SAMFUND

Hjemløse og udsatte fredericianere får – måske – fortrinsret til bolig i almene boligselskaber

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Forslag fra forvaltningen besluttes i det magtfulde Økonomi- og Erhvervsudvalg 2. oktober 23

Lovgivningen pålægger almene boligorganisationer at stille hver fjerde familiebolig til rådighed for den lokale kommune, hvis denne ønsker det. Dermed får en kommune anvisningsretten.

En sådan aftale har Fredericia Kommune med boligorganisationerne boli.nu, Boligkontoret og Boligselskabet Futura, men aftalen er indgået med henblik på at hjælpe de ukrainske flygtninge der har slået sig ned i Fredericia Kommune.

Flere med i målgruppen for den kommunale anvisningsret

Nu ønsker forvaltningen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit kommende møde udvider denne målgruppe med:
1. Personer i hjemløshed
2. Personer i udsatte positioner.

Baggrund i hjemløsereform

Baggrunden er, at Folketinget har vedtaget en hjemløsereform, hvor et grundprincip er Housing First. Eller på dansk: Udsatte borgere skal have et hjem hvor de trygt kan være i.

“Tilgangen er, at alle personer skal have et hjem, som de trygt kan være i. Et fast tag over hovedet giver pusterum til at fokusere på problemer med misbrug, psykisk sygdom, ledighed eller sociale relationer, som personer i hjemløshed ofte kæmper med. Løsningen af personens boligproblem skal bidrage til løsningen af personens sociale problem.”, skriver forvaltningen i forslaget til en ny aftale med boligorganisationerne.

Der er kriterier der skal være opfyldt

For de fredericianere der fra aftalen foreslås gældende fra oktober 2023 skal være omfattet som første prioritet, er der nogle kriterier:

  • Personer i en akut boligsituation (defineret som værende “uden tag over hovedet”) eller som indenfor kortere tid vil miste deres bolig (tidlig indsats.)
  • Hvor det sandsynliggøres, at personen ikke kan fremskaffe bolig på egen hånd.
  • Hvor det sandsynliggøres, at personen ikke kan bo ved familie, venner og bekendte.
  • Hvor Fredericia Kommune, i henhold til social lovgivning, er handlekommune, samt at der af handleplanen (jf.SEL §142) fremgår, at personen skal have bolig i Fredericia Kommune.
  • Personen har en forpligtigelse til selv at være aktiv omkring løsning af sit boligproblem.

Aftalen tager højde for, at en borger i en anden kommune ikke umiddelbart kan slå sig ned i Fredericia Kommune, og anmode om at komme i betragtning.

Økonomi

Fredericia Kommune betaler lejen (boligafgiften), fra det tidspunkt en ledig bolig stilles til rådighed for kommunen og indtil genudlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Det fremgår ikke af forvaltningens indstilling hvilke udgifter der forventes til boligorganisationerne, men: “Det forventes at hjemløsereformen på sigt har positive konsekvenser for udgiftspresset på det specialiserede socialområde.” står der om økonomien