Læserdebat

Jens Jørn Pedersen: Kommunalbestyrelses-medlemmers interesse, arbejde og ansvar

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia har startet en debat om Kommunalbestyrelses medlemmers interesse, arbejde og ansvar

Medlemmets medansvar for kommunalbestyrelsens beslutninger

Der gælder ikke en generel pligt for kommunalbestyrelsesmedlemmer til at tage stilling til de forslag, der behandles i kommunalbestyrelsen.

Der er mødepligt, men ikke stemmepligt. Men som kommunalbestyrelsesmedlem er man medansvarlig for lovligheden af de beslutninger, man har stemt for i kommunalbestyrelsen. Anser man en beslutning for ulovlig, skal man derfor gøre opmærksom på det og aktivt stemme imod.

Sager bliver ofte afgjort uden afstemning, fordi ingen har indvendinger imod forvaltningens eller udvalgets indstilling. I så fald kan mødelederen erklære sagen afgjort – og alle deltagere bliver betragtet som ansvarlige for beslutningen. Er man modstander af en beslutning, skal man aktivt sige fra. Det kan man bede om at få noteret i beslutningsprotokollen.

Man kan gøre opmærksom på sit eget standpunkt ved at stille et ændringsforslag til den oprindelige beslutning. Hvis man mener, at der mangler oplysninger i sagen, må man stille forslag om, at sagen udsættes, til den bliver bedre belyst. Men det er kommunalbestyrelsen som helhed, der tager stilling til, om sagen skal oplyses bedre”. Citat fra KL, Økonomi- og Indenrigsministeriets: Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg.

Åbenhed betyder også, at det er offentlig kendt, hvilke forpligtigelser og ansvar et kommunalbestyrelsesmedlem har (i Fredericia kaldes det ”Byråd”, men det er jo ikke kun et byråd, det er en kommunalbestyrelse).

Det betyder, at man som kommunalbestyrelsesmedlem samtykker, når man tier!

På det seneste har Fredericias kommunalbestyrelse haft en afstemning om åbenhed i bl.a. ADP A/S. Hvis det ikke er ført til protokol, at nogen har stemt imod forslaget om lukkethed, så har man i praksis stemt for.

 

Problemet i at være kommunalbestyrelsesmedlem og samtidig medlem af andre bestyrelser i kommunen er blandt andet: At være medlem af en kommunalbestyrelse er et tillidshverv, hvilket betyder, at man jævnfør ovenstående er forpligtet til at varetage befolkningens interesse i kommunen.

Spørgsmålet er nu, om man varetager befolkningens eller almenhedens interesser, hvis man samtidig sidder i andre bestyrelser i kommunen. Hvis man udenfor kommunen er valgt ind i bestyrelser, der intet har at gøre med den kommune, hvor man er kommunalbestyrelsesmedlem, så er ryggen fri.

Problemerne melder sig, hvis man demokratisk er valgt ind i kommunalbestyrelsen for at varetage almenvellets interesser, og man så vælges ind i en anden bestyrelse, der principielt kan være modspillet til kommunen i visse situationer. Hvorledes varetager man så sin forpligtigelse i begge bestyrelser? Det er logisk ikke muligt! Desværre ser det ud til, at det kan være lovligt at være medlem af flere bestyrelser, der principielt kan være modspillere. Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt og forsvarligt især i relation til almenvellets interesser?

Er det af interesse for almenvellet, at man lader sig vælge ind i andre bestyrelser i kommunen? Eller er det pamperi, hvor man sikrer sig ekstra indtægter ved at sidde i forskellige bestyrelser. Eksempelvis venstremanden Christian Jørgensen, der er valgt ind i kommunalbestyrelsen, men sidder i: Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Demokrati- og Borgerudvalg, Bestyrelsesmedlem for Fredericia Musicalteater, Bestyrelsesmedlem i ADP A/S, Bestyrelsesmedlem i ADP, Bestyrelsesmedlem i ADP’s Taulov Dry Port A/S.

Citat fra Martin Runager: Hvorfor får eks. Christian Jørgensen fra Venstre – mere for at sidde i Bestyrelsen i ADP Dry Port end i selve ADP? – Og hvorfor to bestyrelsesposter i samme selskab – hvad går det ud på”?

Vi kan jo forstå, at Christian Jørgensen er et utrolig engageret menneske, da han har interesse i alt muligt, eller er det udelukkende privatøkonomiske interesser? Vi skal også forstå, at de fleste af posterne giver afkast i form af vederlag. Alt i alt, så giver det vist en rimelig god indtægt, der sikkert er betydelig højere end den almindelige borger. Vi kan også spørge, hvorledes man kan sidde i alle disse positioner uden, at der opstår inhabilitet og modsatte interesser? Hvad gør Christian Jørgensen, nå det f.eks. skal forhandles tilskud til Fredericia Musicalteater, når han sidder i økonomiudvalget og skal forhandle økonomi for teateret? Hvorledes forholder hans sig, når det skal forhandles økonomi mellem ADP og kommunen? Hvad gør han, når det skal forhandles økonomi mellem kommunen og Kultur- og Idrætsudvalget? Efter min bedste overbevisning vil Christian Jørgensen konstant være inhabil eller have modsat rettede interesser i de forskellige sager. Det samme gælder Steen Wrist Ørts, der bl.a. er næstformand i ADP A/S. I relation til forhandlinger mellem kommunen og ADP A/S er Steen Wrist Ørts vel altid inhabil. Har kommunalbestyrelsen vedtaget at acceptere disse bestyrelsesforhold for at tilgodese sig selv og hinanden økonomisk?

Fredericia Spildevand og Energi A/S har 5 medlemmer, der er udpeget af Fredericia Kommunalbestyrelse, her er det måske lidt anderledes, da Fredericia Spildevand og Energi A/S er en servicefunktion for borgerne i kommunen, men stadig kan der være habilitetsvanskeligheder med mindre medlemmet ikke er medlem i kommunalbestyrelsen.

Skal vi ikke blot konstatere, at man ikke kan varetage begge bestyrelsers interesse i modsætningsforhold, når man har modsatrettede interesser i de to bestyrelser.

 

Anbefalingen er:

  1. At holde disse bestyrelsesposter adskilt, så der ikke kan herske tvivl om habilitet og interessekonflikt!
  2. At sikre så stor åbenhed med agtindsigt i alle kommunens aktiviteter, som kommunallovgivningen giver mulighed for!

 

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

“DanmarkC TV modtager gerne indlæg til debat.

Et indlæg til læserdebat, skal altid indeholde debatørens navn og adresse, og overholde etiske retningslinjer.

Læserdebatter og kommentarer der kan virke stødende eller indeholder et uheldigt sprogbrug, kan blive afvist af redaktionen.”

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv