Læserdebat

Kriminalisering af grooming og andre nye tiltag i straffeloven

Af advokat Helle Hald (H) og advokatfuldmægtig Ibrahim Salih Bilge, SIRIUS advokater og Hjælp Voldsofre

Den teknologiske udvikling og den stigende brug af internettet har ikke kun gjort livet nemmere for os, men samtidig også åbnet døre til, at der kan begås kriminalitet på andre måder end hidtil. Der er således med internettets udvikling fremkommet kriminalitetstyper, som ikke eksisterede før. Det er f.eks. blevet nemmere for kriminelle at skabe kontakt til sårbare børn og unge på diverse chatfora med henblik på at krænke dem seksuelt. Dette har betydet, at lovgiver har måttet iværksætte initiativer for at komme disse former for forbrydelser til livs. Et af de seneste tiltag i denne kamp er, at der er fremsat lovforslag vedrørende en ny selvstændig groomingbestemmelse. Samme lovforslag strammer desuden straffelovens regler om sextortion og sidestiller tilsnigelse til samleje med voldtægt. Lovforslaget forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2023, og i det følgende vil det derfor blive drøftet, hvilken betydning disse nye initiativer vil få.

Selvom grooming får sin egen selvstændige bestemmelse i straffeloven, er det næppe et nyt eller ukendt fænomen i strafferetten. Grundlæggende omhandler det nemlig den situation, hvor en voksen skaber et tillidsforhold til et barn med henblik på at krænke barnet i form af fx overgreb, eller ved at formå barnet til at sende billeder/videoer af seksuel karakter.

Der findes ikke i dag en særskilt bestemmelse i straffeloven, som specifikt tager sigte på grooming, men der er derimod en række andre regler, som vil kunne gøre sig gældende i tilfælde af en ”grooming-situation”.

Hvis en gerningsperson eksempelvis får et barn til at sende billeder eller videoer af seksuel karakter, vil gerningspersonen kunne ifalde et strafansvar efter straffelovens § 235, stk. 2.

Reglen kriminaliserer besiddelse af børnepornografisk materiale, eller hvis en gerningsperson mod vederlag eller gennem internettet gør sig bekendt med børnepornografisk materiale. I tilfælde af, at gerningspersonen har været i kontakt med et barn, der er under 15 år, vil der desuden efter omstændighederne kunne være tale om forsøg på seksuel omgang med en mindreårig.

Den nye foreslåede groomingbestemmelse vil blive indsat i straffelovens § 231 og gælde i de tilfælde, hvor en gerningsperson systematisk eller ved manipulation og under udnyttelse af en på alder og erfaring betroende overlegenhed opbygger en relation til en person under 18 år med forsæt til at udsætte den pågældende for en seksualforbrydelse.

Der er dermed flere forudsætninger, som skal være til stede for, at bestemmelsen kan finde anvendelse. En central betingelse, som er værd at fremhæve er, at gerningspersonen skal have handlet manipulerende. Det kan fx være tilfældet, når gerningspersonen udgiver sig for at være et jævnaldrende barn og dermed får skabt falske forudsætninger hos barnet.

Ofre for grooming har efter de nye regler mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat, når der bliver fremsat begæring om det. Det vil desuden på tilsvarende vis som ofre i andre sager om seksuelle krænkelser være muligt at afholde en vederlagsfri samtale med en advokat forud for anmeldelse til politiet og ret til en vederlagsfri samtale efter sagens afslutning.

For så vidt angår sextortion, hvor gerningspersonen ved brug af seksuelle billeder presser forurettede til fx at sende endnu flere intime billeder eller udføre seksuelle handlinger på sig selv, bliver reglerne strammet. Helt konkret bliver straffelovens § 225, der omhandler andet seksuelt forhold end samleje udvidet til også at omfatte tilfælde, hvor forurettede udfører handlinger af seksuel karakter på sig selv.
Hvad angår tilsnigelse til samleje – det vil sige den situation, hvor gerningspersonen bliver forvekslet med anden – vil det fremadrettet blive sidestillet med voldtægt.

Efter gældende ret straffes den, der tilsniger sig samleje med en person, der forveksler gerningspersonen med en anden, med fængsel indtil 4 år, jf. § 221, mens straffen for voldtægt er fængsel indtil 8 år, jf. § 216, stk. 1. Med de nye regler afskaffes således den differentiering der er i strafferammen mellem tilsnigelse til samleje og voldtægt.

Det er i øvrigt relevant at påpege, at forurettede i sager om tilsnigelse til samleje fremover får samme rettigheder som forurettede i sager om voldtægt. Mens det tidligere var muligt for forurettede i sager om tilsnigelse til samleje at få afslag på en bistandsadvokat, vil det fremover ikke kunne afslås. Herudover får forurettede i sager om tilsnigelse til samleje også mulighed for at afgive forklaring i retten for lukkede døre på samme måde som forurettede i voldtægtssager.

Vi har tidligere på vegne af foreningen afgivet høringssvar til lovforslaget, hvor vi udtrykte, at der var tale om vigtige skridt i retning af at beskytte sårbare personer mod seksuelle krænkelser og gennemføre relevante kriminaliseringer. Dette synspunkt fastholdes, idet det supplerende skal bemærkes, at det er glædeligt, at der er fokus på at beskytte og styrke forurettedes retsstilling i sager om seksuelle krænkelser.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv