Home FREDERICIA Nye boliger kan være på vej i Skærbæk, ved udsolgt udstykning
Nye boliger kan være på vej i Skærbæk, ved udsolgt udstykning

Nye boliger kan være på vej i Skærbæk, ved udsolgt udstykning

0

Fredericia Kommune har modtaget en anmodning fra en udvikler om opstart af en ny lokalplan for boliger ved Skærbækvej/Langelandsgade i Skærbæk.

Udvikleren har foreslået et projekt, som udlægger et areal på ca. 5 ha til boligbebyggelse med 93 rækkehuse, samt tilhørende fællesfaciliteter og grønne fællesarealer. Lokalplanen skal dermed bidrage med flere attraktive boliger i den nordlige del af Skærbæk.

Området er i dag landbrugsjord

Lokalplanområdet er i dag dyrket landbrugsjord, men er i kommuneplanen udlagt til boligområde. Området afgrænses mod vest af Skærbækvej. På den anden side af vejen er der landbrug, samt en ny boligbebyggelse under opførelse – Overmarken – som har samme udvikler. Mod nord afgrænses området af landbrugsjord, som er udlagt til bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen. Mod nordøst afgrænses området også af landbrugsjord, og mod sydøst grænser lokalplanområdet op til et eksisterende boligområde med blandet tæt-lav og etagebebyggelse. Syd for området ligger et erhvervsområde med en eksisterende virksomhed, Quorning Boats.

God intrastruktur

Området har gode infrastrukturelle forbindelser til resten af kommunen, samt relativ nærhed til indkøb, skole og institutioner. Desuden kan området kobles til den nye kommende supercykelsti, der anlægges langs Skærbækvej.

Fokus på bæredygtighed

Det foreslåede projekt er blevet vurderet i forhold til By- og Planudvalgets ”Principper for byfortætning” samt i forhold til et nyt bæredygtighedsværktøj, som Teknik & Miljø arbejder med på forsøgsbasis.

Den indledende vurdering i forhold til Principper for Byfortætning indikerede et fornuftigt projekt, dog med mulighed for forbedringer af bl.a. de fælles opholdsarealers størrelse og indretning, boligernes udformning og orientering, regnvandshåndtering og støjpåvirkning på grunden, samt merværdien for nærområdet/bydelen.

Bæredygtighedsværktøjet pegede endvidere på mulighed for forbedringer f.eks. ved, at boligernes tæthed blev sænket (i særdeleshed i den sydlige halvdel af området), at der blev kigget på placeringen og variationen af boligerne samt at interessenter i nærområdet (herunder erhvervet syd for området) blev inddraget.

Bæredygtighedsværktøjet belyste også behovet for en mere konkret løsning for regnvandshåndtering, samt muligheden for at variere boligerne i højden, med boliger i halvanden og to etager, hvilket udvikler dog ikke umiddelbart ønsker at arbejde med.

By- og Planudvalgets vurdering

På baggrund af de nævnte vurderinger, samt den indledende dialog generelt, har bygherre arbejdet med at optimere boligernes orientering i forhold til sol, samt at skabe et større sammenhængende grønt areal i midten af det sydlige område, ved at flytte randbebyggelser længere ud mod skel. Der har også været dialog om indretningen af fællesarealerne, herunder anvendelsen af egnstypisk beplantning, der sikrer området en høj biodiversitet.

Teknik & Miljø vurderer, at lokalplanen, samlet set, vil bidrage til en positiv udvikling ved Skærbæk, og at projektet med få justeringer gennem den videre dialog, kan resultere i et attraktivt nyt boligområde, der understøtter et bredt udbud af forskellige boligtyper.

Det vurderes videre, at ændringen i kommuneplanen ikke vil påvirke det eksisterende erhverv syd for lokalplanområdet negativt i forhold til den nuværende situation.

Endeligt vurderer Teknik & Miljø, at støjgener fra Skærbækvej og erhvervet syd for området kan imødekommes, ved etablering af støjvold langs vejen, samt byggelinje som skal sikre respektafstand mod syd.


.

.