DanmarkC TV

Home FREDERICIA TEMPERATURMÅLING : HVORDAN GØR VI DET ENDNU BEDRE FOR VORES BØRN OG UNGE
TEMPERATURMÅLING : HVORDAN GØR VI DET ENDNU BEDRE FOR VORES BØRN OG UNGE

TEMPERATURMÅLING : HVORDAN GØR VI DET ENDNU BEDRE FOR VORES BØRN OG UNGE

0

Forvaltningen på Fredericia kommune, skal i første kvartal 2019, lave en temperaturmåling på Børne- og ungeområdet

Budgetpartierne ønsker en temperaturmåling af folkeskolen, hvor både elever, lærere, pædagoger, ledere, forældre og politikere inddrages.

Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg for Fredericias børn og unge. Der ønskes en status på, hvilket udbytte eleverne får af folkeskolereformen, og i hvor høj grad synergier og samarbejde med erhvervsliv og foreningsliv kommer i spil. Forligspartierne er endvidere enige om, at effekt af såvel to voksenordninger og fokus på klassekvotienter skal indgå i temperaturmålingen. Almen- området skal styrkes, så folkeskolen fortsat bliver en ramme for børn og unges læring, dannelse og udvikling, så alle elever får mulighed for at udnytte deres personlige og fulde potentiale.

Budgetpartierne er interesserede i at arbejde med økonomifordelingen mellem di- strikterne og i sammenhæng med specialområdet. Der er en særlig interesse i at inddrage fritidsområdet, ungemiljøerne og SFO-området i arbejdet.

Partierne ønsker, at der på grundlag af temperaturmålingen udarbejdes konkrete for slag til, hvordan Fredericia Kommunes tilbud til børn med specialbehov kan styrkes. Herunder skal der rettes et særligt fokus på muligheden for etablering af tilbud til børn med handicaps. Dette skal medvirke til at skabe balance i kommunens udgifter til mellemkommunale betalinger samt styrke kvaliteten af kommunens egne tilbud.

Partierne er enige om at få det samlede overblik over 0-18 års området med henblik på at skabe den bedst mulige sammenhæng for det enkelte barn og den enkelte familie. Antallet af underretninger på børne- og ungeområdet er stigende. Det forebyggende arbejde helt ude i første led skal styrkes, og dette skal indgå som en del af tem- peraturmålingen. Målet er forebyggelse, så antallet af underretninger stagnerer eller falder.

Budgetpartierne afsætter 6 mio. kr. årligt til flere lærere, pædagoger, fritidsområdet og familieindsatser på skoleområdet til skole- året 2019/2020. Midlerne udmøntes i april 2019 på baggrund af målingens resultater. Det er budgetpartiernes forventning, at temperaturmålingen kan pege på yderligere midler, der kan investeres i skolen sammen med de afsatte 6 mio. kr.

Den samlede temperaturmåling skal være afsluttet og komme med anbefalinger i forbindelse med udarbejdelse af budget 2020, hvor børne- og ungeområdet igen vil stå meget højt på dagsordenen.

Bunden opgave :  Der skal findes 10 millioner kroner

Selvom at den kommende temperaturmåling skal afdække hvordan børne – og unge miljøet har det, så ligger der en bunden opgave – Der skal nemlig findes adskillige millioner kroner, der skal dække de prisreguleringer på de udgifter, der bruges til de børn, der får tilbud uden for kommunen.

I følge Fredericia kommune, er omkostningerne til de børn og unge, der er i tilbud unden for Fredericia kommune stagneret, hvilket vil sige, at kommunen vurdere, at ekstraudgifterne hertil har toppet. De senere års prisstigninger er ikke lagt ind i budgettet for 2019, derfor er der en bunden opgave i, at finde en løsning, så skolerne ikke fremadrettet gældsætter sig i samme grad som hidtil.

Den fredericianske folkeskole, har i de seneste tre år, gældsat sig for 20 millioner kroner. Gælden er opbygget i forbindelse med prisstigninger på området for specialskoler udenfor kommunen. Gælden på de 20 millioner kroner, har kommunen slået en streg over, og betalt med en ekstraordinær skatteindtægt i forbindelse med budget 2019.

Temperaturmålingen skal derfor udover at afdække området, finde en løsning, så skoleområdet ikke igen gældsætter sig for et stort millionbeløb.

Fredericia kommune har ganskevist afsat ekstra 10 millioner kroner ekstra til skoleområdet årligt, men seks af millionerne, er øremærket til en øget normering, og de resterende fire millioner kroner,  er øremærket til styrkelse af forebyggende teams på skolerne, nyt hold på traineelæreruddannelsen, sommerferiepasning i fritidstilbud, camps til forebyggende indsats i læsning og matematik, og til at U-turn fortsætter.

Udgift til børn i specialtilbud udenfor kommunen er på himmelflugt

Den kommunale udgift til børn og unge, der er i specialtilbud udenfor Fredericia kommune, er steget voldsomt de senere år.

“Der har været en stigning i de forrige år, men den ser nu ud til at være stagneret. Så det er ikke flere elever i specialtilbud, men de tilbud er blevet meget dyrere. Merudgiften forventes at blive på 10 mio. i 2019″ oplyser Børne og Ungechef Anders Axø til DanmarkC TV.

I budgettet for 2018, var der afsat 11 millioner kroner til folkeskoleområdet. Beløbet var øremærket til opnormering og ansættelse af lærere og pædagoger.

I forhold til de 11. mio skal de ses sammen med et faldende børnetal på 159 færre elever i skoleåret 2017 til 2018. Dvs. at beløbet er blevet brugt til også at fastholde allerede ansat personale, så der ikke skulle afskediges i forhold til det faldende børnetal. I vores opgørelser er der ansat 5 pædagoger og 15 lærere flere i 2018,  oplyser Børne og Ungechef Anders Axø til DanmarkC TV.

60 lærere og læsevejledere har været på kursus i forebyggelse af læsevanskeligheder

I budget 2018, var der ligeledes afsat penge til orblindeområdet. Der er afviklet kurser for i alt ca 60 lærere og læsevejledere fra alle basismatrikler i forhold til ”Fingernemt”, der er et forebyggende materiale i forhold til læsevanskeligheder rettet mod elever i 0-2 klasse. I forhold til dyskalkuli, som også var en del af puljen, afvikles der i 2019 to temadage om den nye dyskalkulitest, for matematiklærere i indskolingen fra samtlige basismatrikler. Børne og ungechefen oplyser, at det ikke har været praktisk muligt, at gennemføre i 2018, da testen har ladet vente på sig.

Hvad mener du?

Hvad mener du, at temperaturmålingen skal indeholde, og hvilket område mener du skal styrkes?

Deltag i debatten i kommentarfeltet nedenfor, og vær med til at styrke forholdene for byens børn og unge.