Home Læserdebat Livet i havet er truet
Livet i havet er truet

Livet i havet er truet

0

af Karsten Byrgesen, kandidat til Regionsrådet og spidskandidat for Nye Borgerlige/KV21

Havet trues af uansvarlighed fra både myndigheder og spekulanter. 

Navnet miljøministeriet associerer til nogen der gør noget godt for vores miljø. Men det er faktisk ikke tilfældet. Miljøministeriet er en politisk styret suppegryde fyldt med teknokrater og håndholdt af en politisk retning, der med de rigtige ord gør alt det forkerte. En endeløs serie af tilladelser til dumpning af giftigt slam – en plumret dræber – er et eksempel ministeriets ligegyldighed med livet i havet. 

Der gives tilladelser til et hårdhændet erhvervsfiskeri, der smadrer havbunden og efterlader den som en våd ørken af død og ødelæggelse. Skrab af muslingebanker og tilladelse til havbrug er en bidragende årsag til havets ødelæggelse. Regeringen har ansvaret for uansvarligheden. På trods af overbevisende faktuel dokumentation fra organisationer, politikere og civilsamfundet, efterlader det ikke noget målbart indtryk på det, der skulle have været miljøets ministerium.  

Det omfattende program med dumpning af giftigt bundslam fra havne udgør en særlig trussel mod miljøet. Slammet består i høj grad af giftige metalliske forbindelser, men det indeholder også dynd af en type der hedder Gytje. Gytje er et sediment, afsat i søer eller på havbunden. Materialet består af både uorganisk og organisk materiale (lersiltfinsand, skaller af kiselalger eller kalkskaller). Den mest karakteristiske gytje er dannet ved bundlevende dyrs aktivitet i det nedskyllede materiale. 

Ved dannelsen sammenblandes varierende mængder uorganisk materiale med det organiske. Gytje har ofte en grågrøn farve, og sammenblandingen af finkornet, organisk materiale med uorganiske partikler gør, at gytjen ofte har en “gæragtig” konsistens.

Det helt store problem er, at det indeholder store mængder næringsmidler. Det svaret til at ”gøde” havet. Det forstærker iltsvindet og døden for alt liv. Danmarks Fiskeriforening og Danmarks naturfredningsforening er i skrivende stund i færd med at ville frede 10% af Nordsøen og Østersøen. Det er godt, men der er også betydelige områder i de indre danske farvande, der kalder på samme beskyttelse. Bæredygtigt fiskeri og jagt er historiske foretag som bør friholdes af fredninger.