Home Om os

Om os

Om DanmarkC TV

DanmarkC TV er en lokalt forankret TV-station, der uden nogen former for økonomisk støtte, havde sendestart 1.november 2012. TV-stationens første udsendelse, var et direkte program fra Peugeots lokaler på Vesterballevej i Snoghøj, og programmet indeholdte både interviews, indslag og livemusik med Beatless-orkesteret “SGT. PEPPER”.
Siden sendestart, har DanmarkC TV løbende udviklet og kompentenceløftet udsendelserne til det de er i dag og dette kompetenceløft fortsætter i en rivende fart. Medarbejderne hos DanmarkC TV videreuddannes løbende via kurser, med undervisning af kompetente folk i tv-branchen.
Økonomi
DanmarkC TV modtager tilskud fra Kulturstyrelsen til drift, og finansiere driften ved videoproduktioner, og sponsoraftaler.
De aktuelle sendetider og programoversigt findes på forsiden.
Tv-stationen kan kontaktes via mail – tv@danmarkc.tv

Nyheder og vigtige informationer.:

På DanmarkC TVs nyhedsside, kan du læse de seneste nyheder fra lokalområdet, og holde dig orienteret omkring hvad der sker lige nu, der hvor du bor. DanmarkC TV har en døgnvagt der bringer dig de seneste nyheder døgnet rundt. Vores døgnvagt er i kontakt med beredskabet, således der kan bringes korrekte informationer ved ulykker, brande og politiforretninger.
DanmarkC TV er underlagt Radio og tv-nævnet som kompetent tilsynsmyndighed og hører under dansk myndighed.
Når en årsrapport er godkendt, vil den kunne ses her på siden. Første gang i 2021.

Vedtægter for DanmarkC TV

§1. Foreningens navn er “DanmarkC TV”. Foreningen er hjemmehørende i Fredericia kommune.

§2. Foreningens formål er at drive ikke kommercielt lokal tv-virksomhed i Fredericia kommune og på sigt i Vejle kommune og opland, i overensstemmelse med lovgivningen om lokal radio- og tv-virksomhed. Foreningen har ingen politisk eller religiøs retning eller tilhørsforhold.

§3. Foreningen har mulighed for at være medlem af en fælles fritidssammenslutning af foreninger, der har til formål at bistå nærradio- og lokal-tv- virksomhed samt evt. andre foreninger til gavn for Foreningen DanmarkC TV.

§4. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent. Hvert medlemskab har 1 stemme. De enkelte medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for foreningens forpligtelser og gæld.
Som medlemmer optages personer der er bosidende I Fredericia, og der har en udtalt interesse – og evne til at producer TV, samt deltager aktivt I foreningens tv- produktion.

Der er kun mulighed for at opnå aktivt medlemskab og alle medlemsskaber skal godkendes af bestyrelsen inden et medlemskab kan aktiveres.
Et medlem kan ekskluderes eller udelukkes, hvis bestyrelsen vurdere at medlemmet ved ord eller handling skader foreningens formål, interesser eller anseelse – og/eller påvirker fællesskabet I en negative retning. Bestyrelsens beslutning om en eksklusion kan ikke ankes eller indbringes for andre myndigheder.

§5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun foreningens medlemmer har stemmeret og er valgbare på foreningens generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer skal være bosat I Fredericia kommune.
Det er kun aktive medlemmer der har adgang til generalforsamlingen. Stemmeberettiget er de medlemmer, der senest syv dage før generalforsamlingen har indbetalt kontingent. Dokumentation for indbetaling skal fremvises ved ankomst til generalforsamlingen.

§6. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned, og indkaldes med 3 ugers varsel – enten ved bekendtgørelse I foreningen DanmarkC TV ́s medier, eller ved indkaldelse via mail eller postbesørget brev til hvert medlem.

§7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent , 2. Bestyrelsens beretning, 3. Godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af årsbudget , 4. Fastsættelse af kontingent , 5. Indkomne forslag, 6. Valg af bestyrelse, Eventuelt

§8. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Alle afstemninger, afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

§9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemmerne fremsætter krav om det, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§10. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af 3 – 4 medlemmer. 2 medlemmer er på valg i lige år og resterende medlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen vælger en registreret revisor til at varetage bogføring, evt. moms indberetninger og revision.

§11. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter den ordinære generalforsamling med formand, en kasserer og en sekretær. Sekretæren fører foreningens protokol. Kassereren og formanden sikrer en god regnskabsførelse. Bestyrelsesmedlemmer og foreningsmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld og forpligtelser – det gør alene foreningens aktiver.

§12. Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut i foreningens navn. Heraf kan hæves af formanden samt de personer, som bestyrelsen giver fuldmagt hertil. Bestyrelsen kan ikke optage lån. Bestyrelsen fastsætter derudover selv sin forretningsorden. Den daglige ledelse kan inden for en ramme, tiltræde fornødne indvesteringer i foreningen DanmarkC TV ́s interesse. Foreningen DanmarkC TV er en non-profit forening, hvorfor der tilsigtes af budgettet holdes indenfor rammerne.

§13. Tegningsberettigede for foreningen, er foreningens til enhver tid siddende formand. Alene formanden kan indgår bindende løfter, og indgå bebyrdende aftaler.

§14. Bestyrelsen kan efter eget skøn og efter samråd med valgte revisor afgøre, hvorvidt det er fordelagtigt at lade foreningen momsregistrere.

§15. Bestyrelsen kan ansætte personale, eller danne en redaktion til at forestå foreningens daglige drift. Bestyrelsen kan efter eget skøn antage konsulentbistand.

§16. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december, og inden udgangen af januar måned er kassereren pligtig til at overgive årsregnskabet til revisionen.

§17. Ændring af foreningens vedtægter kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og endvidere at 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Såfremt vedtægtsændringerne ikke kan ændres som følge af, at der ikke er mødt tilstrækkelige medlemmer, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med i § 10 gældende varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, men hvor beslutning om vedtægtsændring ligeledes kræver 2/3 majoritet af de fremmødte.

§18. Forslag om evt. opløsning af foreningen skal ske på to efter hinanden indvarslede generalforsamlinger afholdt med mindst 3 ugers varsel. Opløsningen skal på generalforsamlingerne vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmer. Foreningens midler tilfalder, efter bestyrelsens afgørelse, andet frivilligt kulturelt eller socialt arbejde i Fredericia Kommune.

Gældende fra maj 2017.

Bestyrelse

Jørn Frank, Formand

Brian Hansen. Næstformand

Jane Vestergaard, Medlem