FREDERICIA

INDVIELSE AF VANDLØBSPROJEKT VED GUDSØ MØLLE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Kolding og Fredericia Kommune er nu klar til at indvie et større vandløbsprojekt ved Gudsø Mølle. Et nyt stryg skal sikre fiskene i Gudsø Mølleå bedre vilkår. Møllesøen er samtidig blevet renset op, bl.a. til gavn for områdets rekreative værdier.

Indvielsen sker onsdag den 12. november, kl. 15.00 – 16.30 ved Gudsø Mølle, Kolding Landevej 220, 7000 Fredericia. Fra de to kommuner deltager borgmester Jacob Bjerregaard og borgmester Jørn Pedersen samt udvalgsformand Christian Bro og udvalgsformand Birgitte Kragh.

Foto 1 - Luftfoto - Gudsø Mølle
Gudsø Mølle med den opstemmede møllesø til højre. Ned mod vejen, i midten, er der lavet et nyt slynget vandløb, der udligner faldet ved mølleopstemningen

Efter de officielle taler vil der blive foretaget elektrofiskeri, så nogle af åens ørreder og eventuelle andre fisk kan tages i øjesyn. Desuden fortælles der om de videnskabelige undersøgelser af fiskenes vandringer i åen, som DTU Aqua foretager. Alle er velkomne til at deltage i arrangementet.

Nemmere at være havørred i Gudsø Mølleå
Fremover bliver det meget nemmere at være havørred i Gudsø Mølleå.
Kolding Kommune har for nylig afsluttet et større entreprenørarbejde ved Gudsø Mølle, hvor vandet i åen ledes udenom møllesøen i et nyt slynget og hurtigt strømmende vandløb, – et såkaldt stryg, der udligner faldet på knap to meter ved opstemningen ved møllen. Det nye stryg er 310 meter langt.

I vandløbssystemet overfor Gudsø Mølle er der i alt ca. 15 km vandløb, hvoraf de fleste er nogle små fine vandløb med stenet og gruset bund, hvor ørrederne kan gyde deres æg.

Foto 2 - Det nye  stryg ved Gudsø Mølle
Det nye slyngede vandløb ved Gudsø Mølle ses her, inden der blev lukket op for vandet.

Som en del af naturprojektet er møllesøen blevet renset op. Det er til gavn for dyre- og plantelivet i og ved søen. Det har også forbedret de landskabelige og rekreative værdier i området, fordi den åbne søflade nu er større end før møllesøen blev oprenset.

Vandløbsprojektet har været på de to kommuners ønskeliste gennem flere år. Udmøntningen af Statens Vandplaner har gjort realiseringen mulig. Projektet, der har et anlægsbudget på knap 2. mio. kr. er finansieret fuldt ud af midler fra EU.