VEJLE

NY AFFALDSPLAN VEDTAGET

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Onsdag 5. november godkendte Byrådet i Vejle Kommune AffaldGenbrugs Affaldsplan 2012-2024. Affaldsplanen beskriver mål og handleplaner for affaldsområdet i Vejle Kommune.

Download Vejle Kommunes Affaldsplan 2014-2024 som pdf-fil 

I Vejle Kommune sorterer vi vores affald – både hjemme i køkkenet, og når vi kører på gevejle_logonbrugspladserne med vores affald. Vi gør det godt, men vi kan – og skal – blive bedre.

Samtidig med at den globale efterspørgsel på produkter er stigende, er der knaphed på verdens ressourcer og stigende råvarepriser. Det er en uheldig cocktail, der gør, at vi ikke længere økonomisk eller moralsk har råd til at
lade værdifulde ressourcer gå tabt. Regeringen har derfor fastsat et mål om, at vi i Danmark inden 2020 skal genanvende mindst 50 % af vores dagrenovation, pap, papir, plast, metal, glas og træ fra husstande. I dag bliver 41 % heraf genanvendt i Vejle Kommune.

Ifølge Søren Peschardt, formand for Natur- og Miljøudvalget, indeholder den nye Affaldsplan, en række indsatsområder og initiativer, der sikrer, at vi kan opfylde regeringens mål og mere til:
”I affaldsplanen har vi kortlagt vores affaldsordninger, indsamlede affaldsmængder og behandlingsformer. Vi har også beskrevet vores mål og planer for den fremtidige affaldshåndtering i Vejle Kommune. Vi har en ambition om, at vi med de planlagte nye ordninger og initiativer, kan sortere mere fra til genanvendelse, end regeringens krav på 50 %. Vi vil gerne gøre det bedre end bare godt,” udtaler Søren Peschardt.

Ny beholder til papir, plast og metal

Helt konkret er der i affaldsplanen lagt op til, at kommunen skal uddele en ny beholder til papir, plast og metal, der skal opstilles ved alle husstande i 2016. Den nye beholder vil gøre det lettere at udsortere de værdifulde ressourcer til genanvendelse i stedet for, at metaldåser og plastikflasker ender i de sorte poser til forbrænding – eller i småt brændbart på genbrugspladserne.

Fortsat udsortering af kartoffelskræller
Affaldsplanen slår fast, at vi skal fortsætte med at udsortere vores kartoffelskræller og middagsrester, ligesom vi har været vant til i mange år, og vi skal også blive bedre til det.  Det skyldes bl.a. at vi kan udnytte det grønne affald til biogasproduktion, og samtidig få gavn af det det afgassede køkkenaffald som jordforbedringsmiddel på landbrugsjord, hvor fosforen i affaldet gør stor gavn. Fosfor er netop én af de ressourcer, som der er knaphed på i verden. Hvis madaffaldet brændes sammen med andet restaffald, går den værdifulde fosfor tabt.

Ny beholder til dagrenovation
I 2016 vil man i Vejle Kommune få en ny to-delt beholder til dagrenovationen. Det ene rum er beregnet til det organiske affald, og restaffaldet skal lægges i det andet rum.  Den nye affaldsbeholder vil så blive tømt af en renovationsbil, der også har to rum, således affaldet ikke blandes sammen på bilen. Ved at opsamle affaldet på denne måde, bliver den efterfølgende behandling af affaldet meget lettere. Måden at opsamle den sorterede dagrenovation på indføres i flere og flere kommuner i Danmark – ligesom den har været brugt i gl. Give Kommune i 15 år.

Affaldsplan godkendt af Byrådet  
Onsdag 5. november blev affaldsplanen godkendt af Byrådet i Vejle Kommune. Inden da har Affaldsplanen været i en 10 ugers høringsrunde frem til 5. september. De indkommende kommentarer, forslag og idéer er efterfølgende blevet behandlet.