FREDERICIA

SF Fredericia tager med deltagelsen i årets budgetforhandlinger ansvar for at genoprette økonomien i Fredericia kommune

PRESSEMEDDELELSE: Det har været helt centralt for SF, at der sikres rammer for retvisende og reelle budgetter på alle områder. Det skal være muligt for borgerne at gennemskue, hvordan kommunes ressourcer prioriteres og forvaltes

Når der skal spares på de kommunale budgetter er vi i SF Fredericia glade for, at det alligevel er muligt at prioritere både de borgernære velfærdsområder og miljø og klima. Derfor er det også nødvendigt at nedjustere i forhold til ledelse og administration. Ligesom der reduceres i konsulentbistanden. Der skal være fokus på kernevelfærd fremfor konsulentopgaver.

Børne- og skoleudvalget:

I SF har vi med bekymring set på udviklingen af ressourcetildelingen i vores dagtilbud. Derfor er vi glade for, at der med udgangspunkt i budgetforliget skal arbejdes med nye tildelingsmodeller, der sikre at minimums normeringerne overholdes i dagtilbuddenes fulde åbningstid.

SF er optaget af, at sikre at alle børn og unge trivedes. Derfor er vi glade for at arbejdet med mellemformer i Fredericia kommune fortsættes. Vi ser i SF frem til at følge udviklingen af mellemformerne og den betydning de vil have for børnenes trivsel og udvikling. Vi er i særlig grad glade for der nu med dette budget er truffet beslutning om at ansætte en psykolog som kan medvirke til børnenes trivsel.

Fritidspas har i en årrække været afgørende for at flere børn har fået del i Fredericias mange gode fritidstilbud. Der er på det seneste opstået ventelister til Fritidspas og derfor er SF tilfredse med at være lykkedes med både at bevare ordningen og ikke mindst med budgetforøgelsen i overslagsårene.

SF sætter pris på Fredericias aftenklubber som for mellemtrin-elever er gratis. Flere store børn er blevet en del af positive fællesskaber. Ved dette års forhandling er der fundet midler til en øget normering i disse klubber.

Der har igennem en årrække været behov for etableringen af et klubtilbud i Midtbyen. I SF ser vi frem til at indgå i arbejdet omkring etableringen af en midtbyklub i tilknytning til de Orange Haller. Ligeledes ser vi frem til afsættelsen af ressourcer til ansættelse af en ekstra pædagog i tilknytning til Ungemiljøernes aftenklubber.

Etableringen af en naturlegeplads og øgede bevillinger til ungdomsskolen er i SF optik ligeledes positive resultater.

På senior og socialområdet er der også gode takter. Der er på socialområdet kommet fokus på Opgangsbofællesskaber til borgere som har behov for en lidt tættere pædagogisk støtte. Fredericia Kommune sender hvert år astronomiske beløb ud af byen til andre kommuner og til private tilbud. SF er derfor positive over prioriteringen af midler til en analyse med henblik på at vurdere, hvilke botilbud Fredericia selv bør genetablere. 

På seniorområdet glæder vi os særligt over prioriteringen af demenskonsulenternes fortsatte arbejde et arbejde som er til stor gavn for både den ældre og dennes pårørende.

SF bakker som udgangspunkt op om de muligheder for tidlig tilbagetrækning som er vedtaget på Christiansborg. Beskæftigelsesområdet har fået regningen for reformen, hvilket udhuler de håndholdte indsatser Jobcentret yder i forhold de borgere som er længst fra uddannelse eller arbejde. Derfor glæder vi os over der med budgettet er blevet mulighed for at fastholde fire virksomhedskonsulenter.

SF anderkender at en garnisionsby som Fredericia har en værdifuld opgave i forhold til at understøtte tidligere udsendte soldater og der pårørende, her bliver tilskudene til aktiviter i Veteranhjemmets regi gjort permanente i det kommende budget.

Forbedringer på Klima og miljøområderne er uomgængelige for SF og også her er der fundet penge til gode investeringer. Der fremrykkes en cykelsti på Nørrebrogade og der etablere forbedret cykelparkering i midtbyen. Der er fundet yderligere økonomiske midler til støtte op om skovrejsning og en forøgelse af biodiversiteten. I samme forbindelse er fundet midler til at Fredericia kan værre en del af “Naturens uge” i samarbejde med DN og Friluftrådet.

På kulturområdet er der fundet midler til den videre udvikling af Kulturkasernen samt en ændring af Fæstningscenter ideen til et bredere funderet Formidlingscenter som efter planen skal være selvejende og derfor i mindre grad en belastning for den kommunale økonomi.

Der er som det fremgår i budgetforliget fundet plads til gode SF mærkesager, der er dog også dele af budgettet som helt sikkert ikke er groet i SFs baghave. Vi vælger dog, som ansvarligt parti, at bakke op om et budget præget af økonomisk genopretning.

På vegne af SFs forhandlingsudvalg:

Lars Olesen, formand for SF

Malene Søgaard-Andersen, bestyrelsesmedlem

Connie Maybrith Jørgensen, byrådsmedlem