SAMFUND

Her er Danmarks nye ministre

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Mette Frederiksen fortsætter som statsminister

Regeringen Mette Frederiksen II

Statsminister Mette Frederiksen danner i dag en ny regering. Statsministeren præsenterer den nye regering for Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg kl. 10.

De afgående ministre modtages i afskedsaudiens på Amalienborg kl. 11.15.

Den nye regering vil have følgende ministre:
1) Statsminister Mette Frederiksen
2) Vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen
3) Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen
4) Finansminister Nicolai Wammen
5) Økonomiminister Troels Lund Poulsen
6) Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde
7) Justitsminister Peter Hummelgaard
8) Kulturminister Jakob Engel-Schmidt
9) Erhvervsminister Morten Bødskov
10) Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen
11) Miljøminister Magnus Heunicke
12) Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil
13) Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen
14) Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye
15) Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek
16) Skatteminister Jeppe Bruus
17) Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen
18) Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm
19) Transportminister Thomas Danielsen
20) Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund
21) Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre
22) Ældreminister Mette Kierkgaard
23) Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard

***

Der vil være overdragelse i de berørte ministerier senere i dag. Over-dragelsesforretningerne finder sted i de hidtidige ministerier efter følgende plan:

Kl. 13.30 i Forsvarsministeriet:

Morten Bødskov overdrager til vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

Kl. 13.30 i Børne- og Undervisningsministeriet:

Pernille Rosenkrantz-Theil overdrager til børne- og undervisnings-minister Mattias Tesfaye.

Kl. 13.30 i Kulturministeriet:

Ane Halsboe-Jørgensen overdrager til kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

Kl. 14.00 i Udenrigsministeriet:

Jeppe Kofod og Flemming Møller Mortensen overdrager til uden-rigsminister Lars Løkke Rasmussen samt minister for udviklingssam-arbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.

Kl. 14.00 i Sundhedsministeriet:

Magnus Heunicke overdrager til indenrigs- og sundhedsminister So-phie Løhde.

Kl. 14.00 i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

Rasmus Prehn overdrager til minister for fødevarer, landbrug og fi-skeri Jacob Jensen.

Kl. 14.30 i Social- og Ældreministeriet:

Astrid Krag overdrager til social- og boligminister Pernille-Rosenkrantz-Theil samt ældreminister Mette Kierkgaard.

Kl. 14.30 i Justitsministeriet:

Mattias Tesfaye overdrager til justitsminister Peter Hummelgaard.

Kl. 14.30 i Kirkeministeriet:

Ane Halsboe-Jørgensen overdrager til kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack El-holm.

Kl. 15.00 i Miljøministeriet:

Lea Wermelin overdrager til miljøminister Magnus Heunicke.

Kl. 15.00 i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:

Dan Jørgensen overdrager til klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Kl. 15.00 i Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Jesper Petersen overdrager til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.

Kl. 15.30 i Transportministeriet:

Trine Bramsen overdrager til transportminister Thomas Danielsen samt digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre.

Kl. 15.30 i Indenrigs- og Boligministeriet:

Christian Rabjerg Madsen overdrager til indenrigs- og sundhedsmini-ster Sophie Løhde, social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm.

Kl. 15.30 i Beskæftigelsesministeriet:

Peter Hummelgaard overdrager til beskæftigelsesminister Ane Hals-boe-Jørgensen.

Kl. 15.30 i Erhvervsministeriet:

Simon Kollerup overdrager til erhvervsminister Morten Bødskov.

***

Regeringsudvalg:

Udvalget for Regeringsledelse: Statsministeren (formand), vice-statsministeren og forsvarsministeren, udenrigsministeren, finansmi-nisteren samt økonomiministeren.

Koordinationsudvalget: Statsministeren (formand), vicestatsmini-steren og forsvarsministeren, udenrigsministeren, finansministeren, økonomiministeren, indenrigs- og sundhedsministeren, justitsmini-steren samt kulturministeren.

Økonomiudvalget: Finansministeren (formand), økonomiministeren, indenrigs- og sundhedsministeren, erhvervsministeren, børne- og undervisningsministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fi-skeri, kulturministeren samt ældreministeren.

Sikkerhedsudvalget: Statsministeren (formand), vicestatsministeren og forsvarsministeren, udenrigsministeren samt justitsministeren.

Ansættelsesudvalget: Statsministeren (formand), vicestatsministeren og forsvarsministeren, udenrigsministeren, finansministeren samt økonomiministeren.

Udvalget for Grøn Omstilling: Klima-, energi- og forsyningsmini-steren (formand), økonomiministeren, erhvervsministeren, ministe-ren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, miljøministe-ren, skatteministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, transportministeren samt uddannelses- og forskningsministeren.