FREDERICIA

Generelt fine tilsyn på kommunens plejehjem – Othello har dog visse udfordringer

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Det er tilsynets samlede vurdering, at Othello Plejehjem aktuelt er meget udfordret, grundet medarbejderudskiftning, mærkbar mangel på erfarne og faglærte medarbejdere samt et aktuelt meget presset arbejdsmiljø.

FREDERICIA: BDO gennemfører tilsyn med kommunens plejhjem sideløbende med Styrelsen for Patientsikkerhed. Årets kommunale tilsyn gennemgås på det kommende møde i Senior- og Socialudvalgsmøde.

Othello
BDO har på vegne af Fredericia Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Othello Plejehjem. Og forsætter:

De faste medarbejdere arbejder, trods de aktuelle vilkår, på at skabe tryghed og trivsel for beboerne, og de forsøger på bedste vis at inddrage beboernes ønsker og behov.

Pleje, støtte og omsorg ydes med en meget svingende beboeroplevet kvalitet, kontinuitet og faglighed. Medarbejderne efterspørger ledelsesmæssig opbakning til opnormering, koordinering og kompetenceudvik- ling, og de savner faglige sparringsfora med systematisk beboergennemgang og rammer, der understøtter de faglige indsatser og et værdigt hverdagsliv for beboerne. Dertil efterspørger medarbejderne, at deres rammer og vilkår tilpasses arbejdsmængden, og at der ledelsesmæssigt følges op på omsorgstræthed og deraf forrået adfærd i medarbejdergruppen.

Tilsynet vurderer derfor, at Othello Plejehjem har behov for meget hurtig hjælp til at rette op på de kritisable forhold, og dertil, at der er behov for et meget skærpet og målrettet ledelsesmæssigt fokus på levering og sikring af kerneydelsen, samt på at sikre en kultur uden omsorgstræthed og forråelse. Tilsynet vurderer samtidigt, at der er behov for, at ledelsen igangsætter en proces, som skal sikre en ensartet fælles faglig retning på tværs af plejehjemmets fem afdelinger, samt kortlægger medarbejdernes individuelle og sam- lede behov for kompetenceudvikling i relation til målgrupperne på plejehjemmet, herunder at medarbej- derne har rette kompetencer til opgaverne, samt at de kompetenceafklares, jf. kommunens kompetence- profiler.

I relation til hverdagslivet vurderer tilsynet ligeledes et meget skærpet behov for, at plejehjemmets ledelse og medarbejdere i samarbejde drøfter tiltag for at imødekomme beboernes individuelle ønsker for menings- fulde aktiviteter og et aktivt hverdagsliv. Dertil vurderer tilsynet et behov for, at ledelse og medarbejdere igangsætter en proces, som skal sikre hjemlighed i de enkelte afdelinger i alle aspekter af hverdagslivet.

Tilsynets samlede vurdering er, at kvaliteten af den samlede indsats aktuelt udgør en risiko for beboernes autonomi og sikkerhed, og at det vil kræve en meget målrettet indsats at rette op på de kritisable forhold.

Tilsynet har, inden for alle temaer, givet anledning til i alt 17 anbefalinger, hvoraf anbefalingen vedrørende dokumentationen er udfoldet i fire underpunkter.

Udvalgsbehandling
Senior- og Socialudvalget behandler tilsynsrapporterne på det ordinære møde mandag den 6. februar. Tilsynet blev gennemført den 13. november 2023, og siden har forvaltningen i saarbejde med Othello: “Der er et enkelt plejehjem, der kræver et ekstra fokus, og der er “allerede iværksat en række tiltag. Forvaltning og den lokale ledelse arbejder intensivt med at sikre et højt fokus på pleje, omsorg og praktisk hjælp, Hverdagsliv samt Kompetencer og Udvikling. Der er allerede iværksat forskellige tiltag, og der vil være løbende fokus på forskellige indsatser fremadrettet.

Generelt om kommunens øvrige tilsyn
Rapporterne fra de uanmeldte tilsyn på kommunens syv plejehjem viser, at borgere og medarbejdere trives, men der er dog behov for ekstra fokus på et af plejehjemmene

På næste udvalgsmøde får Senior- og Socialudvalget den årlige orientering om de samlede uanmeldte tilsyn på kommunens plejehjem. Det generelle billede af tilsynene er, at der er fine vurderinger på de øjebliksbilleder, som tilsynets uanmeldte besøg er kommet frem til.  Overordnet set har kommunens plejehjem været inde i en positiv udvikling det seneste år. Der er dog et enkelt plejehjem, der kræver et ekstra fokus,

”De tilsynsrapporter, som vi har fået, viser, at både beboere og medarbejdere trives, og at borgerne har et godt hverdagsliv. Men rapporten for Othello Plejehjem viste, at der var behov for et ekstra fokus her. Desværre score plejehjemmet meget lavt på tre ud af fire målepunkter”, siger chef for Senior og Sundhed, Signe Lunn Walls.

De fire målepunkter, der bliver målt på, er dokumentation, pleje, omsorg og praktisk hjælp, hverdagsliv samt kompetencer og Udvikling. Othello Plejehjem får laveste score på de tre sidste.

”Det er en rigtig ærgerlig rapport at få, og derfor satte vi også ind med forskellige tiltag i umiddelbar forlængelse af tilsynsbesøget. Både i forvaltningen og hos den lokale ledelse arbejder vi intensivt med at forbedre kvaliteten på de tre målepunkter, hvor vi ligger lavt. Det gør vi blandt ved at tydeliggøre forventningerne og synligheden af ledelsen på plejehjemmet, og ved at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til, hvordan vi arbejder med os selv i relationer”, fortæller Signe Lunn Walls.

Derudover bliver der arbejdet med at indføre Eden-principperne på alle kommunens plejehjem, og Othello er et af de næste plejehjem, hvor medarbejderne skal efteruddannes i Eden-principperne. Principperne er allerede indført på Stævnhøj Plejehjem, og her viser rapporten fra de uanmeldte besøg, at Eden-principperne har bidraget positivt til fællesskab og trivsel på plejehjemmet for både beboere, pårørende og medarbejdere.  

Fakta
Filosofien bag Eden-principperne er, at man modarbejder ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed på plejehjem ved lokalt at skabe fællesskaber og hjem, hvor beboere, familier og medarbejdere får mulighed for at have et ligeværdigt hverdagsliv.