Kort Nyt

Havnen skaber mere end 11.000 arbejdspladser

ADP A/S skaber i 2021 mere end 8.000 arbejdspladser direkte og indirekte i hele Danmark – i 2030 vil ADP med igangsatte investeringer og udvidelser af havne og Taulov Dry Port skabe 11.094 arbejdspladser

En beskæftigelsesanalyse udarbejdet af Incentive A/S i 2021 for havneselskabet ADP A/S har kortlagt effekten af ADP’s virke i forhold til den direkte og indirekte jobskabelse samt værditilvæksten for samarbejdspartnere og underleverandører til ADP-havnene og Taulov Dry Port. Havnene er centrale knudepunkter for dansk import og eksport og dermed også vigtige for dansk beskæftigelse og værditilvækst.

Havneselskabet ADP A/S er i disse år på en vækstrejse, hvor især udviklingen af Fredericia Havn og Taulov Dry Port som ét af Danmarks største knudepunkter for transport og logistik har givet en øget konsolidering af virksomheder i havneselskabets nærområder – en udvikling, som ikke alene påvirker den lokale og regionale jobskabelse, bosætning og værditilvækst positivt, men som også indirekte påvirker jobskabelsen i hele Danmark. 

Forventninger til en fortsat stor vækst i volumener af gods og containere til Fredericia Havn og Taulov Dry Port betyder, at ADP har igangsat milliardinvesteringer i udvikling af havneinfrastrukturen og i udvidelser af lagerkapaciteten i Taulov Dry Port. Disse investeringer vil ikke alene sikre kapaciteten til fremtidens vækst, men vil også skabe endnu flere arbejdspladser frem mod 2030. 

Milliardinvesteringer vil skabe yderligere 3.082 arbejdspladser

Milliardinvesteringer i en kommende udvidelse af Fredericia Havn og i udvidelser af Taulov Dry Port er en investering i den lokale og regionale jobskabelse og vil dermed være en gevinst for både ejerkommuner og samfundet generelt.

Analysen dokumenterer, at havneudvidelsen i Fredericia og den fortsatte udbygning af Taulov Dry Port frem mod 2030 vil øge antallet af fuldtidsbeskæftigede med 3.082, oveni den nuværende jobskabelse. ADP vil med sine samlede aktiviteter dermed skabe 11.094 jobs direkte og indirekte i Danmark i 2030. Fredericia Havn er en strategisk vigtig havn for hele Danmark, og havnen har stor kommerciel betydning for produktionsdanmarks import og eksport.

”Som ét af Danmarks største havneselskaber har vi er stort ansvar for, at vores igangsatte udvikling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port bidrager til jobskabelse og vækst i vores ejerkommuner og i samfundet generelt. Det er derfor glædeligt at beskæftigelsesanalysen dokumenterer, at den kommende havneudvidelse i Fredericia samt den fortsatte udvikling af Taulov Dry Port samlet set vil bidrage med yderligere mere end 3.082 fuldtidsstillinger i hele Danmark, heraf mere end 1.420 alene i Fredericia Kommune” siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S. 

Om beskæftigelsesanalysen

Incentive har i juni 2021 udarbejdet en analyse med det formål at belyse, hvordan aktiviteterne i ADP A/S og Taulov Dry Port A/S påvirker beskæftigelse og værditilvækst lokalt og regionalt. 

ADPs havne i Nyborg og Fredericia er vigtige havne for hele Danmark. Som centrale knudepunkter for erhvervslivet i Region Syddanmark forbinder havene virksomheder med resten af verden. Virksomhedernes import og eksport er afhængige af en effektiv havneinfrastruktur. 

Analysen har opgjort de direkte og afledte effekter på de kommunale skatteindtægter, bruttoværditilvæksten i de virksomheder, som de ansatte er beskæftigede i. 

Hovedkonklusionerne for den direkte effekt i Fredericia og Nyborg i 2021 er bl.a.:

  • ADP’s aktiviteter skaber 3.733 fuldtidsjobs i Fredericia og Nyborg kommuner
  • ADP’s aktiviteter genererer årligt skatteindtægter for 200 millioner kr. til Fredericia og               Nyborg kommuner
  • ADP’s aktiviteter skaber en bruttoværditilvækst i virksomhederne i Fredericia og Nyborg på årligt 3 milliarder kr.

Hovedkonklusionerne for ADPs afledte effekt i 2021 for hele Danmark er bl.a.:

  • ADPs aktiviteter skaber direkte og indirekte 8.012 fuldtidsjobs på landsplan.
  • ADPs aktiviteter generer årligt skatteindtægter for 1,6 milliarder kr. på landsplan 
  • ADPs aktiviteter skaber en bruttoværditilvækst i virksomhederne på landsplan 

          på årligt 6,2 milliarder kr.


Effekten af havneudvidelsen i Fredericia og udviklingen af Taulov Dry Port er i 2030 bl.a.:

  • Beskæftigelsen vil øges med 1.420 fuldtidsjobs i Fredericia Kommune
  • Beskæftigelsen vil øges med 3.082 fuldtidsjobs på landsplan, således at ADP samlet vil generere lidt mere en 11.094 fuldtidsjobs
  • Skatteindtægterne til Fredericia kommune vil øges med 100 mio. kr. til samlet 300 mio.kr årligt. På landsplan øges skatteindtægterne med 520 mio. kr., således at ADP  samlet genererer skatteindtægter for 2,12 milliarder kr.

Beskæftigelsesanalysen kan læses i sin helhed på ADPs hjemmeside på www.adp-as.dk