Home FREDERICIA Slut med skiltebelysning på motorvejen
Slut med skiltebelysning på motorvejen

Slut med skiltebelysning på motorvejen

0

Nu slukkes skiltebelysning på motorvejene

I den kommende tid gennemfører Vejdirektoratet som forsøg ændringer af belysningen på vejene, som vil medføre besparelser i energiforbruget på et niveau, der svarer til ca. 400 parcelhuses forbrug om året. Det vil gavne klimaet og modvirke lysforurening.
”Vi har i Vejdirektoratet hele tiden fokus på, hvordan vi tager hensyn til klimaet i vores løbende drift af statsvejnettet, og i den forbindelse har vi også kigget på den energi, vi bruger på belysningen af vejene,” siger afdelingsleder Michael Aakjer Nielsen fra Vejdirektoratet. ”Her er det lykkedes os at identificere nogle tiltag, der giver en markant energibesparelse, og dem sætter vi nu i værk.”
Helt konkret drejer det sig om følgende tiltag:
Slukning af lyset på de store vejvisningstavler på motorvejene. Siden februar sidste år har Vejdirektoratet på forsøgsbasis slukket lyset på motorvejsportalerne ved Aarhus og på Fyn. Erfaringerne har vist, at det ikke påvirkede trafiksikkerheden eller afviklingen af trafikken. Det skyldes, at moderne bilers lygter er væsentligt bedre end tidligere, samt at mange bilister bruger navigationssystem. Derfor bliver lyset nu slukket på størsteparten af de tilbageværende motorvejstavler. Dette bringer os på linje med vores nabolande Sverige, Norge, England og Tyskland, hvor man som udgangspunkt ikke anvender portalbelysning. Samtidig nedbringer det lysforureningen af nattehimlen.
Reduktion af belysningen på indfaldsvejene til København. Belysningen på indfaldsvejene i Hovedstadsområdet blev for en stor dels vedkommende etableret for mange år siden, og dens effekt er på visse strækninger yderst begrænset. Vejdirektoratet vil derfor i løbet af efteråret 2019 reducere en del af belysningen på motorvejene i det Storkøbenhavnske område.
Tilsammen vil disse tiltag spare 1850 MWh om året, hvilket altså svarer til energiforbruget fra godt 400 parcelhuse. Derudover betyder det mindre energiforbrug også, at Vejdirektoratet opnår en årlig besparelse på ca. 3,5 millioner kroner.
”Det er klart, at det også har en betydning, at vi kan spare penge på at nedsætte energiforbruget fra belysningen af vores veje,” siger Michael Aakjer Nielsen.
”Som statslig myndighed har vi et ansvar for at sikre, at vi hele tiden bruger skattepengene så fornuftigt som muligt. Men det klimamæssige aspekt ved besparelserne i energiforbruget har også vejet meget tungt.”   Herudover er der påbegyndt en udskiftning af belysning til LED lamper på statsvejnettet. Denne udskiftning sker løbende over de kommende år.
Slukning af motorvejsbelysningen og belysningen på de store vejvisningstavler sker i første omgang som et 1 årigt forsøg, hvor eksterne samarbejdspartnere indgår og bistår med evaluering. På baggrund af forsøget afgøres, om slukningen skal gøres permanent. I forsøgsperioden vil alle belysningsanlæg blive stående, så de kan tændes, i fald der opstår utilsigtede virkninger eller evalueringen viser, at belysningen bør genetableres.