FREDERICIA

Naturskaderådet: Her var der stormflod den 20.-21. oktober 2023

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Naturskaderådet har i dag afgjort i hvilke dele af landet, der har været stormflod fredag-lørdag. Naturskaderådets afgørelse har betydning for muligheden for at få erstatning under stormflodsordningen for de skader, som stormfloden kan have forvoldt

Naturskaderådet har afgjort, at der var stormflod efter højvandssituationen den 20.-21. oktober 2023 (øvrige landsdele er ikke medtaget her, red):

  • Jylland
    Jyllands kyst fra den dansk-tyske grænse i syd til Snoghøj/Den gamle Lillebæltsbro i nord inklusive Als og øerne i Lillebælt

Naturskaderådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.

Afgørelsen er baseret på det foreliggende datagrundlag. Viser der sig efterfølgende forhold som berettiger hertil, kan Naturskaderådet træffe afgørelse om udvidelse af det stormflodsramte område.

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan især ramme kysterne i månederne oktober til april.

Det er Naturskaderådet, som afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Afgørelsen træffes efter udtalelser fra DMI og Kystdirektoratet. For at der kan erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

FAKTA: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

  • Tjek om dine nuværende forsikringer dækker skaderne. Kig i for-sikringsbetingelserne eller kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.
  • Hvis skaden ikke er omfattet af dine forsikringer, kan du muligvis få erstatning fra stormflodsordningen. Du skal anmelde skaden elektronisk via Naturskadebasen. Du kan eventuelt bede dit forsikringsselskab hjælpe dig hermed. Sidste frist for at anmelde skaden er 21. december 2023.

FAKTA: Naturskaderådet

Naturskaderådet er et uafhængigt råd. Rådet afgør, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer, og om der har været tørke. Rådet afgør endvidere sager om tilskud til genopretning af skov efter stormfald.

Naturskaderådet er udpeget af erhvervsministeren og består af en uafhængig formand og 7 andre medlemmer. Medlemmerne repræsenterer forsikringsselskaber, borgere, kommuner og ministerier. Der er desuden tilknyttet fire sagkyndige til rådet. De sagkyndige har særlig viden om kystforhold, vandløb og søer, tørke og skovområder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Naturskaderådet.