Kort Nyt

Hvad er Offerfonden? Her er en kort introduktion og forklaring på, hvad pengene bruges til

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Offerfonden er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. januar 2014 med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

Der kan alene ydes støtte til projekter og aktiviteter og ikke direkte til enkelte ofre.

Fonden finansieres af et såkaldt offerbidrag på 500 kr. Det betales af lovovertrædere i sager, hvor der er begået kriminalitet af mere alvorlig karakter og ved grovere færdselsforseelser. Det vil sige sager, hvor der:

  • vedtages bødeforelæg eller idømmes straf, forvaring eller ungdomssanktion for overtrædelse af straffeloven,
  • idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf eller ungdomssanktion for overtrædelser af andre love end straffeloven,
  • vedtages eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten,
  • vedtages eller idømmes kørselsforbud, eller hvor den pågældende lovovertrædelse efter færdselsloven indebærer et såkaldt klip i kørekortet.

Fonden forventes at kunne uddele ca. 27 millioner kroner om året til støtte af offerrelaterede formål.

Politiet varetager opkrævning af offerbidragene, og restancemyndighederne varetager inddrivelsen.

Offerfondens økonomi hviler i sig selv. Der betyder, at der årligt kan udbetales midler svarende til indtægterne fra offerbidragene fratrukket omkostninger til administration af ordningen.

Rådet for Offerfonden

Offerfondens midler administreres af et råd bestående af en formand og to øvrige medlemmer, hvoraf ét medlem udnævnes efter indstilling fra Rektorkollegiet og ét medlem efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark. Formanden og de andre medlemmer udnævnes af justitsministeren.

Rådet for Offerfonden varetager i samarbejde med Rådet for Offerfondens sekretariat behandlingen af ansøgninger om tilskud i henhold til lov om Offerfonden og hertil knyttede administrative opgaver. Sekretariatet er en del af Civilstyrelsen.

Rådets sammensætning:

  • Formand Advokat Karoline Normann
  • Advokat Peter Trudsø (suppleant)

Medlemmer udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet

  • Overlæge Ole Brink
  • Lektor Lars Holmberg (suppleant)

Medlemmer udpeget efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark

  • Advokat Søren Grunnet Løvenlund
  • Professor Hanne Kathrine Krogstrup (suppleant)

Læs mere ved at klikke på dette link.