Home FREDERICIA KLIMASIKRING: TAULOV I GANG MED SIDSTE ETAPE
KLIMASIKRING: TAULOV I GANG MED SIDSTE ETAPE

KLIMASIKRING: TAULOV I GANG MED SIDSTE ETAPE

0

 

Klimasikring i Taulov:

Sidste del af klimasikring i Taulov går i gang på mandag

Fredericia Spildevand og Energi A/S foretager nu sidste etape af klimatilpasningsprojektet i Studsdal og Taulov.
I løbet af oktober måned vil entreprenør Per Aarsleff A/S opstarte opgravningsarbejdet i Taulov som et led i Fredericia Spildevand og Energi A/S’ klimatilpasningsplan for Studsdal og Taulov. Arbejderne forventes at tage ca. ét år og vil omfatte ca. 1.700 m ny regnvandsledning, samt omlægning af en del af fællesvandssystemet.

I anlægsfasen vil det være nødvendigt at spærre enten en vognbane eller hele vejen. Per Aarsleff A/S vil dog forsøge at spærre så lidt som muligt, hvilket i praksis betyder at vejen formodentligt vil være spærret højst 50 – 60 meter ad gangen, og spærringen vil følge arbejdet op ad vejene. Arbejdet starter i Vidtskuevej, med den blå etape på etapeplanen. Derefter følger den orange etape og sidst tages den grønne etape. Ved spærring af vejen vil der blive skiltet med omkørselsmuligheder.
Arbejdet kan også indebære at der vil komme en begrænsning i adgangen til din ejendom eller manglende mulighed for parkering på din grund. Arbejderne vil som hovedregel foregå på hverdage i tidsrummet mellem 07:00 – 18:00. Indkørsler og sideveje vil så vidt muligt blive holdt åbne og der vil naturligvis blive taget hensyn til pendlere, beboere, erhvervsdrivende og andre, men gener vil ikke kunne undgås. Berørte beboere vil få et brev med informationer inden opstart på gravearbejdet.

Arbejderne vil ydermere forårsage både støv, støj og vibrationer, som selvfølgelig vil blive begrænset mest muligt. For at sikre private ejendomme i området, foretages der vibrationsmålinger. Målerne flyttes i takt med arbejdets fremdrift og er koblet op på en alarm til entreprenøren, som vil stoppe arbejdet, hvis der skulle blive målt vibrationer over grænseværdien.
Når opgravningsarbejderne er færdige, vil den opgravningsfri renovering af det resterende fællesvandssystem starte, hvorved fællessystemet renoveres indvendigt. Renoveringen kan i visse tilfælde medføre lugtgener og selvom det ikke lugter godt, er det ikke farligt. I forbindelse med disse arbejder vil der blive omdelt information om løsning, tidspunkt m.m. til de berørte beboere.

Når den sidste etape er udført, kan kloakkerne i Studsdal og Taulov håndtere flere af de store regnhændelser, som formodentligt vil komme grundet klimaforandringerne. FN’s klimaråd og DMI er enige om at regnen vil ændre sig over de næste 100 år foranlediget af den globale opvarmning, hvorved regnen vil falde meget mere intenst, hvilket de ældre kloaksystemer ikke er gearet til at håndtere.

Derudover vil det nye regnvandssystem lede regnvandet fra veje og separerede ejendomme ud til Studsdal Bæk, via et regnvandsbassin placeret ved Studsdals gamle renseanlæg. Derved vil vandet ikke længere belaste fællessystemet, hvilket medfører at det eksisterende kloaksystem oftere kan håndtere regn- og spildevand og derfor sjældnere vil gå i overløb og sende urenset spildevand ud til vandmiljøet.
Vandet der kommer ind til Fredericia Centralrenseanlæg, vil kunne renses bedre, da belastningen på renseanlægget vil blive mere konstant, både hvad angår mængde, men også koncentrationer i spildevandet. Dette vil også medføre at Fredericia Spildevand og Energi A/S kan nedsætte energiforbruget til rensning af spildevandet.
Fredericia Spildevand og Energi A/S’ klimatilpasningsstrategi
Klimaforandringerne betyder, at regnen i Danmark vil ændre sig over den næste årrække. Det betyder at der vil komme flere kraftige regnskyl og skybrud end førhen. De øgede regnmængder medfører, at kapaciteten i de eksisterende kloaksystemer er for lille, hvilket kan bevirke at der oftere vil ske oversvømmelser. Derfor er mange kommuner gået i gang med at sikre kapaciteten til klimaforandringerne, således, at servicen for borgerne ikke forringes.
I Fredericia Kommune har Fredericia Spildevand og Energi A/S valgt at tilpasse kloaksystemet til de kommende klimaforandringer ved semiseparering. Det betyder i praksis, at der lægges en ny regnvandsledning, som skal tage regnvandet fra veje, separerede ejendomme og tagflader, hvis nedløb er i offentligt areal.
Samtidig renoveres det eksisterende kloaksystem ved såkaldte opgravningsfrie løsninger, hvilket medfører en kortere installationstid og resultatet er, at der er etableret to nye ledninger når arbejdet er færdigt. Den ene er en regnvandsledning, hvorfra regnvandet ledes ud til naturen, mens den anden er en fællesvandsledning som ledes ind til Fredericia Centralrenseanlæg, hvor spildevandet renses. Efter at Fredericia Spildevand og Energi A/S har etableret en ny regnvandsledning og renoveret fællesvandsledningen forventes det, at anlægget kan opnå en levetid på op til 100 år.

Semisepareringen betyder, at grundejere i Fredericia Kommune ikke bliver påkrævet at separere på egen grund. Skulle en grundejer ønske at separere, enten nu eller i fremtiden, kan ejeren kontakte Fredericia Spildevand og Energi A/S, hvorefter et regnvandsstik vil blive ført ind på matriklen. Af hensyn til skadedyrsproblemer føres der ikke ledninger frem til de enkelte matrikler før de skal bruges.
Fredericia Spildevand og Energi A/S’ klimatilpasningsstrategi er et led i at gøre Fredericia Kommune til et dejligt sted at bo, arbejde og besøge, både nu og i fremtiden. Ydermere sikrer klimatilpasningen at der vil ske mindre oversvømmelse af veje, grønne områder og kældre, mens mængden af urenset spildevand, som ender i naturen også minimeres.
Partnerskab med Per Aarsleff A/S
Siden 2011 har Fredericia Spildevand og Per Aarsleff A/S, indgået i et partnerskab, hvor målet er at klimasikre kloaksystemet i Fredericia Kommune. Partnering-samarbejdet er nyskabende og i fællesskab er der skabt en kultur med stærk holdånd og tæt dialog mellem parterne, for at sikre de optimale løsninger til de enkelte opgaver.
Partnerskabet arbejder på tværs af faggrupper og interessenter for at opnå målene i Fredericia Spildevand og Energi A/S’ strategi der bl.a. omhandler Miljø, Effektivitet, Forsyningssikkerhed og Lokalsamfund.

Partnerskabet har taget to af FN’s verdensmål for global bæredygtighed til sig, hvor det er valgt at arbejde med de mål der fokuserer på sanitet og forurening af vandmiljøet.