FREDERICIA

Referatet fra Børne- og Skoleudvalget er nu tilgængeligt med alle detaljerne

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

DanmarkC TV har besluttet, ikke at gennemgå det, men give enhver interesseret mulighed for at gennemgå det til nærmere studie

Beslutningssag: Forslag til kompenserende handlinger i forhold til forventet merforbrug i 2023

Sagsresumé:

Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget drøfter forvaltningens forslag til kom- penserende handlinger, med henblik på at kunne nedbringe det forventede merforbrug i Familie og Børn og Ungdomsrådgivningen.

Størstedelen af landets kommuner har de seneste år oplevet øgede udgifter til børn og unge med særlige behov. Denne tendens kan også mærkes i Fredericia Kommune, hvor forventningerne til udgifterne i 2023 giver et merforbrug på 36 mio. kr.

Børne- og skoleudvalget skal yderligere drøfte tiltag i forhold til at sikre budgetoverholdelse på skoleområdet, herunder reduktion i antallet af stillinger.

Sagsbeskrivelse:

KOMPENSERENDE HANDLINGER TIL AT NEDBRINGE DET FORVENTEDE MERFORBRUG PÅ 36 MIO. KR. PÅ FAMILIE OG BØRN
Familie og Børn og Ungdomsrådgivningen i Fredericia Kommune oplever, ligesom størstedelen af landets kommuner, et øget pres på udgifter i forbindelse med indsatser og forebyggende foran- staltninger til den gruppe af børn og unge, der har særlige behov og udfordringer.

Fredericia Kommunes udgifter til området for børn og unge med særlige behov er steget med en tredjedel fra 2020 til 2022. Det svarer til en budgetudfordring på 36 millioner kroner.

Det forventede merforbrug i 2023 rækker ind i både Børne- og Skoleudvalgets og Unge- og Ud- dannelsesudvalgets ansvarsområder, og de to udvalg skal drøfte forslag til finansiering af merfor- bruget, uagtet budgettets placering.

Baggrunden for de stigende udgifter er, at en øget andel af børn og unge i kommunen har brug for hjælp. Der er samtidig en højere grad af kompleksitet i de udfordringer børnene og de unge har og skal have hjælp til. Derudover opleves prisstigninger på eksterne tilbud og indsatser, som kommunen benytter.

Med stigningen i udgifterne følger Fredericia Kommune den nationale tendens, uagtet at kommu- nens samlede udgifter til området fortsat vil være mindre end hos sammenlignelige kommuner.

Udviklingen på både nationalt og lokalt plan er blevet fulgt nøje af forvaltningen og der arbejdes stadigt med at forbedre data på området ved at udvikle prognoseredskaberne, budgetmodellen og opfølgningsredskaberne i samarbejde med et analysefirma.

Det er vigtigt at Fredericia Kommune fortsat kan yde hjælp til de børn og unge, som har behov for det, og forvaltningen har derfor sat fokus på, hvordan ressourcerne hertil kan optimeres og

budgetterne på sigt kan overholdes inden for fagudvalgenes ansvarsområder. Konkret er der igangsat fælles og ledelsesdrevne visitationer på tværs af familierådgivningen og ungdomsrådgiv- ningen, som skal skabe grundlag for et ensartet og passende serviceniveau. Derudover arbejdes på at kunne tilbyde en bredere lokal vifte af foranstaltninger end i dag. Der er desuden etableret samarbejde med et analysefirma, som skal bidrage til at forbedre indsatserne og arbejdet med den unge målgruppe.

Referatet kan også findes på Fredericia Kommunes hjemmeside HER.