Kultur

LOKALT NATURRÅD FOR TREKANTKOMMUNERNE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Regeringen har besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegningen af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort er det nye nationale kort over naturrelaterede udpegninger. Formålet med Det Grønne Danmarkskort er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt være værktøj for planlægning til endnu mere sammenhængende natur i og mellem kommuner.

Trekantkommunerne, der består af Middelfart, Haderslev, Vejen, Billund, Vejle, Fredericia og Kolding kommuner, har allerede udpeget et Grønt Danmarkskort i den fælles kommuneplan 2017-2019 for Trekantområdet. Naturrådsarbejdet vil derfor tage afsæt i denne udpegning.

Vejle og Kolding Kommune varetager i fællesskab sekretariatsbetjeningen af rådet.

Medlemmer i det Lokale Naturråd
I det lokale naturråd for Trekantområdet sidder følgende repræsentanter:

Danmarks Naturfredningsforening
Repræsentant: Lars Rytter

Friluftsrådet
Repræsentant Flemming Thomsen
Suppleant Astrid Jørgensen

Dansk Jægerforbund
Repræsentant Chr. Thye
Suppleant Bent Junker-Hansen

Dansk Botanisk Forening
Repræsentant Lars Christensen

Naturvejlederforeningen DK
Repræsentant Gitte Andersen

Danmarks Sportsfiskerforbund
Repræsentant Jørn Chemnitz

Dansk Orienterings Forbund
Repræsentant Jørn F. Andersen

Kongeåens Sammenslutning af sportsfiskere
Repræsentant Søren Rygaard

Dansk Ornitologisk Forening
Repræsentant Sten Nielsen
Suppleant Lars Holst Pedersen

Kolding Sportsfisker Forening
Repræsentant Torben Lindholst

Trægruppen i Haderslev
Repræsentant Carsten Ørnsholt
Suppleant Flemming Nissen

Bæredygtigt Landbrug
Repræsentant Peter Rosendal
Suppleant Niels Karstoft

Jysk Landbrug
Repræsentant Anders Stensgaard
Suppleant Svend Nygaard

Sønderjysk Landbo Forening
Repræsentant Peter Aalykke Jensen
Suppleant Asger Kristensen

Familielandbruget LRS – Vejle

Repræsentant Rikke Kyhn
Suppleant Sven-Aage Steenholdt

Dansk Skovforening
Repræsentant Niels E. Schultz-Petersen
Suppleant Steen Grunnet

Kolding Herreds Landbrugsforening
Repræsentant Hans Damgaard

Vejle-Fredericia Landboforening
Repræsentant Maria Pilgaard
Suppleant Nis Kristian Hjort

Landbrug & Fødevarer
Repræsentant Berith Nissen

Haderslev Østeramts Familielandbrug
Repræsentant Jens Peter Nielsen
Suppleant Preben Hansen

Hvem kan deltage i Naturrådet?
Naturrådet kan bestå af op til 20 medlemmer fra relevante landsdækkende og lokale foreninger og organisationer inden for Trekantkommunernes geografiske udstrækning. Naturrådene skal repræsenteres ligeligt mellem hhv. erhvervsorganisationer, og organisationer der varetager naturinteresser.
De foreninger og organisationer, som ifølge bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd kan være repræsenteret, er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger hhv. organisationer. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der er tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Det bemærkes, at ligestillingsloven finder anvendelse. Det betyder, at foreninger og organisationer skal indstille både en mand og en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd. Kravet kan dog fraviges i særlige tilfælde, f.eks. hvis det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret eller valgt ind i foreningen eller organisationen.