FREDERICIA

Seks danske kommuner sætter ny, cirkulær retning 

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

De næste to år skal seks udvalgte kommuner på tværs af landet eksperimentere med nye løsninger inden for den bæredygtige og cirkulære omstilling i initiativet “Cirkulære Byer” – Fredericia er en af dem

Hvordan kan man gøre en historisk bykerne mere cirkulær uden at give køb på kulturarven? Hvordan kan byer blive bedre til at genanvende ressourcer i byggeriet? Og hvordan kan en kommune og det lokale erhvervsliv samarbejde om cirkulær omstilling? Det er nogle af de udfordringer, som seks danske kommuner skal forsøge at løse.

Over de kommende to år bliver Fredensborg, Fredericia, Kolding, København, Odsherred og Aalborg kommuner en del af et helt nyt udviklingsforløb med titlen Cirkulære Byer, der ledes af Dansk Design Center og Danmarks miljøklynge CLEAN. Projektet er målrettet byer, som har høje ambitioner om at arbejde både systematisk og i praksis med lokale, cirkulære udfordringer – i tæt samarbejde med virksomheder, forskningsmiljøer, borgere og andre danske byer. Over de kommende to år skal de seks udvalgte kommuner tage afsæt i egne lokale handlingsplaner og problemstillinger og får desuden tilknyttet en ekspertrådgiver til deres forløb.

Fredericia har sammensat et projekt

Fredericia Kommune, Business Fredericia og Fredericia Spildevand og Energi har sammen formuleret et projekt, som handler om at skabe bæredygtige symbioser inden for energi, vand, materialer, affald og socialøkonomi. Projektet er forankret i klimaarbejdet og målet om en 70% CO2-reduktion i 2030. Med projektet ønsker parterne at maksimere andelen af lokale virksomheder og borgere der indgår i cirkulære symbioser og kredsløb. 

Parterne vil sætte nye projekter i gang, som kan:  ​

  • Optimere energiforbruget og sikre, at spildvarme fra processer og spildevand bliver til overskudsvarme. ​
  • Optimere vandforbruget, og sikre at spildevand anvendes til teknisk vand ​
  • Optimere ressourceforbruget i lokale virksomheder ved at udvikle en materialebørs for materialer til genbrug, således at affald og overskudsmaterialer genbruges lokalt.  ​
  • Maksimere lokale kredsløb for direkte genbrug mellem borgere, institutioner m.fl., således at der opbygges en række afsætningskanaler for genbruget, så det sikres at genbrug afsættes der hvor værdien (social, miljømæssig, økonomisk) er størst.​
  • Skabe et grundlag for nye klimaambassadører til enten at blive ansat i en virksomhed eller skabe deres egen. 

Fredericia Kommune har stor opbakning fra lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 17 virksomheder har underskrevet en hensigtserklæring om at bidrage til projektet. Projektet har ophæng i Klimaplanen, Affaldsplanen og Fredericia for Verdensmålene.

Cirkulært byggeri og bæredygtige handelsgader

Cirkulære Byer favner bredt både geografisk og i forhold til byernes udfordringer. I København vil man bruge forløbet til at styrke genanvendelsen af byggematerialer, navnlig plast, mens man i Odsherred vil udforske byerne Vigs og Asnæs’ potentiale for grøn og cirkulær byfornyelse. Det skal bl.a. ske gennem partnerskaber med det lokale erhvervsliv og inddragelse af foreninger og kommunens unge, fortæller arkitekt Anne-Marie Steen Hansen fra Center for Erhverv, Plan og Byg.

“Som mange andre kommuner vil vi gerne skabe nyt liv omkring stationsområder og handelsgader, hvor butikslivet ikke er det samme, som det var for 20-30 år siden. Vi er gået ind i projektet, fordi vi gerne vil udvikle områderne på en bæredygtig måde, eksempelvis ved at genanvende elementer fra byrummet på nye måder og indtænke mere bæredygtige transportformer. For os er inddragelse nøglen til at lykkes, og borgerne kommer til at være med i alle led af processen.”

I det toårige forløb vil kommunerne blandt andet blive trænet i, hvordan de med udgangspunkt i borgernes behov kan finde cirkulære løsninger på konkrete problemstillinger i samarbejde med private virksomheder. Derudover vil forløbene hjælpe kommunerne med at samarbejde på tværs af forvaltninger, kontorer og kommunegrænser. Forløbene er bygget op omkring designtænkning, der tilbyder en lang række værktøjer til at løse netop disse udfordringer. Hvert forløb vil munde ud i en prototype på en løsning, der kan testes blandt de relevante brugere.

Realdania støtter Cirkulære Byer

Cirkulære Byer gennemføres med støtte fra den filantropiske forening Realdania, som har stort fokus på cirkulær økonomi – særligt i byggeriet. Her håber projektchef Simon Kofod-Svendsen, at de seks udvalgte kommuner kan inspirere flere byer til at skrue op for de cirkulære løsninger:

“Cirkulær økonomi kan lyde både abstrakt og langt væk fra den kommunale kerneopgave. Men helt konkret handler det om at finde løsninger, der kan give os byer uden affald, hvor alt er designet og bygget i genanvendte materialer, og hvor borgerne let kan dele, leje og bruge ressourcer igen og igen. Det lykkes kun, hvis både borgere, lokale virksomheder og civilsamfund samarbejder – alle sammen aktører, som kommunerne allerede er i tæt dialog og samarbejde med. Derfor kan og skal kommunerne spille en afgørende rolle her.”

Tværgående partnerskaber er nøglen

Hos Kommunernes Landsforening, der er partner i projektet, glæder direktør Laila Kildesgaard sig over de nye muligheder for cirkulær omstilling i kommunerne.

“Vi oplever en bred interesse hos danske kommuner for at komme i gang med den cirkulære omstilling, men der mangler gode værktøjer. Vi er glade for, at danske kommuner med dette forløb får endnu en konkret mulighed for at blive klimafrontløbere og bringe os tættere på målet.”

Også Erhvervsstyrelsen ser stort potentiale i projektet, der ved brug af designmetoder bringer kommuner og virksomheder sammen om at eksperimentere med nye, borgerrettede løsninger.

Vicedirektør Torsten Andersen:

“Offentlige-private partnerskaber er afgørende for at skabe langtidsholdbare løsninger. Med dette projekt får kommunerne en konkret platform til at samarbejder på tværs og engagere det lokale erhvervsliv i at finde nye veje til den cirkulære omstilling. “

Fakta – De udvalgte byer

Fredensborg
Projektet fokuserer på ombygningen af Nivås bymidte med inddragelse af cirkulære principper.

Fredericia

Kommunen vil skabe et kredsløb blandt lokale industrier med henblik på udveksling/cirkulation af ressourcer og materialer.

Kolding
Kommunen vil forankre viden om cirkulær økonomi på tværs af kommunens afdelinger og kontorer, bl.a. i relation til større udviklingsprojekter, som f.eks. byens gamle industrihavn.

København
Kommunen vil udvikle nye løsninger til at genanvende byggeaffald fra nedrivning, renovering og nybyggeri mhp. at opfylde Københavns Kommunes målsætninger i Cirkulær København.

Odsherred
Den overordnede mission for kommunen er at skabe bæredygtige og cirkulære stationsbyer og samtidig skabe forbindelser mellem små samfund og den grønne omstilling.

Aalborg
Kommunen ønsker at udvikle byens gamle industriområde Hjulmagerkvarteret til et bæredygtigt kvarter med et blik for at bevare dele af den eksisterende bygningsmasse og områdets kulturarv.

Fakta om projektet

Cirkulære Byer drives af Dansk Design Center og CLEAN med støtte fra Realdania.

Projektetpartnere er: Ellen MacArthur Foundation, BLOXHUB og VCØB – Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet.