Pressemeddelelse

Økonomisk ansvarlig aftale om kommunernes økonomi for 2024

Udgivet af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024. Aftalen indebærer et løft af servicerammen på 2,4 mia. kr. samt et ekstraordinært løft på i alt 1,5 mia. kr. til investeringer i botilbud i 2024-2026. Samtidig følger det af aftalen, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes. Parterne er derudover enige om et samlet anlægsniveau på 19,3 mia. kr. i 2024.

Regeringen og KL er med aftalen enige om at løfte den kommunale serviceramme med 2,4 mia. kr. i 2024 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, når der heldigvis kommer flere børn og ældre, og til at understøtte kommunernes mulighed for at prioritere.

Med aftalen har parterne aftalt et økonomisk ansvarligt anlægsniveau i 2024 på 19,3 mia. kr. Niveauet tager højde for den fortsat høje inflation og understøtter kommunernes mulighed for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Aftalen indebærer også, at der helt ekstraordinært aftales, at kommunernes investeringer til en ambitiøs udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet løftes med i alt 1,5 mia. kr. i perioden 2024-2026.

Parterne er derudover enige om at arbejde videre med en række konkrete tiltag, som følger op på udvalgte anbefalinger i første delrapport fra ekspertudvalget på socialområdet. Tiltagene skal understøtte en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området samt kommunernes mulighed for at prioritere.

Aftalen indebærer samtidig, at kommunerne skal nedbringe udgifterne til administration med 0,7 mia. kr. i 2024. De frigjorte midler skal anvendes til at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår, så der kan fastholdes flere medarbejdere i den offentlige velfærd.

Derudover etableres der et flerårigt samarbejde. For det første skal parterne i regi af et nyt politisk partnerskab skabe en platform, hvor kommunerne kan bidrage med ideer til og perspektiver på udviklingen af den borgernære velfærd samt følge op på nedbringelse af udgifterne til administration. For det andet skal et flerårigt samarbejdsprogram understøtte kommunernes arbejde med at reducere udgifterne til administrative opgaver.

Parterne er med aftalen enige om, at kommunerne kompenseres med samlet set 1,4 mia. kr. for nettomerudgifter afholdt i 2022 i forbindelse med finansiering af indsatsen ift. covid-19 og til håndtering af fordrevne fra Ukraine. Med aftalen afsættes endvidere som led i en normalisering af udgiftsstyringen en ramme på 0,9 mia. kr. i 2023 til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Parterne har aftalt at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.

Oversigt over hovedelementer i aftalen

  • Løft af den kommunale serviceramme i 2024 på 2,4 mia. kr., der bl.a. skal anvendes til at dække den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre, samt til at understøtte kommunernes mulighed for at prioritere.
  • Der arbejdes videre med en række konkrete initiativer i forlængelse af anbefalinger i første delrapport fra ekspertudvalget på socialområdet. Det indebærer bl.a. at indføre takstlofter på tilbud underlagt selvmødeprincippet, gennemføre et eftersyn af tilsyn med sociale tilbud, nytænke merudgiftsydelsen, udbygge datagrundlaget på området samt afsætte en ekstraordinær ramme og lånepulje på 200 mio. kr. i 2024, 600 mio. kr. i 2025 og 700 mio. kr. i 2026 til investeringer i øget botilbudskapacitet.
  • Reduktion af kommunernes administrationsudgifter på 0,7 mia. kr. i 2024 med henblik på at frigøre ressourcer til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.
  • Etablering af et flerårigt samarbejdsprogram mellem regeringen og KL, der skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe administrationsudgifterne.
  • Samlet ramme til investeringer på 19,3 mia. kr., herunder i øget botilbudskapacitet.
  • Oprettelse af et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. De nuværende 114 særlige pladser i psykiatrien omlægges til 88 pladser i et længerevarende og mere fleksibelt tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe.

Læs mere på fm.dk