Kort Nyt

Ny præhospital organisation i Region Syddanmark

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Budgetaftale for 2024 afslører ændringer

Region Syddanmark har besluttet at etablere en særskilt præhospital organisation inden for deres administration. Til dette formål har regionen afsat 5 mio. kr., som skal finansieres fra det eksisterende præhospitale budget. Denne beslutning er truffet på baggrund af de mange organisatoriske og sundhedsfaglige ændringer, der er sket på det præhospitale område over årene.

”Fra kun at udføre en transportopgave i en ambulance, er der i dag mange led i den præhospitale kæde, der varetager en række forskellige sundhedsfaglige indsatser – og i stigende grad i samarbejde med kommuner, almen praksis og sygehusene,” skriver regionen.

Etablering en særskilt præhospital organisation

”Dette giver anledning til at se på den fremtidige organisering af det præhospitale område i Region Syddanmark, så det er bedst muligt rustet til at imødegå udviklingen i retningen af at blive en mere integreret del af patientbehandlingen i Region Syddanmark. Men henblik på at sikre en øget sammenhæng med det samlede sundhedsvæsen og sikre, at fremtidens krav til det præhospitale område kan håndteres optimalt, er der behov for at etablere en særskilt præhospital organisation. Aftaleparterne konstaterer, at der er igangsat en analyse af organiseringen af det præhospitale område med henblik på at konsolidere området, så der skabes de bedste forudsætninger for at løse de præhospitale kerneopgaver, for fortsat faglig udvikling, samarbejde med sygehusene og mere sammenhæng mellem de forskellige præhospitale enheder, herunder Sundhedsplanlægning, AMK-vagtcentralen, og regionens to ambulanceoperatører. En ny og mere robust organisation skal være etableret forud for indgåelse af ny kontrakt med privat operatør 1/9 2025”.

Udgiften til etablering af en ny præhospital organisation vurderes at udgøre 5 mio. kr., som finansieres inden for de nuværende præhospitale rammer.