder, der har betalt for annoncer hos et givent medie kan betragtes som én juridisk enhed. Flere forskellige aspekter skal derfor undersøges nærmere, før kommunen kan endeligt konkludere på, om en opgave skal konkurrenceudsættes efter udbudslovens bestemmelser. Der findes ikke dokumentation for, at dette har været vurderet i de nævnte tilfælde. Det kan derfor ikke konkluderes, om udbudsreglerne har været overholdt.”

Brandingpuljen

“Økonomiudvalget har jf. delegationsplanen krav om en halvårlig orientering af, hvilke tilskud der er ydet ift. Brandingpuljen. Økonomiudvalget har ikke fået halvårlige afrapporteringer i undersøgelsesperioden 2018-2020, selvom denne var udarbejdet. Flere oplyser, at sagen, på foranledning af den tidligere borgmester og kommunaldirektøren, ikke blev fremlagt. Den tidligere borgmester oplyser, at han flere gange har efterspurgt, at sagen kom på. Ingen af delene kan dog dokumenteres skriftligt.”

Det vurderes, at en stor del af tilskuddene på over 50.000 kr. bygger på en politisk beslutning, mens enkelte ikke gør. Det politiske niveau har ikke fået den påkrævede orientering for Brandingpuljen i 2018, 2019 eller 2020. Orienteringen var udarbejdet, men blev ikke fremlagt for det politiske niveau (det er uklart, hvordan den beslut- ning blev truffet).

Husk at holde dig opdateret på http://www.DanmarkC.tv

Du kan også følge os på http://www.YouTube.com/DanmarkCTV