FREDERICIA

Sydøstjyllands Politi forlænger nattelivszone i Fredericia

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Sydøstjyllands Politi opretholder nattelivszone Fredericia. I nattelivszonen må personer, der er idømt et forbud mod at deltage i nattelivet ikke færdes eller opholde sig i nattetimerne

Sydøstjyllands Politi forlænger nattelivszonen i Fredericia. Nattelivszonen dækker områder, hvor mange mennesker går i byen.

Formålet med nattelivszonerne er at gøre det mere trygt at gå i byen.

Forlængelsen træder i kraft den 23. december 2023 og er gældende i to år med mulighed for forlængelse.

Nattelivszonen i Fredericia
I Fredericia er nattelivszonen afgrænset af Jyllandsgade, Købmagergade, Oldenborggade og Vendersgade.

Nattelivszonerne gælder for ovennævnte gader, samt gaderne inden for afgræsningen – herunder også fortove, pladser, vejarealer og andre offentligt tilgængelige steder.

Nattelivszonerne offentliggøres allerede nu, da der er frist for offentliggørelse på minimum 14 dage før ikrafttrædelsen.

En betydelig bøde og fængselsstraf
Det er den dømtes eget ansvar at holde sig orienteret om hvor i landet, der er oprettet nattelivszoner, og det har mærkbare konsekvenser, hvis man vælger at bryde sit opholdsforbud.

Hvis man løber ind i politiet i en nattelivszone eller på en beværtning, mens man er idømt et opholdsforbud, kan det i førstegangstilfælde medføre en bøde på 10.000 kr. Og sker det flere gange, vil straffen som udgangspunkt være 30 dages fængsel.

Fakta om opholdsforbud og nattelivszoner

Forbud mod deltagelse i nattelivet
Personer, der bliver dømt for visse typer af kriminalitet fx vold i tilknytning til nattelivet, kan af domstolene i forbindelse med deres dom blive idømt et forbud mod at færdes og opholde sig i nattelivet i op til to år.

Det betyder, at den pågældende ikke må opholde sig på serveringssteder fx barer, restauranter mv., hvor der serveres stærke drikke fra klokken 00.00-05.00 – eller færdes i de nattelivszoner, som politikredsene har udpeget.

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c ved:
– Overtrædelser af straffeloven vedr. personfarlig kriminalitet og hærværk
– Overtrædelser af lov om knive og blankvåben
– Overtrædelser af lov om våben og eksplosivstoffer
Bryder den dømte forbuddet, er der i førstegangstilfælde udsigt til en bøde på 10.000 kr. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Nattelivszoner
En nattelivszone er et område, hvor personer der er idømt et forbud mod deltagelse i nattelivet ikke må opholde sig eller færdes fra kl. 00.00 til kl. 05.00. Nattelivszonerne udpeges af politikredsene for en periode på op til 2 år med mulighed for forlængelse. Det er op til den enkelte kreds hvor – eller om der skal udpeges nattelivszoner.
Ud over nattelivszoner i udvalgte områder med mange beværtninger og aktivitet i aften- og nattetimerne, kan politiet etablere nattelivszoner af mere kortvarig karakter i forbindelse med fx en festival eller andre events. En nattelivszone kan ikke dække en hel by.

Et nattelivsforbud gælder på serveringssteder og i nattelivszoner over hele landet.

Du kan se nattelivszonerne tegnet ind på kort og en nærmere beskrivelse af nattelivszonerne i Sydøstjyllands Politi her: Nattelivszoner i Sydøstjyllands politikreds