Kort Nyt

HySynergy modtager IPCEI-status

Europa-Kommissionen har nu officielt tildelt IPCEI-status til HySynergy 2.0-projektet, brintfabrikken i Fredericia ved Crossbridge Energy raffinaderiet

IPCEI-statussen muliggør offentlig medfinansiering af anden fase af HySynergy-anlægget, som er udviklet i et samarbejde mellem Everfuel og Crossbridge Energy Fredericia samt Aktive Energi Anlæg (AEA), Trefor Elnet, Energinet, TVIS og EWII.

HySynergy 2.0 skal producere grøn brint, der skal bruges i industrielle processer og transport, og Crossbridge Energy raffinaderiet vil være aftager af store dele af den grønne brint.

”HySynergy Fase II er en kæmpe milepæl og nøglen til den nye og grønnere fremtid for energiproduktion i Danmark. Brint åbner døren, og HySynergy Fase II accelererer denne proces,” siger Finn Schousboe, CEO Crossbridge Energy A/S.

Projektet blev sidste år indstillet af den danske regering som et af to danske power-to-X-projekter, der var berettiget til offentlig støtte, hvis de fik IPCEI-status af Kommissionen.

Begge projekter har nu fået status som vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse (IPCEI), der bidrager til jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst i EU. Den danske regering har afsat i alt 850 millioner kroner til de to udvalgte projekter.

“Grønne brændstoffer kræver adgang til brint. Den brint skal naturgligvis også være grøn, og med HySynergy Fase II gør vi klar til et gearskifte indenfor produktionen af de flydende brændstoffer, som gør det muligt at transportere os fra A til B. Vi har banet den første del af vejen med HySynergy brintproduktionen, så nu følger de næste skridt,” siger Finn Schousboe.

Kommissionen godkendte samlet op til 5,2 mia. EUR i offentlig støtte fra 13 medlemsstater som en del af denne anden IPCEI-runde for at støtte forskning og innovation, første industriel udbredelse og konstruktion af relevant infrastruktur i brintværdikæden.

Yderligere information om støttebeløbet til individuelle projekter tilgår senere.

Første fase af HySynergy-projektet er et 20 MW elektrolyseanlæg i Fredericia, Danmark, som forventes at producere den første brint sidst på året. HySynergy 2.0, som nu har fået IPCEI-status, vil udvide det eksisterende anlæg med 300 MW elektrolysekapacitet.

Fase II af projektet vil bestå af tre sektioner på hver 100 MW. Den offentlige finansiering, der følger IPCEI-statussen, er forbundet med at bygge de første 100 MW af anden fase. HySynergy-projektet har til formål at producere store mængder grøn brint, der skal bruges i industriprocesser af det tilstødende Crossbridge Energy-raffinaderi og andre partnere samt til mobilitetsformål på tank-stationer.

I 2025, når elektrolyseanlægget på 300 MW er etableret, vil HySynergy muliggøre en årlig reduktion på op til 500.000 tons CO2-udledning fra transporten og industrien, hvilket svarer til 11 % af det samlede CO2-udslip fra den danske landbaserede transportsektoren.

For yderligere information, kontakt venligst: Pressechef Torben Øllegaard Sørensen, Crossbridge Energy A/S tlf. +4540779257 eller mail t.soerensen@frecop.com

Crossbridge Energy A/S driver raffinaderiet i Fredericia, som leverer mere end 35 % af det danske forbrug af flydende brændstoffer som benzin, diesel og jetfuel.

Crosbridge Energy raffinaderiet er Europas førende raffinaderi indenfor energieffektivitet og nr. 3 på verdensplan. Raffinaderiet leverer således overskudsvarme til fjernvarme svarende til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme til hele Trekantområdet (TVIS).

Crossbridge Energy har engageret sig i en række projekter indenfor mere bæredygtige brændstoffer som bl.a. udnyttelse af spildevandsslam til råoliebase samt grønnere jetfuel.

Ambitionen for Crossbridge Energy A/S er at blive klimaneutralt raffinaderi i 2035. Der er ca. 250 medarbejdere i Crossbridge Energy A/S.